Promowane podstrony

Treść strony


W dniach od 10 do 11 września 2013 roku
Instytut Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu
gości uczestników

8 Spotkania Zespołu Expertów 
EUROPEJSKIEJ I ŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ
ORGANIZACJI OCHRONY ROŚLIN

do spraw diagnostyki nicieni 

8th Meeting of the Panel of
EUROPEAN AND MEDITERRANEAN
PLANT PROTECTION ORGANIZATION [EPPO]
on Diagnostics in Nematology

 

Program spotkania obejmuje między innymi:

  • sprawozdania z działalności Sekretariatu EPPO oraz innych grup ekspertów w zakresie diagnostyki organizmów szkodliwych, a w szczególności gatunków nicieni podlegających rygorom kwarantannowym.
  • opracowanie instrukcji EPPO dla autorów protokołów diagnostycznych, ich  formatem i zawartością.
  • opracowanie nowych standardów EPPO, dotyczących np. identyfikacji niektórych agrofagów kwarantannowych przy pomocy kodu kreskowego DNA.
  • dyskusję nad procedurą rewizji i zatwierdzania nowelizowanych protokołów diagnostycznych przez kraje członkowskie EPPO.
  • dyskusję nad uwagami do nowelizowanych protokołów diagnostycznych szkodliwych gatunków nicieni:

PM 7/004 Bursaphelenchus xylophilus

PM 7/005 Nacobbus aberrans

PM 7/039 Aphelenchoides besseyi

PM 7/040 Globodera rostochiensis and G. pallida

PM 7/041 Meloidogyne chitwoodi and M. fallax

PM 7/087 Ditylenchus destructor & dipsaci

PM 7/088 Radopholus similis

PM 7/089 Heterodera glycines

PM 7/094 Hirschmaniella spp.

PM 7/095 Xiphinema americanum sensus lato

PM 7/103 Meloidogyne enterolobii

  • dyskusję nad standardem EPPO PM 4/35 dotyczącym badania gleby na obecność nicieni – wektorów wirusów roślinnych w ramach standardu EPPO PM 4 przedstawiającego schemat produkcji zdrowych sadzonek drzew owocowych, winorośli, oraz gatunków Populus i Salix.
  • dyskusję nad dostępnymi danymi o potencjalnie nowym gatunku kwarantannowym Ditylenchus dipsaci/ Ditylenchus gigas.

Obradom Zespołu, w którego skład wchodzą eksperci z zakresu nematologii (przedstawiciele Włoch, Holandii, Czech, Austrii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Słowenii, Turcji, Belgii, Danii i Francji) – stali członkowie Zespołu EPPO oraz obserwatorzy – przewodniczy Pani Françoise PETTER, V-ce Dyrektor Sekretariatu EPPO w Paryżu.

W przerwie obrad uczestnicy spotkania zapoznali się z kompleksem laboratoryjno- szklarniowym Centrum Badań Organizmów Kwarantannowych, Inwazyjnych i Genetycznie Zmodyfikowanych. Przewodnikiem był dr Tomasz Kałuski, kierownik Centrum.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony