Promowane podstrony

Treść strony

SESJA POSTEROWA 12-13 lutego 2015 r.

1. Wpływ intensywności technologii produkcji na zdrowotność zbóż, w płodozmianie zbożowym – Anna Nieróbca, Piotr Nieróbca (IUNG – PIB Puławy)

2. Rozszerzanie kolekcji mikroorganizmów patogenicznych dla roślin przechowywanych w IOR – PIB w latach 2011–2014 – Katarzyna Sadowska, Anna Pukacka, Sylwia Stępniewska-Jarosz, Natalia Łukaszewska-Skrzypniak, Małgorzata Tyrakowska, Maria Rataj-Guranowska (IOR – PIB Poznań)

3. Odporność populacji chwościka Cercospora beticola na fungicydy stosowane w ochronie buraka cukrowego w rejonie uprawy KSC S.A. – Jacek Piszczek (IOR – PIB TSD Toruń), Agnieszka Kiniec

4. Ocena podatności wybranych linii wsobnych żyta ozimego na porażenie przez rdzę brunatną – Karolina Felczak, Małgorzata Schollenberger, Wojciech Wakuliński (SGGW Warszawa)

5. Charakterystyka wybranych izolatów Valdensinia heterodoxa (Peyr.) sprawcy plamistości liści borówki wysokiej – Wojciech Kukuła, Ewa Mirzwa-Mróz, Ryszard Dzięcioł, Wojciech Wakuliński, Elżbieta Paduch-Cichal (SGGW Warszawa)

6. Odporność krzyżowa Cercospora beticola na fungicydy DMI – Katarzyna Pieczul, Agnieszka Łacka (IOR – PIB Poznań)

7. Występowanie zgorzeli podstawy źdźbła (Gaeumannomyces graminis) w pszenicy ozimej uprawianej w zróżnicowanych warunkach agroekologicznych w Polsce w latach 2004–2014 – Grzegorz Lemańczyk (UT-P Bydgoszcz)

8. Analiza zmienności porażenia odmian żyta ozimego na Dolnym Śląsku przez grzyb Puccinia recondita – Ryszard Weber (IUNG – PIB Wrocław), Henryk Bujak, Kamila Nowosad (UP Wrocław), Ludwik Kotowicz (ZDOO COBORU Tomaszów Bolesławiecki)

9. Wpływ obsady roślin na zasiedlenie łodyg lnu włóknistego przez grzyby chorobotwórcze – Elżbieta Pląskowska, Agata Kaczmarek, Wojciech Pusz (UP Wrocław)

10. Występowanie rdzy pęcherzykowatej sosny (Coleosporium tussilaginis) na kosodrzewinie (Pinus mugo) w wybranych rejonach Karkonoskiego Parku Narodowego – Wojciech Pusz, Włodzimierz Kita (UP Wrocław)

11. Wpływ substancji aktywnych fungicydów na zmiany morfologii zarodników konidialnych Fusarium culmorum – Agnieszka Perek, Katarzyna Pieczul, Marta Dubas, Ilona Świerczyńska (IOR – PIB Poznań)

12. Ocena poziomu odporności wybranych polskich odmian i klonów hodowlanych ziemniaka na Phytophthora infestans w warunkach naturalnej presji infekcyjnej – Jarosław Plich, Beata Tatarowska, Bogdan Flis (IHAR – PIB Oddz. Młochów)

13. Wpływ kwasu salicylowego na porażenie pszenicy ozimej przez choroby grzybowe – Zenon Woźnica, Zuzanna Sawińska, Robert Idziak (UP Poznań)

14. Skuteczność fungicydów w ograniczeniu patogenów kłosów pszenicy ozimej – Urszula Wachowska, Anna Daria Stasiulewicz-Paluch, Katarzyna Kucharska, Wioletta Mikołajczyk (UW-M Olsztyn)

15. Stan fitosanitarny pszenicy orkisz ozimej a nawożenie mikroelementami – Bożena Cwalina-Ambroziak, M. Głosek-Sobieraj, A. Stępień (UW-M Olsztyn)

16. Wpływ rodzaju technologii na zdrowotność rzepaku ozimego uprawianego w monokulturze i płodozmianie – Bożena Cwalina-Ambroziak, A. Stępień, M. Głosek- Sobieraj (UW-M Olsztyn)

17. Charakterystyka wybranych izolatów Colletotrichum graminicola – sprawcy antraknozy turówki leśnej – Ewa Mirzwa-Mróz, Wojciech Kukuła, Marcin Wit, Ryszard Dzięcioł, Katarzyna Bączek, Zenon Węglarz, Anna Pawełczak (SGGW Warszawa)

18. Wpływ zmianowania i terminu zastosowania fungicydów na występowanie sprawców chorób w rzepaku – Agnieszka Mączyńska (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice), Ewa Jajor, Marek Korbas, Joanna Horoszkiewicz-Janka (IOR – PIB Poznań), Barbara Krzyzińska (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice)

19. Żarnowiec – nowa roślina żywicielska dla Phytophthora cryptogea w Polsce – Leszek B. Orlikowski, Magdalena Ptaszek (IO Skierniewice)

20. Pythium myriotylum jako przyczyna zamierania papryki w Polsce – Leszek B. Orlikowski, Agnieszka Stępowska, Magdalena Ptaszek (IO Skierniewice)

21. Przeżywalność kultur Fusarium spp. zakonserwowanych metodą liofilizacji – Anna Pukacka, Małgorzata Tyrakowska, Sylwia Stępniewska-Jarosz, Katarzyna Sadowska, Natalia Łukaszewska-Skrzypniak, Maria Rataj-Guranowska (IOR – PIB Poznań)

22. Identyfikacja szczepów Mycosphaerella graminicola odpornych na strobiluryny w Polsce – Katarzyna Pieczul (IOR – PIB Poznań)

23. Wpływ różnych systemów uprawy roli na występowanie chorób podstawy źdźbła i plonowanie pszenicy ozimej – Janusz Smagacz (IUNG – PIB Puławy)

24. Identyfikacja genu odporności na rdzę brunatną z wykorzystaniem markera XGDM87 w polskich odmianach pszenicy ozimej – Jerzy Nawracała, Agnieszka Tomkowiak, Dorota Weigt, Danuta Kurasiak-Popowska (UP Poznań)

25. Ocena odporności wybranych odmian rzepaku ozimego na suchą zgniliznę kapustnych i mączniaka rzekomego – Janetta Niemann (UP Poznań), Joanna Kaczmarek (IGR PAN Poznań), Andrzej Brachaczek (DuPont Poland Warszawa), Andrzej Wojciechowski (UP Poznań), Małgorzata Jędryczka (IGR PAN Poznań)

26. Zdrowotność pszenicy ozimej w zależności od sposobu regulacji zachwaszczenia i nawożenia azotem – Tomasz P. Kurowski, Karolina Kacprzak-Siuda, Irena Brzozowska, Jan Brzozowski, Marta Damszel, Sebastian W. Przemieniecki, Karol Kotlarz (UW-M Olsztyn)

27. Patogeniczność wybranych grup anastomozowych Rhizoctonia solani dla zbóż – Grzegorz Lemańczyk, Karol Lisiecki (UT-P Bydgoszcz), Wojciech Węglarz (ProCam Polska, Gdańsk)

28. Grzyby zasiedlające nasiona kilku odmian soi [Glycine max (L.) Merrill] uprawianych w Polsce – Grażyna Filoda (IOR – PIB Poznań)

29. Wpływ fungicydów na skażenie ziarna pszenicy ozimej deoksyniwalenolem – Katarzyna Marcinkowska, Amelia Bednarek-Bartsch, Beata Danielewicz, Jacek Rogowski (IOR – PIB Poznań)

30. Zastosowanie metody LAMP do oceny występowania pierwotniaka Plasmodiophora brassicae w glebach rolniczych – Joanna Kaczmarek (IGR PAN Poznań), Adam Burzyński (Novazym Polska, Poznań), Małgorzata Jędryczka (IGR PAN Poznań)

31. Ocena skuteczności roślin chwytnych w zwalczaniu Plasmodiophora brassicae – sprawcy kiły kapusty – Anna Czubatka, Agnieszka Czajka, Józef Robak (IO Skierniewice)

32. Porównanie skuteczności metod PCR , REAL-TIME PCR oraz LAMP stosowanych w diagnostyce Plasmodiophora brassicae – Agnieszka Perek, Katarzyna Pieczul (IOR – PIB Poznań)

33. Wykrywanie wirusa pasiastej mozaiki jęczmienia (Barley stripe mosaic virus, BSMV) za pomocą izotermalnej metody amplifikacji DNA – Aleksandra Zarzyńska-Nowak, Beata Hasiów-Jaroszewska, Małgorzata Jeżewska (IOR – PIB Poznań)

34. Wykrywanie obecności wariantów genetycznych 3’–UTR RN A1 u wirusa nekrozy pomidora (ToTV) metodą HR M REAL-TIME PCR – Marta Budziszewska, Aleksandra Obrępalska-Stęplowska (IOR – PIB Poznań)

35. Występowanie wirusa brązowej plamistości pomidora (Tomato spotted wilt virus) w uprawach pomidora i chryzantemy w Polsce – Natalia Rymelska, Natasza Borodynko, Beata Hasiów-Jaroszewska (IOR – PIB Poznań)

36. Nowe izolaty wirusa czarnej pierścieniowej plamistości pomidora (Tomato black ring virus, TBRV) z aksamitki (Tagetes patula nana) w Polsce – Henryk Pospieszny, Natalia Rymelska, Natasza Borodynko, Beata Hasiów-Jaroszewska (IOR – PIB Poznań)

37. Charakterystyka biologiczna i molekularna nowego polskiego izolatu wirusa smugowatej mozaiki pszenicy (Wheat streak mosaic virus, WSMV) – Katarzyna Trzmiel (IOR – PIB Poznań), Marzena Lewandowska, Wiktoria Szydło (UAM Poznań)

38. Wykrywanie i identyfikacja wirusów z rodzaju Potyvirus w uprawach czosnku w Polsce – Maria Bereda, Elżbieta Paduch-Cichal, Elżbieta Kalinowska, Marek Szyndel, Wojciech Kukuła (SGGW Warszawa)

39. Zastosowanie techniki RT -PCR do wykrywania wirusa mozaiki stokłosy (Brome mosaic virus, BMV) w skrzypionce zbożowej (Oulema melanopus L.) – Katarzyna Trzmiel, Beata Wielkopolan, Marzena Lewandowska (IOR – PIB Poznań)

40. Wykrywanie i charakterystyka wirusa karłowatości pszenicy (Wheat dwarf virus, WDV) w wektorze – zgłobiku smużkowanym (Psammotettix alienus Dahlb.) – Katarzyna Trzmiel, Tomasz Klejdysz, Marzena Lewandowska (IOR – PIB Poznań)

41. Wzajemne oddziaływanie wybranych mikroorganizmów glebowych i bakterii Bradyrhizobium japonicum – Romuald Gwiazdowski (IOR – PIB Poznań), Daniela Gwiazdowska, Katarzyna Kluczyńska (UE Poznań)

42. Występowanie bakterii Pseudomonas syringae pv. glycinea na nasionach soi – Joanna Kamasa, Krzysztof Krawczyk, Anna Maćkowiak-Sochacka, Agnieszka Zwolińska (IOR – PIB Poznań)

43. Fenotypowa i genotypowa charakterystyka patowarów Pseudomonas syringae powodujących raka bakteryjnego drzew pestkowych w Polsce – Monika Kałużna, Joanna Puławska, Piotr Sobiczewski (IO Skierniewice)

44. Utylizacja bulw ziemniaków porażonych Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus z wykorzystaniem procesów kompostowania i wytwarzania biogazu – Anna Maćkowiak-Sochacka, Agnieszka Zwolińska, Joanna Kamasa, Krzysztof Krawczyk (IOR – PIB Poznań)

45. Występowanie endosymbiotycznych gatunków bakterii u owadów Macrosteles laevis i Psammotettix alienus, przenoszących choroby fitoplazmatyczne – Krzysztof Krawczyk, Agnieszka Zwolińska, Tomasz Klejdysz, Joanna Kamasa, Anna Maćkowiak- Sochacka (IOR – PIB Poznań)

46. Wpływ nowych środków ochrony na trwałość przechowalniczą kapusty pekińskiej – Agnieszka Włodarek, Ewa Badełek, Józef Robak (IO Skierniewice) 47. Wpływ nowych środków ochrony stosowanych w okresie wegetacji na trwałość przechowalniczą wybranych gatunków warzyw – Agnieszka Włodarek, Ewa Badełek, Józef Robak (IO Skierniewice)

48. Analiza zmienności porażenia odmian pszenicy ozimej na Dolnym Śląsku przez grzyb Puccinia triticina – Ryszard Weber (IUNG – PIB Wrocław), Henryk Bujak, Kamila Nowosad (UP Wrocław), Ludwik Kotowicz (ZDOO COBORU Tomaszów Bolesławiecki)

49. Wpływ ochrony fungicydowej na zdrowotność i plonowanie trzech odmian pszenicy – Bożena Łozowicka, Rafał Konecki, Izabela Dudicz, Piotr Kaczyński (IOR – PIB TSD Białystok)

50. Stosowanie środków naturalnych i konwencjonalnych w integrowanej ochronie przed fuzaryjnym gniciem kapusty głowiastej – Agnieszka Czajka, Anna Czubatka, Józef Robak (IO Skierniewice)

51. Przeżywalność kultur Rhizoctonia spp. zakonserwowanych różnymi metodami – Anna Pukacka, Katarzyna Sadowska, Sylwia Stępniewska-Jarosz, Natalia Łukaszewska- Skrzypniak, Maria Rataj-Guranowska (IOR – PIB Poznań)

52. Występowanie chorób grzybowych na roślinach łubinu wąskolistnego w różnych regionach Polski – Janusz Podleśny, Anna Podleśna (IUNG – PIB Puławy)

53. Efekty chemicznego zwalczania chrząszczy zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej w południowej Polsce w latach 2011–2012 – Sławomir Drzewiecki, Joanna Pietryga (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice), Paweł K. Bereś (IOR – PIB TSD Rzeszów)

54. Ochrona odmian rzepaku ozimego przed szkodnikami w badaniach porejestrowych COBORU – Jacek Broniarz, Joanna Paczocha (COBORU Słupia Wielka), Marek Mrówczyński (IOR – PIB Poznań)

55. Wyniki monitoringu odporności owadów na insektycydy w roku 2014 – Joanna Zamojska, Daria Dworzańska, Paweł Węgorek (IOR – PIB Poznań)

56. Wpływ grupy hydroksylowej na aktywność deterentną laktonowych pochodnych piperytonu wobec owadów szkodników o różnych preferencjach pokarmowych – Beata Szołyga (UMK Toruń), Aleksandra Grudniewska (UP Wrocław), Maryla Szczepanik (UMK Toruń), Czesław Wawrzeńczyk (UP Wrocław)

57. Rozwój ras mszyc odpornych na insektycydy na przykładzie mszycy brzoskwiniowoziemniaczanej Myzus persicae Sulz. na uprawach ziemniaka i kalarepy – Maria Ruszkowska, Przemysław Strażyński (IOR – PIB Poznań)

58. Zmiany w zawartości amin biogennych w pszenicy zaatakowanej przez mszycę czeremchowo-zbożową – Cezary Sempruch, Grzegorz Chrzanowski, Wioletta Witczuk, Bogumił Leszczyński (UP-H Siedlce)

59. Wpływ żerowania mszycy czeremchowo-zbożowej na zawartość amin biogennych w tkankach kukurydzy – Cezary Sempruch, Grzegorz Chrzanowski, Wioletta Witczuk, Bogumił Leszczyński (UP-H Siedlce)

60. First record on damage energy willow by Clytra laveiscula Ratzeburg in Ukraine – Tatyana Stefanovska (NULES Kijów, Ukraina)

61. Występowanie szkodliwej entomofauny w mieszankach jęczmienia jarego oraz plonowanie – Kamila Roik, Anna Tratwal, Andrzej Bandyk, Beata Wielkopolan (IOR – PIB Poznań)

62. Baba – możliwość ograniczania występowania szkodników na uprawach roślin warzywnych pod osłonami: studium przypadku – Sylwia Karolczyk, Małgorzata Kiełkiewicz, Katarzyna Kowalczyk (SGGW Warszawa)

63. Identyfikacja bakterii chrząszczy skrzypionki zbożowej – Beata Wielkopolan, Krzysztof Krawczyk, Aleksandra Obrępalska-Stęplowska (IOR – PIB Poznań)

64. Modyfikacja pułapek feromonowych w oparciu o analizę zachowań godowych omacnicy spichrzanki (Plodia interpunctella) – Ewa Sady, Stanisław Ignatowicz (SGGW Warszawa)

65. Ocena kozieradki pospolitej Trigonella foenum-graceum L. jako deterenta pokarmowego Sitophilus granarius i Rhyzopertha dominica – Robert Cabaj, Bożena Kordan (UW-M Olsztyn), Beata Gabryś (UZ Zielona Góra), Krystyna Żuk-Gołaszewska, Tomasz Bieńkowski (UW-M Olsztyn)

66. Zdolność adaptacyjna trojszyka ulca (Tribolium confusum Duv.) do żerowania na nietypowym pokarmie – Mariusz Nietupski, Agnieszka Kosewska, Agnieszka Laszczak- Dawid (UW-M Olsztyn)

67. Zagrożenie uprawy fasoli szparagowej przez śmietkę kiełkówkę (Hylemyia florilega Zett.) – Piotr Kozłowski, Anna Tomczyk (SGGW Warszawa)

68. Wpływ nowych pochodnych β-damaskonu na zasiedlanie roślin i żerowanie mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Zulz.) – Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz (UZ Zielona Góra), Anna Gliszczyńska (UP Wrocław), Bożena Kordan (UW-M Olsztyn), Czesław Wawrzeńczyk (UP Wrocław)

69. Zwalczanie pędraków chrabąszcza majowego w ekologicznych uprawach truskawki – Barbara H. Łabanowska, Małgorzata Tartanus, Eligio Malusá (IO Skierniewice), Cezary Tkaczuk (UH-P Siedlce), Wojciech Piotrowski (IO Skierniewice)

70. Dynamika liczebności Panaphis juglandis (Goetze) na orzechu włoskim (Juglans regia L.) w miejskich zadrzewieniach Siedlec – Robert Krzyżanowski, Bogumił Leszczyński (UP-H Siedlce)

71. Wpływ olejków eterycznych wybranych roślin leczniczych i przyprawowych na zachowanie mszycy brzoskwiniowej Myzus persicae (Sulz.) podczas zasiedlania roślin – Beata Gabryś, Katarzyna Dancewicz (UZ Zielona Góra), Bożena Kordan (UW-M Olsztyn), Antoni Szumny (UP Wrocław)

72. Występowanie mszycy orzechowej [Chromaphis juglandicola (Kalt)] na orzechu włoskim (Juglans regia L.) – Marta Chwedczuk, Bogumił Leszczyński (UP-H Siedlce)

73. Prezentacja i analiza wyników badań z dziedziny ochrony roślin za pomocą wykresów trójkątnych – Małgorzata Tartanus (IO Skierniewice), Marcin Kozak (WSIZ Rzeszów)

74. Czy w Polsce istnieje możliwość zastąpienia zapraw nasiennych zawierających neonikotynoidy innymi preparatami chemicznymi? – Ewa Matyjaszczyk, Joanna Sobczak, Magdalena Szulc (IOR – PIB Poznań)

75. Efektywność wybranych akarycydów w zwalczaniu przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch.) na buraku cukrowym – Magdalena Jakubowska, Żaneta Fiedler (IOR – PIB Poznań), Jan Bocianowski (UP Poznań)

76. Ocena zagrożenia plantacji buraka cukrowego żerowaniem przędziorka chmielowca w województwie kujawsko-pomorskim – Agnieszka Ulatowska, Dariusz Górski, Jacek Piszczek (IOR – PIB TSD Toruń)

77. Dynamika populacji Pratylenchus neglectus (Rensch, 1924) w uprawie pszenicy jarej Triticium aestivum L. – Renata Dobosz (IOR – PIB Poznań)

78. Oparta na reakcji LAMP identyfikacja nicieni z rodzaju Meloidogyne sp. – Przemysław Wieczorek, Renata Dobosz, Aleksandra Obrępalska-Stęplowska (IOR – PIB Poznań)

79. Stwierdzenie obecności węgorka sosnowca [Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle] (Nematoda: Parasitaphelenchidae) w paletach drewnianych składowanych na terytorium Polski oraz działania podjęte w związku z wykryciem nicienia – Witold Karnkowski, Marta Saldat (GIORiN CL Toruń), Dorota Szymborka, Edyta Paplak (WIORiN Warszawa), Anne-Marie Chappe (LNV, Le Rheu, Francja)

80. Porównanie uszkodzeń roślin różnych odmian Trifolium przez Arion vulgaris moquin tandon, A. rufus (Linnaeus) i Deroceras reticulatum (O.F. Müller) – Jan Kozłowski, Monika Jaskulska (IOR – PIB Poznań)

81. Efekt działania siarczanu miedzi na wątrobotrzustkę ślimaka Arion vulgaris moquintandon, 1855 (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) – Elżbieta Gabała, Tomasz Kałuski (IOR – PIB Poznań)

82. Nonspecific effect of sex pheromone of the codling moth on other garden pests – A.O. Sagitov, J.K. Dzhumanova, V.A. Sleahtici, B.K. Kopzhassarov (KRIPPQ Almaty, Kazakhstan)

83. Wpływ różnych systemów uprawy roli na zachwaszczenie pszenicy ozimej oraz glebowy bank nasion – Beata Feledyn-Szewczyk, Janusz Smagacz (IUNG – PIB Puławy)

84. Perennial ryegrass and festulolium weed infestation control – I.V. Bogomolova (IOR Priłuki, Białoruś)

85. Wpływ technologii uprawy rzepaku ozimego z różną jego koncentracją w zmianowaniu na zachwaszczenie – Arkadiusz Stępień, Mirosław Pietrusewicz, Michał Skłodowski (UW-M Olsztyn)

86. Skuteczność chwastobójcza herbicydów w ochronie maku siewnego (Papaver somniferum L.) – Marek Wójtowicz (IHAR – PIB Poznań), Andrzej Wójtowicz (IOR – PIB Poznań)

87. Efektywność chwastobójcza oraz plonowanie kukurydzy chronionej herbicydami stosowanymi w obniżonych dawkach i w mieszaninach z dolistnymi nawozami – Joanna Pietryga, Sławomir Drzewiecki (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice)

88. Wykorzystanie biostymulatorów w łącznych zabiegach z herbicydem Hector Max 66,5 WG (dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron) w uprawie kukurydzy – Roman Kierzek, Marta Dubas, Kinga Matysiak (IOR – PIB Poznań)

89. Optymalizacja zabiegów systemowych na okres zróżnicowanych i przedłużających się wschodów chwastów w kukurydzy – Roman Kierzek, Adam Paradowski (IOR – PIB Poznań), Joanna Pietryga (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice)

90. Zachwaszczenie w monokulturze pszenicy ozimej po zastosowaniu międzyplonu i biostymulatora – Danuta Parylak, Elżbieta Pytlarz (UP Wrocław)

91. Występowanie chwastów jednoliściennych w uprawach zbóż w gminie woj. podlaskiego – Krystyna Snarska, Rafał Konecki (IOR – PIB TSD Białystok)

92. Wpływ współrzędowej uprawy koniczyny białej i lucerny siewnej na zachwaszczenie uprawy wierzby wiciowej (Salix sp.) – Wojciech Miziniak (IOR – PIB TSD Toruń), Katarzyna Nijak (IOR – PIB Poznań)

93. Wpływ systemów uprawy na zachwaszczenie łanu buraka cukrowego – Adam Wiktor Zych, Lesław Zimny, Maria Pytlarz-Kozicka, Patryk Zagórski (UP Wrocław)

94. Wpływ nawożenia mineralnego na zachwaszczenie i plon w ekologicznym systemie produkcji – Roman Krawczyk, Roman Kierzek, Sylwia Kaczmarek (IOR – PIB Poznań)

95. Ocena wpływu mieszaniny trineksapaku etylu z proheksadionem wapnia na wzrost elongacyjny i plonowanie pszenicy ozimej – Krzysztof Domaradzki (IUNG – PIB Wrocław), Witold Łykowski (BASF Polska Sp. z o.o. Warszawa), Katarzyna Marczewska- Kolasa, Marcin Bortniak (IUNG – PIB Wrocław), Paweł Kazikowski (BASF Polska Sp. z o.o. Warszawa)

96. Możliwość wykorzystania mieszaniny tritosulfuronu z florasulamem w zbożach – Krzysztof Domaradzki (IUNG – PIB Wrocław), Witold Łykowski (BASF Polska Sp. z o.o. Warszawa), Katarzyna Marczewska-Kolasa, Marcin Bortniak (IUNG – PIB Wrocław), Paweł Kazikowski (BASF Polska Sp. z o.o. Warszawa)

97. Wpływ sposobów ochrony na zachwaszczenie ślazowca pensylwańskiego – Arkadiusz Stępień, Jacek Kwiatkowski (UW-M Olsztyn)

98. Ocena możliwości ograniczenia dawki tribenuronu metylu w zależności od wybranych czynników abiotycznych i fazy rozwojowej chwastów – Renata Kieloch (IUNG – PIB Wrocław)

99. Ustalenie progów szkodliwości dla Chenopodium album i Echinochloa crus-galli w zależności od terminu pojawiania – Hanna Gołębiowska (IUNG – PIB Wrocław)

100. Kształtowanie się zbiorowisk chwastów bobiku (Vicia faba L.) pod wpływem herbicydu i następstwa roślin – Bogumił Rychcik, Milena Kaźmierczak, Urszula Załęska-Sałek (UW-M Olsztyn)

101. Szybka analiza herbicydów chlorophenoxyoctowych w tkankach pszenicy ozimej – Robert Krzyżanowski, Bogumił Leszczyński (UP-H Siedlce)

102. Ocena skuteczności działania herbicydów i ich mieszanin w uprawie łubinu żółtego (Lupinus luteus L.) – Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Ewa Krasnodębska (UP-H Siedlce), Jakub Koselak, Anna Sikorska (Golpasz S.A. Golub Dobrzyń)

103. Wpływ zabiegów mechaniczno-chemicznych na cechy konsumpcyjne bulw ziemniaka – Marek Gugała, Krystyna Zarzecka, Ewa Krasnodębska (UP-H Siedlce), Jakub Koselak (Golpasz S.A. Golub Dobrzyń), Anna Sikorska (UP-H Siedlce)

104. Nowe możliwości ochrony soi przed agrofagami z wykorzystaniem herbicydów i fungicydów z uwzględnieniem badań pozostałości – Roman Kierzek, Dariusz Drożdżyński, Stanisław Walorczyk, Joanna Horoszkiewicz-Janka, Marta Dubas (IOR – PIB Poznań)

105. Występowanie buraków nasiennych – burakochwastów na plantacjach w rejonie Cukrowni Kluczewo – Katarzyna Marzec (KSC S.A. Cukrownia Kluczewo), Jacek Piszczek (IOR – PIB TSD Toruń)

106. Występowanie chwastów jednoliściennych w uprawach zbóż w gminie woj. podlaskiego – Krystyna Snarska, Rafał Konecki (IOR – PIB TSD Białystok) POZOST AŁOŚC I ŚR ODKÓW OCHR ONY ROŚL IN

107. Wpływ wybranych procesów technologicznych na pozostałości fungicydów i insektycydów stosowanych w ochronie truskawek – Bożena Łozowicka, Magdalena Jankowska, Piotr Kaczyński, Izabela Hrynko, Ewa Rutkowska, Patrycja Mojsak (IOR – PIB TSD Białystok)

108. Optymalizacja metody jednoczesnego oznaczania ponad 220 pestycydów w glebie techniką chromatografii gazowej z wykorzystaniem selektywnych detektorów: wychwytu elektronów i azotowo-fosforowego oraz potrójnego kwadrupolowego detektora mas – Bożena Łozowicka, Ewa Rutkowska, Izabela Hrynko, Magdalena Jankowska, Patrycja Mojsak, Piotr Kaczyński (IOR – PIB TSD Białystok)

109. Kontrola urzędowa pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych północno-wschodniej Polski (2014) – Bożena Łozowicka, Izabela Hrynko, Ewa Rutkowska, Magdalena Jankowska, Patrycja Mojsak, Piotr Kaczyński (IOR – PIB TSD Białystok)

110. Wyniki badań pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych z terenu południowo-zachodniej Polski w latach 2012–2014 – Urszula Rzeszutko, Klaudia Pszczolińska, Izabela Domańska (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice)

111. Oznaczanie zawartości insektycydów z grupy neonikotynoidów w grzybach metodą wysokosprawnej chromatografi cieczowej – Łukasz Czieszowic (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice), Irena Staneczko-Baranowska (PŚ Gliwice), Urszula Rzeszutko (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice)

112. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych wyprodukowanych w zachodniej Polsce w roku 2014 – Anna Nowacka, Bogusław Gnusowski, Dorota Frąckowiak, Michał Raczkowski, Stanisław Walorczyk, Dariusz Drożdżyński (IOR – PIB Poznań)

113. Oznaczanie 2,6-dimetyloaniliny – zanieczyszczenia metalaksylu techniką chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas – Marlena Płonka (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice), Stanisław Walorczyk (IOR – PIB Poznań), Marek Miszczyk (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice)

114. Zastosowanie techniki analizy fazy nadpowierzchniowej połączonej z chromatografią gazową sprzężoną ze spektrometrią mas do weryfikacji oryginalnego pochodzenia środków ochrony roślin – Marlena Płonka (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice)

115. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w roku 2014 w świetle wymagań Federacji Rosyjskiej – Bogusław Gnusowski, Anna Nowacka (IOR – PIB Poznań), Urszula Rzeszutko (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice), Bożena Łozowicka (IOR – PIB TSD Białystok), Ewa Szpyrka (IOR – PIB TSD Rzeszów)

116. Badania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych pochodzących z produkcji ekologicznej w roku 2014 – Bogusław Gnusowski, Anna Nowacka, Michał Raczkowski, Stanisław Walorczyk, Dariusz Drożdżyński (IOR – PIB Poznań), Urszula Rzeszutko (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice), Ewa Szpyrka (IOR – PIB TSD Rzeszów)

117. Zastosowanie ekstrakcji do fazy stałej w analizie pozostałości pestycydów za pomocą UPLC-PDA – Dorota Frąckowiak, Michał Raczkowski, Anna Nowacka, Bogusław Gnusowski (IOR – PIB Poznań)

118. Identyfikacja pozostałości pestycydów za pomocą hybrydowego spektrometru mas typu potrójny kwadrupol/liniowa pułpaka jonowa – Michał Raczkowski, Anna Nowacka, Bogusław Gnusowski (IOR – PIB Poznań)

119. Pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych (2014) – Ewa Szpyrka, Anna Kurdziel, Julian Rupar, Magdalena Słowik-Borowiec (IOR – PIB TSD Rzeszów)

120. Pozostałości środków ochrony roślin w owocach pestkowych (2012–2014) – Magdalena Słowik-Borowiec, Ewa Szpyrka, Anna Kurdziel, Julian Rupar, Aneta Matyaszek, Magdalena Podbielska (IOR – PIB TSD Rzeszów)

121. Pozostałości środków ochrony roślin w uprawach małoobszarowych z terenu południowo-wschodniej Polski w latach 2013–2014 – Anna Kurdziel, Ewa Szpyrka, Magdalena Słowik-Borowiec, Julian Rupar, Magdalena Podbielska, Aneta Matyaszek (IOR – PIB TSD Rzeszów)

122. Oznaczanie wybranych insektycydów w płodach rolnych oparte na zmodyfikowanej metodzie QuEChERS – Klaudia Pszczolińska, Urszula Rzeszutko, Izabela Domańska, Łukasz Czieszowic (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice)

123. Oznaczanie wybranych herbicydów w glebie z wykorzystaniem techniki ekstrakcji typu QuEChERS – Klaudia Pszczolińska (IOR – PIB Oddz. Sośnicowice), Monika Michel (IOR – PIB TSD Toruń)

124. Pozostałości wybranych fungicydów w jabłoni oraz ocena chorób przechowalniczych – Bogumił Katulski, Justyna Wlazło, Radosław Ptaszek, Agnieszka Malejka (SGS Polska, Warszawa)

125. Ochrona ziemniaków przed zarazą ziemniaka po zastosowaniu doglebowym Trichodermy – Jan Sobolewski, Magdalena Szczech, Agnieszka Włodarek (IO Skierniewice)

126. Wpływ izolatów Trichoderma spp. na ograniczenie wzrostu patogenów podstawy źdźbła zbóż – Ilona Świerczyńska, Katarzyna Pieczul, Agnieszka Perek, Marta Dubas (IOR – PIB Poznań)

127. Wpływ grzyba owadobójczego Beauveria bassiana na wybrane grzyby fitopatogeniczne – Dariusz Ropek, Katarzyna Gleń, Ava Tava Kolina (UR Kraków)

128. Wpływ nanocząsteczek srebra i miedzi na grzyba owadobójczego Beauveria bassiana – Dariusz Ropek, Maria Ruszkiewicz (UR Kraków)

129. Zieleń miejska jako środowisko występowania parazytoidów szkodników roślin – Marta Rzańska, Hanna Piekarska-Boniecka, Paweł Trzciński (UP Poznań)

130. Patogeniczność wybranych izolatów kwarantannowego nicienia Bursaphelenchus xylophilus w stosunku do sosny – Anna Filipiak (IOR – PIB Poznań)

131. Wykorzystanie grzybów drożdżopodobnych do ograniczania zgnilizny twardzikowej na ślazowcu pensylwańskim – Dorota Remlein-Starosta, Joanna Krzymińska (IOR – PIB Poznań), Jan Bocianowski (UP Poznań)

132. Uprawa facelii błękitnej (Phacelia tanacetifolia Benth.) jako siedlisko występowania pożytecznych biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) – Agnieszka Kosewska (UW-M Olsztyn)

133. Antagonizm wobec grzybów patogenicznych oraz wspomaganie wzrostu roślin przez bakterie wyizolowane z bioaerozolu emitowanego przez oczyszczalnie ścieków – Sebastian W. Przemieniecki, Tomasz P. Kurowski, Anna Karwowska (UW-M Olsztyn), Krzysztof Krawczyk (IOR – PIB Poznań)

134. Przydatność bakterii wyizolowanych z osadu czynnego do biologicznej ochrony i wspomagania wzrostu pszenicy jarej – Tomasz P. Kurowski, Sebastian W. Przemieniecki (UW-M Olsztyn), Krzysztof Krawczyk (IOR – PIB Poznań), Anna Karwowska, Ewa Kowalska (UW-M Olsztyn)

135. Wpływ preparatów zawierających czosnek niedźwiedzi Allium ursinum L. na zasiedlenie roślin grochu siewnego Pisum sativum L. przez mszycę grochową Acyrthosiphon pisum Harris – Bożena Kordan (UW-M Olsztyn), Beata Gabryś (UZ Zielona Góra), Michał Jankowski (BioPoint Stawiguda)

136. Wpływ warunków hodowli na aktywność fungistatyczną bakterii Paenibacillus sp. – Romuald Gwiazdowski (IOR – PIB Poznań), Daniela Gwiazdowska, Krzysztof Juś (UE Poznań)

137. Fauna owadów pożytecznych występująca na lebiodce pospolitej (Origanum vulgare) – Hanna Legutowska, Zenon Węglarz, Katarzyna Bączek (SGGW Warszawa)

138. Laboratory and greenhouse evaluation of the possibilty to control sciarife flies on cacti species using entomopathogenic nematodes – Tatyana Stefanovska (NULES Kijów, Ukraina), Petro Chumak (AFNBG Kijów, Ukraina), Sergiy Vigera (NULES Kijów, Ukraina)

139. Wpływ różnych metod i zapraw mikrobiologicznych na kiełkowanie i rozwój grochu siewnego – Jolanta Kowalska (IOR – PIB Poznań), Zbyszek Zbytek (PIMR Poznań)

140. Efektywność dobroczynka swirskii (Amblyseius swirskii A.-H.) w ograniczaniu liczebności przędziorka chmielowca (Tetranychus urticae Koch) na roślinach ogórka traktowanych biostymulatorami – Anna Tomczyk, Paulina Andryka (SGGW Warszawa)

141. Kompost ogrodowy jako źródło potencjalnych czynników biokontroli patogenów roślin – Romuald Gwiazdowski (IOR – PIB Poznań), Daniela Gwiazdowska, Krzysztof Juś, Katarzyna Kluczyńska (UE Poznań)

142. Możliwości ograniczania liczebności nasionnicy trześniówki (Rhagoletis cerasi L.) w ekologicznej uprawie czereśni – Witold Danelski, Teresa Badowska-Czubik, Elżbieta Rozpara (IO Skierniewice)

143. Wpływ biologicznych zapraw nasiennych na rozwój i plonowanie kilku odmian ziemniaka – Maria Pytlarz-Kozicka, Ewa Moszczyńska (UP Wrocław) INT EGROWANA OCHR ONA Roślin

144. Wpływ integrowanej ochrony roślin na występowanie grzybów owadobójczych w glebie – Tomasz Pytalk (IOR – PIB Poznań)

145. Świadomość stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez producentów rolnych na przykładzie badań ankietowych w regionie Warmii i Mazur oraz Wielkopolski – Magdalena Jakubowska, Felicyta Walczak (IOR – PIB Poznań), Maria Chromińska (WSHiR Poznań), Andrzej Podleśny (WSUS Poznań), Stanisław Bawoł (W-MODR Olsztyn), Andrzej Obst (WODR Poznań), Anna Tratwal, Kamila Roik, Andrzej Bandyk, Beata Wielkopolan (IOR – PIB Poznań)

146. Skuteczność systemów doradczych w ochronie jęczmienia ozimego – Anna Tratwal, Felicyta Walczak (IOR – PIB Poznań), Jan Bocianowski (UP Poznań)

147. Opracowanie modelu do symulacji wpływu temperatury na kiełkowanie Teliospor tilletia laevis J.G. Kühn – Andrzej Wójtowicz, Krzysztof Kubiak, Romuald Gwiazdowski, Maria Pasternak (IOR – PIB Poznań)

148. Zgrupowania biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae) na polach z konwencjonalną i ekologiczną uprawą łubinu – Mariusz Nietupski (UW-M Olsztyn), Katarzyna Nijak (IOR – PIB Poznań), Agnieszka Kosewska (UW-M Olsztyn),

149. Wpływ zadrzewień śródpolnych na występowanie szkodliwej i pożytecznej entomofauny pszenżyta – Dariusz Ropek, Kamil Bednarz (UR Kraków)

150. Wpływ genetycznych modyfikacji lnu włóknistego wysiewanego w różnym zagęszczeniu na występowanie stawonogów naziemnych – Michał Hurej, Jacek Twardowski, Andrzej Kotecki (UP Wrocław)

151. Wykorzystanie spektrometrii mas do oznaczania zmian zawartości wybranych związków indukujących systemową odporność roślin – Dariusz Drożdżyński, Dorota Remlein-Starosta, Jolanta Kowalska (IOR – PIB Poznań)

