Promowane podstrony

Treść strony

Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin
Krajowy system kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych powstał w Instytucie Ochrony Roślin (IOR) w Poznaniu w 1971 roku w wyniku porozumienia rządu polskiego z organizacjami FAO/UNDP.

Zakład Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w Poznaniu (Laboratorium) jest jednostką organizacyjną Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, podlegającą bezpośrednio Zastępcy Dyrektora do spraw naukowo-badawczych Instytutu.

Celem Laboratorium jest prowadzenie badań naukowych nad pozostałościami środków ochrony roślin w płodach rolnych, nieprzetworzonej i przetworzonej żywności pochodzenia roślinnego, glebie i wodzie.

Podstawowe zadania to:
  • opracowywanie i wdrażanie metod oznaczania pozostałości środków ochrony roślin w materiale biologicznym, wodzie i glebach,

  • badanie zanikania pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych w warunkach kontrolowanych doświadczeń polowych dla potrzeb rejestracji środków ochrony roślin,

  • badanie pozostałości środków ochrony roślin w ramach urzędowej kontroli płodów rolnych wytwarzanych metodami: konwencjonalnymi, integrowanymi i ekologicznymi,

  • ocena zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych środkami ochrony roślin najpowszechniej stosowanymi w uprawach intensywnie chronionych chemicznie.
     

Urzędowa kontrola pozostałości środków ochrony roślin realizowana jest w ramach umów z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Laboratorium jest laboratorium referencyjnym dla Zakładów Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkich Inspektoratów Weterynarii w zakresie pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego.

Zadaniem laboratorium referencyjnego jest:
  • ujednolicenie standardów i metod analitycznych;

  • organizacja okresowych testów porównawczych poszczególnych metod analitycznych, stosowanych przez laboratoria upoważnione przez ministra właściwego ds. rolnictwa;

  • sprawdzanie metod analitycznych stosowanych w analizie środków żywienia zwierząt.

Poza badaniami naukowymi Laboratorium wykonuje na zlecenie firm lub osób prywatnych badania pozostałości środków ochrony roślin w roślinach, nieprzetworzonej i przetworzonej żywności pochodzenia roślinnego, paszach, wodzie, glebie i pszczołach.

Laboratorium organizuje, koordynuje i nadzoruje prace wykonywane w innych laboratoriach badania pozostałości środków ochrony roślin znajdujących się w IOR w Sośnicowicach i Terenowych Stacjach Doświadczalnych IOR w Białymstoku, Rzeszowie i Trzebnicy.

Laboratorium systematycznie od roku 2000 uczestniczy, z wynikiem pozytywnym, w międzynarodowych badaniach biegłości organizowanych przez FAPAS oraz Komisję Europejską.

Laboratorium nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej. Sprawy finansowe, pracownicze, remonty, inwestycje, zaopatrzenie, BHP są załatwiane przez odpowiednie służby będące w gestii Dyrekcji Instytutu Ochrony Roślin.

Aby zapewnić wiarygodność, bezstronność i konkurencyjność usług badawczych Laboratorium wykonuje badania w sposób spełniający wymagania zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025 oraz zaspokaja potrzeby klienta i spełnia wymagania organizacji udzielającej akredytacji.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony