Promowane podstrony

Treść strony

Zmiana ustawy o środkach ochrony roślin

W dniu 16 grudnia 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin. Powyższa ustawa wprowadza zmiany do ustawy z dnia 8 marca 2013 r. ośrodkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 oraz z 2014 r. poz. 822 i 827).

Zmiana ustawy przywraca możliwość obrotu i stosowania środka ochrony roślin po upływie terminu jego ważności przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli wyniki badań trwałości tego środka ochrony roślin, przeprowadzone przez laboratorium posiadające certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej potwierdzą jego przydatność do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem. W związku z powyższym, od dnia 25.01.2014 r. Laboratorium Badania środków Ochrony Roślin IOR – PIB Oddział Sośnicowice będzie przeprowadzać badania związane z przedłużeniem terminu ważności środków ochrony roślin.

Laboratorium Badania środków Ochrony Roślin IOR – PIB Oddział Sośnicowice

Ustawa o środkach ochrony roślin

27 kwietnia 2013 r. weszła w życie ustawa o środkach ochrony roślin, ogłoszona 12 kwietnia 2013 roku (Dz. U. poz. 455 ).


 

Rozp.MRiRW - integrowana ochrona roślin

Od dnia 1 stycznia 2014 r. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (opartym na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE)  przestrzeganie zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników.

„Integrowana ochrona roślin” oznacza staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, a następnie przedsięwzięcie właściwych środków mających na celu zahamowanie rozwoju populacji organizmów szkodliwych oraz utrzymanie stosowania środków ochrony roślin i innych form interwencji na ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionym poziomie, a także zmniejszenie lub zminimalizowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska. „Integrowana ochrona roślin” kładzie nacisk na uzyskanie zdrowych plonów przy minimalnych zakłóceniach funkcjonowania ekosystemu rolniczego i zachęca do stosowania naturalnych sposobów zwalczania szkodników.

W myśl dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE  - „użytkownik profesjonalny” oznacza każdą osobę, która stosuje pestycydy w toku swej działalności zawodowej, w tym operatorów, techników, pracowników i osoby samozatrudnione, zarówno w sektorze rolnym, jak i w innych sektorach.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony