Promowane podstrony

Treść strony

 • Prof. dr hab. Marek Korbas

 

 

PROF. DR HAB.
MAREK KORBAS

Zakład Mykologii

 

Ekspert w dziedzinach:
choroby zbóż, kukurydzy, rzepaku, bobowatych, warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych

 

kontakt: M.Korbas@iorpib.poznan.pl

Zatrudniony w IOR – PIB od: 1980 r.

 

Przebieg kariery naukowej:

1975–1980 r. – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolniczy w zakresie rolnictwa;

10.03.1980 r. – uzyskanie tytułu magistra inżyniera rolnictwa (Katedra Fitopatologii Akademii Rolniczej w Poznaniu: „Podatność linii i odmian bobiku na zakażenie przez wirusy żółtej mozaiki fasoli, ostrej mozaiki grochu, zwykłej mozaiki bobiku”; promotor: prof. dr hab. Zofia Fiedorow;

1992 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych (Pracownia Mikologii, Zakład Fitopatologii Instytutu Ochrony Roślin, praca doktorska pt. „Podatność odmian pszenżyta na choroby podstawy źdźbła ze szczególnym uwzględnieniem łamliwości [Pseudocercosporella herpotrichoides (Fron.) Deighton]”; promotor: prof. dr hab. Zofia Pokacka;

2008 r. – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego; praca pt. „Epidemiologia łamliwości źdźbła pszenicy ozimej w Polsce”;

2012 r. – otrzymanie tytułu profesora zwyczajnego nadanego przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Gruner P., Schmitt A.-K., Flath K., Schmiedchen B., Eifler J., Gordillo A., Schmidt M., Korzun V., Fromme F.J., Siekmann D., Tratwal A., Danielewicz J., Korbas M., Marciniak K., Krysztofik R., Niewińska M., Koch S., Piepho H.P. and Miedaner T. 2020. Mapping stem rust (Puccinia graminis f. sp. secalis). Resistance in self-fertile winter rye populations. Frontiers in Plant Science 11: 667. DOI: 10.3389/fpls.2020.00667.
 2. Majka M., Gawłowska M., Twardawska A., Korbas M., Danielewicz J., Góral T., Ługowska B., Belter J., Witkowski E., Drzazga T., Matysik P., Woźna-Pawlak U., Wiśniewska H. 2020. Wykorzystanie markerów molekularnych i fenotypowych do identyfikacji genów odporności pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez Oculimacula yallundae i O. acuformis. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 288: 3-14. DOI: https://doi.org/10.37317/biul-2020-0001.
 3. Wiśniewska H., Majka M., Kwiatek M., Gawłowska M., Surma M., Adamski T., Kaczmarek Z., Drzazga T., Ługowska B., Korbas M., Belter J. 2019. Production of wheat doubled haploids resistant to eyespot supported by marker-assisted selection. Electronic Journal of Biotechnology 37: 11-17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejbt.2018.10.003
 4. Jørgensen L.N., Matzen N., Hansen J.G., Semaskiene R., Korbas M., Danielewicz J., Glazek M.,  Maumene C., Rodemann B., Weigand S., Hess M., Blake J., Clark B., Stephen Kildea S., Batailles Ch., Ban R., Havis N., Treikale O. 2018. Four azoles’ profile in the control of Septoria, yellow rust and brown rust in wheat across Europe. Crop Protection 105: 16-27. DOI: 10.1016/j.cropro.2017.10.01
 5. Korbas M., Paradowski A., Węgorek P., Jajor E., Horoszkiewicz-Janka J., Zamojska J., Danielewicz J., Czyczewski M., Dworzańska D. 2017. Vademecum środków ochrony roślin. Wydawnictwo Agronom, Poznań, 676 ss.

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

 • kierownik wielu tematów statutowych; był kierownikiem zadania dotyczącego aktualizacji istniejących i opracowania nowych progów szkodliwości ważnych gospodarczo agrofagów oraz brał udział w modernizacji i aktualizacji metodyk do prowadzenia monitoringu dla celów krótkiego i długoterminowego prognozowania agrofagów;
 • współuczestniczył w tworzeniu mapy występowania w glebach Polski Plasmodiophora brassicae – organizmu, który powoduje w kilku rejonach uprawy rzepaku chorobę o nazwie kiła kapusty, powodując znaczne straty w plonie nasion rzepaku; monitoring gleb polskich oraz gleb pochodzących z innych krajów (Litwa, Łotwa, Estonia, Czechy) na obecność zarodników sprawcy kiły kapusty prowadzono w Zakładzie Mykologii kierowanym przez prof. Marka Korbasa – dane dostarczone dzięki badaniom zostały przekazane plantatorom oraz wdrożone przy planowaniu uprawy rzepaku;
 • bierze udział w projekcie MRiRW, HOR hn 801-9/11, w którym identyfikuje się i wprowadza do genomu geny determinujące odporność pszenicy na łamliwość źdźbła – wyniki zostaną wykorzystane w programie hodowli pszenicy;
 • prowadzi badania odporności na fungicydy grzybów rodzaju Oculimacula powodujących łamliwość źdźbła;
 • prowadzi szereg badań poświęconych chorobom roślin – bardzo duża ich liczba stanowi podstawę do wdrożeń do praktyki rolniczej, co przekłada się na nieustanny rozwój gospodarstw rolniczych i skuteczniejszą ochronę plantacji roślin;
 • autor wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz programów ochrony roślin;
 • pełni funkcję Członka Rady Ekspertów Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych;
 • zastępca przewodniczącego Komisji Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych Centralnego Ośrodka Badania Roślin Uprawnych;
 • do 2011 r. był członkiem Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk, Wydział II – Nauk Biologicznych i Rolniczych;
 • w latach 2013–2017 był Przewodniczącym Komisji ds. Rejestracji Środków Ochrony Roślin działającej przy MRiRW.

 

W wolnym czasie lubi: wykonywać zdjęcia chorób roślin, pielęgnować ogród i czytać książki o tematyce biologicznej.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony