Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

2019 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

- Dominika KACZMAREK  (04.02.2019 r.)

„Wykorzystanie biologicznych i innych niechemicznych metod ochrony ziemniaka przed Phytophthora infestans”

2018 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

- Marlena PŁONKA  (27.04.2018 r.)

„Oznaczanie zanieczyszczeń form użytkowych środków ochrony roślin techniką chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas”.

2017 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

- Julia MINICKA (22.09.2017 r.)

„Ewolucja molekularna wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus, PepMV) i jej wpływ na wirulencję wirusa”.

- Magdalena SŁOWIK-BOROWIEC (14.08.2017 r.)

„Analityka i kinetyka rozkładu pozostałości środków ochrony roślin w materiale roślinnym o dużej zawartości chlorofilu”.

- Aleksandra ZAKRZYŃSKA-NOWAK (11.05.2017 r.)

"Diagnostyka oraz analiza molekularna izolatów wirusa pasiastej mozaiki jęczmienia (Barley stripe mosaic virus, BSMV)"

2016 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

- Katarzyna NIJAK (07.10.2016 r.)

"Atrakcyjność pokarmowa różnych klonów i odmian wierzby (Salix spp.)"

- Przemysław WIECZOREK (24.05.2016 r.)

"Determinaty patogeniczności wirusa nekrozy pomidora (Tomato torrado virus, ToTV)"

- Magdalena JANKOWSKA (24.05.2016 r.)

"Wpływ procesów technologicznych na poziomy pozostałości środków ochrony roślin w wybranych gatunkach owoców i warzyw"

- Ewa JAKUBIAK (21.03.2016 r.)

"Biologiczna aktywność cieczy jonowych zawierających anion 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowy"

2015 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

- Przemysław KARDASZ (30.12.2015 r.)

"Badania nad zastosowaniem cieczy jonowych zawierających anion (2,4-dichlorofenoksy)octowy w ograniczaniu zachwaszczenia w pszenicy ozimej"

– Marta BUDZISZEWSKA (24.09.2015 r.)
promotor: dr hab. Aleksandra OBRĘPALSKA-STEPLOWSKA, prof. nadzw.
„Charakterystyka molekularna izolatów wirusa nekrozy pomidora (Tomato torrado virus, ToTV), występujących w Polsce”.

- mgr Adam Sitarski (16.06.2015 r.)
promotor:   Dr hab. Jacek PISZCZEK, prof. nadzw. IOR – PIB TSD Toruń.
„Doskonalenie metod oceny odporności materiałów hodowlanych buraka cukrowego na chwościk buraka (Cercospora beticola SACC.)”

- mgr Katarzyna Marcinkowska (16.06.2015 r.)
promotor: Prof. dr hab. Tadeusz PRACZYK, IOR – PIB Poznań,
"Właściwości biologiczne i fizykochemiczne herbicydowych cieczy jonowych zawierających N-(fosforometylo) glicynę"

– Anna KURDZIEL (28.04.2015 r.)
promotor: dr hab. Bożena ŁOZOWICKA, prof. nadzw.
"Pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach przeznaczonych do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci".

– Anna KURDZIEL (28.04.2015 r.)
promotor: dr hab. Bożena ŁOZOWICKA, prof. nadzw.
"Pozostałości środków ochrony roślin w jabłkach przeznaczonych do produkcji żywności dla niemowląt i małych dzieci".

2014 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

– Grzegorz PRUSZYŃSKI (16.12.2014 r.)
promotor: prof. dr hab. Paweł WĘGOREK
"Laboratoryjna ocena wrażliwości pszczół dziko żyjących (Hymenoptera, Apoidea) na wybrane środki ochrony roślin i ich mieszaniny."

– Natalia RYMELSKA (20.03.2014 r.)
promotor: dr hab. Natasza BORODYNKO, prof. nadzw.
„Charakterystyka biologiczna i molekularna wirusów infekujących cukinię (Cucurbita pepo cv. giromontiina) w Polsce”.

2013 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

2013 rok

– Agnieszka HOŁODYŃSKA-KULAS (17.12.2013 r.)
promotor: dr hab. Monika MICHEL, prof. nadzw.
„Optymalizacja szybkiej i taniej wielopozostałościowej metody oznaczania środków ochrony roślin w płodach rolnych”

– Magdalena DUDA  (Uniwersytet Rzeszowski) (17.12.2013 r.)
promotor: prof. dr hab. Franciszek DUBERT
„Wpływ wybranych gatunków roślin i składników ich olejków eterycznych na liczebność głównych szkodników rzepaku ozimego”

- Tomasz KLEJDYSZ (17.06.2013)
promotor: prof. Jan NAWROT
"Piewiki (Hemiptera: Cicadomorpha & Fulgoromorpha) jako składnik szkodliwej entomofauny ważniejszych upraw w Polsce".

- Tomasz STOBIECKI (24.01.2013)
promotor: prof. dr hab. Stefan PRUSZYŃSKI
"Opracowanie metod likwidacji składowisk odpadów niebezpiecznych oraz rekultywacji terenu na przykładzie mogilników"

2012 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

– Piotr KACZYŃSKI (22.06.2012)
promotor: dr hab. Bożena ŁOZOWICKA, prof. nadzw.
„Nowe deterenty pokarmowe – biologiczna aktywność wobec szkodników magazynowych
w ujęciu modelowania molekularnego”.

 – Krzysztof KRAWCZYK (22.06.2012)
promotor: prof. dr hab. Henryk POSPIESZNY
„Występowanie i charakterystyka bakterii powodujących choroby kukurydzy w Polsce”.

Michał RACZKOWSKI (22.06.2012)
Promotor: prof. dr hab. Bogusław GNUSOWSKI
„Ocena ryzyka narażenia konsumentów na pozostałości środków ochrony roślin
w wybranych rejonach Polski”

Anna FILIPIAK (22.06.2012)
promotor: prof. dr hab. Marek TOMALAK
„Ekologia, patogeniczność oraz genetyczna odmienność nicienia Bursaphelenchus mucronatus od innych, występujących w Europie gatunków z grupy B. xylophilus”.

 

2011 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych 
– doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

 – Anna NOWACKA (14.03.2011)
promotor: dr hab. Bożena ŁOZOWICKA, prof. nadzw. IOR – PIB
„ Pozostałości fungicydów w owocach i warzywach w latach 1995–2004 oraz związana z nimi ocena ryzyka zdrowotnego konsumenta”

Katarzyna TRZMIEL (21.06.2011)
promotor: prof. dr hab. Henryk POSPIESZNY
"Charakterystyka biologiczna i molekularna polskich izolatów wirusa karłowej mozaiki kukurydzy (Maize dwarf mosaic virus, MDMV) oraz wirusa mozaiki trzciny cukrowej (Sugarcane mosaic virus, SCMV)
"

Joanna ZAMOJSKA (14.03.2011)
promotor: dr hab. Paweł WĘGOREK, prof. nadzw. IOR – PIB
"Poziomy wrażliwości oraz mechanizmy odporności chrząszczy słodyszka rzepakowego (Meligethes aeneus F.), stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata Say) oraz chowacza podobnika (Ceutorhynchus assimilis Payk) na insektycydy
."

 

2010 rok

Wykaz uzyskanych i nadanych stopni naukowych
– doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii

 
– Agnieszka MĄCZYNSKA (25.03.2010)
promotor: prof. dr hab. Zbigniew WEBER
„Wpływ wybranych czynników na porażenie pszenicy ozimej przez Gaeumannomyces graminis i Phialophora sp.”
– Sylwia KACZMAREK (25.03.2010)
promotor: prof. dr hab. Kazimierz ADAMCZEWSKI

Ograniczenie zachwaszczenia zbóż jarych uprawianych w mieszankach poprzez stosowanie obniżonych dawek florasulamu + 2,4D i tritosulfuronu + dikamba
– Stefan KUZIOR (28.06.2010)
promotor : dr hab.
Marek URBAN, prof. nadzw.
„Biologiczne aspekty stosowania sulfosulfuronu w regulacji zachwaszczenia w ziemniaku”
Urszula DOPIERAŁA (28.09.2010)
promotor: dr hab. Janusz ROSADA, prof. nadzw.
„Ocena skuteczności wybranych herbicydów w zwalczaniu chwastów na terenach objętych oddziaływaniem przemysłu”

– Ewa JAJOR (16.12.2010)
promotor: dr hab. Marek KORBAS, prof. nadzw.

„Epidemiologia czerni krzyżowych na rzepaku”

 

2009 rok

Data nadania stopnia doktora nauk rolniczych
w zakresie agronomii:
 
– Beata HASIÓW-JAROSZEWSKA (26.05.2009)
promotor: prof. dr hab. Henryk POSPIESZNY
„Genetyczne zróżnicowanie oraz diagnostyka polskich izolatów wirusa mozaiki pepino (Pepino mosaic virus)”
 
– Magdalena JAKUBOWSKA (06.10.2009)
promotor doc. dr hab. Felicyta WALCZAK
„Doskonalenie prognozowania krótkoterminowego chemicznej ochrony buraka cukrowego przed Agrotis segetum (Den. et Schiff.) i Agrotis exclamationis (L.) (Lepidoptera: Noctuidae)”
 
– Wojciech MIZINIAK (06.10.2009)
promotor doc. dr hab. Tadeusz PRACZYK
„Biologiczna aktywność retardantów i herbicydów w warunkach łącznego stosowania w pszenicy ozimej”
 
– Przemysław STRAŻYŃSKI (06.10.2009)
promotor: doc. dr hab. Maria BUCHOWSKA-RUSZKOWSKA
„Struktura populacji mszyc Rhopalosiphum padi (L.) w zróżnicowanych klimatycznie regionach Polski w aspekcie zagrożenia zbóż ozimych ekspansją wirusów BYDV”
 
– Paweł BEREŚ (17.12.2009)
promotor: doc. dr hab. Marek MRÓWCZYŃSKI
„Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis Hbn.) – bionomia i szkodliwość dla odmian kukurydzy”.
 
– Anna NIEWIADA (17.12.2009)
promotor: prof. dr hab. Jan NAWROT
„Wpływ naturalnych substancji występujących na ziarnie pszenicy na proces składania jaj przez samice wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.)”
 
 
Data nadania stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii nadany przez Radę Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
– Andrzej WOLSKI (20.11.2009)
promotor: prof. dr hab. Jacek GORCZYCA
„Rewizja podrodziny Cylapinae obszaru Orientalnego (Heteroptera: Miridae)”
 

2008 rok

Data nadania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii:

Żaneta FIEDLER (08.04.2008)
(promotor doc. dr hab. Danuta Sosnowska)
„Wykorzystanie grzybów owadobójczych i entomofagów w biologicznym zwalczaniu wciornastka zachodniego Frankliniella occidentalis (Pergande) w uprawach warzyw szklarniowych”.

 
Tomasz KAŁUSKI (08.04.2008)
(promotor doc. dr hab. Jan Kozłowski)
„Szkodliwość oraz możliwości ograniczania żerowania ślimaków Deroceras reticulatum (Müller) i Arion lusitanicus Mabille na pszenicy ozimej i rzepaku ozimym”.
 
Paweł OLEJARSKI (30.05.2008)
promotor prof. dr hab. .Jan Nawrot
„Zastosowanie systemu analizy pojedynczych ziarniaków do wykrywania obecności wołka zbożowego (Sitophilus granarius L.) w ziarnie pszenicy”
 
Krzysztof KUBIAK (26.06.2008)
promotor prof. dr hab. Zbigniew Weber
„Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na porażenie przezTilletia caries (DC) Tul. i ocena skuteczności wybranych zapraw nasiennych w zwalczaniu tego patogena”.
 
Gustaw SETA (24.09.2008)
promotor doc. dr hab. Marek Mrówczyński
„Podstawy łącznego stosowania agrochemikaliów w rzepaku ozimym”.
 
- Pankracy BUBNIEWICZ (6.11.2008)
promotor doc. dr hab. Marek Mrówczyński
„Opracowanie podstaw integrowanej ochrony pszenżyta ozimego przed szkodnikami”
 
Data nadania stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie chemii nadany
przez Radę Wydziału Chemii Uniwersytetu A. Mickiewicza:
 
Rafał MOTAŁA (20.06.2008)
promotor doc. dr hab. Piotr Grzesiak
„ Badanie szybkości mechanizmu korozji różnych gatunków stali w produkcyjnym kwasie siarkowym”

 

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.