152. Efektywność kwasu acetylosalicylowego w ochronie lnu włóknistego przed suszą w zależności od stosowanych formulacji – Krzysztof Heller (IWNiRZ Poznań), Zenon Woźnica (UP Poznań), Małgorzata Byczyńska, Katarzyna Wielgusz (IWNiRZ Poznań)

153. Efektywność zabiegów proekologicznych w poprawie jakości ziarna pszenicy jarej uprawianej w monokulturze – Adela Maziarek (OODR Łosiów), Danuta Parylak, Roman Wacławowicz (UP Wrocław)

154. Optimization of phytosanitary state of young apple-tree industrial plantations under conditions of Belarus – V.S. Kamardzina, N.E.Kaltun (IOR Priłuki, Białoruś)

155. Szkodliwość wybranych agrofagów roślin uprawnych w Polsce w 2014 roku oraz wstępne prognozy na rok 2015 – Felicyta Walczak, Andrzej Bandyk, Magdalena Jakubowska, Kamila Roik, Anna Tratwal, Beata Wielkopolan, Jan Złotkowski (IOR – PIB Poznań) oraz inspektorzy Wojewódzkich Inspektoratów PIORiN Eko nomika ochrony roślin

156. Efekty produkcyjne i ekonomiczne zwalczania chorób i szkodników w jęczmieniu jarym – Zdzisław Kaniuczak (IOR – PIB TSD Rzeszów)

157. Analiza ekonomicznej opłacalności ochrony chemicznej przed chwościkiem buraka (Cercospora beticola) na odmianach odpornych – Dariusz Górski (IOR – PIB TSD Toruń), Renata Gaj (UP Poznań), Agnieszka Ulatowska, Jacek Piszczek (IOR – PIB TSD Toruń)

158. Efektywność ekonomiczna różnych sposobów regulacji zachwaszczenia w łanie ziemniaka – Krystyna Zarzecka, Marek Gugała (UP-H Siedlce), Alicja Baranowska (PSW Biała Podlaska), Honorata Dołęga (UP-H Siedlce)

159. Koszty produkcji buraka cukrowego i opłacalność chemicznej ochrony w różnych systemach uprawy konserwującej – Maria Golinowska, Lesław Zimny (UP Wrocław)

160. Dynamiczny rachunek kosztów ochrony ogórków szklarniowych wczesnych – Tomasz Szuk, Marek Stachowiak, Julian Kalinowski (UP Wrocław)

161. Dynamiczny rachunek kosztów ochrony pomidorów szklarniowych – Marek Stachowiak, Tomasz Szuk, Tomasz Berbeka (UP Wrocław)

162. Wydajność i struktura czasu pracy podczas zabiegów zamgławiania ogórków późnych przy użyciu k30/10 – Marek Stachowiak, Julian Kalinowski, Danuta Gonet (UP Wrocław) Te chnika ochrony roślin

163. Praktyczne doświadczenia z prowadzenia stacji kontroli opryskiwaczy oraz z projektowania i wdrażania urządzeń pomiarowych – Jakub Zubek (Stacja Kontroli Opryskiwaczy Kotomierz)

164. Efektywność naniesienia rozpylonej cieczy na szkodniki na spodniej stronie liścia w badaniach modelowych nad mączlikiem szklarniowym (Trialeurodes vaporariorum Westwood) – Henryk Ratajkiewicz (UP Poznań), Mateusz Szymańczyk (IOR – PIB Poznań), Agnieszka Łacka (UP Poznań), Tomasz Szulc (PIMR Poznań), Robert Idziak (UP Poznań)

165. Ochrona pszenicy ozimej przed chorobami i szkodnikami w zabiegach łączonych z nowoczesną formulacją nawozów dolistnych typu Basfoliar – Joanna Horoszkiewicz- Janka, Marek Korbas, Marek Mrówczyński, Henryk Wachowiak, Jakub Danielewicz, Ewa Jajor (IOR – PIB Poznań), Błażej Chudziński (ADOB Poznań), Krzysztof Kubsik (IUNG – PIB Baborówko)

166. Ochrona rzepaku ozimego przed chorobami i szkodnikami w zabiegach łączonych z nowoczesną fomulacją nawozów dolistnych typu Basfoliar – Ewa Jajor, Marek Mrówczyński, Marek Korbas, Henryk Wachowiak, Jakub Danielewicz, Joanna Horoszkiewicz-Janka (IOR – PIB Poznań), Błażej Chudziński (ADOB Poznań)

167. Wyniki i wnioski z kontroli stacji kontroli opryskiwaczy w roku 2013 – Tomasz Szulc (PIMR Poznań)

168. Wpływ nawożenia azotem na plonowanie i parametry jakościowe korzeni buraka cukrowego – Adela Maziarek, Agnieszka Krawczyk, Elżbieta Gniewowska (OODR Łosiów)

169. Rola elementów struktury plonu w kształtowaniu wydajności pszenicy ozimej (Triticum aestivum L.) – Elżbieta Harasim, Marian Wesołowski (UP Lublin) 170. Wpływ odmian i gęstości sadzenia na zamieranie karp wierzby w 8-letnim cyklu uprawy – Leszek Styszko, Diana Fijałkowska (PK Koszalin)

171. Wpływ stosowania retardantów z pinoksadenem i adiuwantami na wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy ozimej – Wojciech Miziniak (IOR – PIB TSD Toruń), Kinga Matysiak (IOR – PIB Poznań)

172. Wpływ łacznego stosowania etefonu z adiuwantami i nawozami na wzrost i plonowanie jęczmienia jarego – Wojciech Miziniak (IOR – PIB TSD Toruń)

173. Zużycie środków ochrony roślin w województwie lubelskim w latach 2010–2013 – Alicja Baranowska (PSW Biała Podlaska), Krystyna Zarzecka (UP-H Siedlce)

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony