Promowane podstrony

Treść strony

59. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB

W dniach 12-14 lutego 2019 r. odbyła się 59. Sesja Instytutu Ochrony Roślin - PIB. Patronat honorowy nad tegoroczną Sesją objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Patronaty objęli także: Wielkopolska Izba Rolnicza, Rada Upowszechniania Nauki PAN, Akademia Młodych Uczonych PAN, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin oraz dziewięć instytucji reprezentujących media.

W pierwszym dniu Sesji, tj. 12 lutego, w przeddzień jej uroczystego otwarcia, młodzi pracownicy naukowi wzięli udział w spotkaniu Forum Młodych Naukowców, na którym zaprezentowali wyniki swoich najnowszych badań z zakresu ochrony roślin oraz wzięli udział
w panelu dyskusyjnym na temat zdobywania grantów. Komisja oceniająca prelegentów tego panelu nagrodziła wyróżniających się naukowców. Pierwszą nagrodę otrzymał dr Przemysław Wieczorek z Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB w Poznaniu, a drugą mgr Elżbieta Dąbrowska – doktorantka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W tym samym dniu odbyło się również Forum „Nauka - Praktyce” poświęcone głównie zagadnieniom transferu wyników badań naukowych do praktyki rolniczej. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z aktualną problematyką w integrowanej ochronie i produkcji roślin uprawnych.

W środę, 13 lutego, nastąpiło uroczyste otwarcie 59. Sesji IOR - PIB. Dyrektor Instytutu, prof. dr hab. Marek Mrówczyński powitał przybyłych gości oraz przedstawił tematykę obrad tegorocznej Konferencji. Następnie wystąpił Minister Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski. Minister podkreślił, jak ważną rolę w funkcjonowaniu bezpiecznego środowiska odgrywają badania naukowe w zakresie ochrony roślin. Zdaniem Ministra naukowcy powinni szybko odpowiadać na pytania, które stawia im praktyka i niezwłocznie wdrażać do niej wyniki swoich badań. Minister podkreślił, że środki ochrony roślin powinny być stosowane tylko w niezbędnych ilościach, dlatego tak duże znaczenie ma rozwój alternatywnych metod ochrony roślin, jak ochrona integrowana czy rolnictwo precyzyjne. Rozwój tych kierunków działania w ochronie roślin uznał za najważniejszy w najbliższych latach. Minister Ardanowski sporo uwagi w swoim wystąpieniu poświęcił kwestii jakości i bezpieczeństwa polskiej żywności. Zaznaczył, że polska żywność powinna wyróżniać się na rynkach światowych jakością, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo żywności. Wspomniał, że ważnym aspektem działania w kontekście eksportowania bezpiecznej polskiej żywności na rynki zagraniczne będzie badanie pozostałości pestycydów w produktach żywnościowych. Rolnictwo, według Ministra Ardanowskiego, jest systemem naczyń połączonych - nie można realizować jednego celu bez uwzględnienia innych jego aspektów. Działania związane z rolnictwem zrównoważonym powinny wynikać ze świadomości rolników, tylko wtedy możemy mówić o rolnictwie racjonalnym.

O zdrowiu roślin: regulacjach prawnych, zwiększaniu świadomości społecznej w tym zakresie oraz o ocenie ryzyka dla zdrowia roślin mówili przedstawiciele Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW: Pani Nina Dobrzyńska - Dyrektor Departamentu, Pan Krzysztof Kielak - Zastępca Dyrektora, Pan Andrzej Chodkowski - Główny Inspektor GIORiN-u oraz prof. Claude Bragard z Université catholique de Louvain w Belgii.

Na zakończenie części inaugurującej 59. Sesję IOR - PIB Minister Rolnictwa, Jan Krzysztof Ardanowski, oraz Dyrektor IOR - PIB,
prof. dr hab. Marek Mrówczyński, wręczyli odznaczenia i medale wyróżnionym pracownikom i współpracownikom Instytutu. Część oficjalną uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca "WIWATY".

Uczestnicy tegorocznej Konferencji wzięli udział w sesjach referatowej i posterowej, mogli także uczestniczyć w panelu tematycznym organizowanym przez głównego sponsora Sesji - firmę BASF. Panel tematyczny sponsora poświęcony był w dużej mierze występowaniu
i zwalczaniu chorób w pszenicy ozimej.

Podczas 59. Sesji IOR - PIB wygłoszono łącznie 58 referatów w następujących panelach tematycznych: bezpieczeństwo żywności
i środowiska, herbologia, badania naukowe a ryzyko fitosanitarne, integrowana ochrona roślin i rolnictwo precyzyjne, metody biologiczne oraz rolnictwo ekologiczne i zoologia. W panelu dotyczącym badań naukowych związanych z ryzykiem fitosanitarnym uczestniczyli między innymi przedstawiciele Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności(EFSA). Zaprezentowano 90 posterów, w tym najliczniej z zakresu fitopatologii, herbologii oraz bezpieczeństwa żywności i środowiska. Postery zostały ocenione przez trzyosobową komisję, która wyłoniła najlepsze prace. Główną nagrodę otrzymał poster, którego pierwszym autorem była dr Michela Chiumenti (Institute for Sustainable Plant Protection – National Research Council, Bari, Italy), a wyróżnienia otrzymały postery przygotowane pod kierunkiem prof. dr hab. Bożeny Łozowickiej (Instytut Ochrony Roślin ‒ PIB, TSD Białystok) oraz dr Marty Budziszewskiej (Instytut Ochrony Roślin ‒ PIB, Poznań).

W Sesji wzięło udział ponad 400 osób reprezentujących między innymi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, instytuty naukowe, uniwersytety, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, firmy fitofarmaceutyczne, stowarzyszenia pracujące na rzecz ochrony roślin oraz producentów rolnych.

Podsumowując 59. Sesję IOR - PIB, prof. dr hab. Marek Mrówczyński podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział w tym naukowym wydarzeniu, za liczne wystąpienia i konstruktywne dyskusje. Szczególne podziękowania skierował do wszystkich instytucji, które objęły Konferencję patronatem. Pan Dyrektor poinformował zebranych, że 60. Sesja IOR - PIB odbędzie się w dniach 11-13 lutego 2020 r. w Poznaniu. Tematyka kolejnej Sesji IOR – PIB będzie dotyczyła w dużej mierze biotechnologii, stosowaniu metod niechemicznych w ochronie roślin, informatyzacji i rolnictwa precyzyjnego, a także zmian klimatycznych, które wpływają w coraz większym stopniu na kondycję roślin uprawnych. Warto wspomnieć, że rok 2020, w którym odbędzie się 60. Sesja IOR - PIB, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Zdrowia Roślin.

 • 7643
 • 7644
 • 7645
 • 7646
 • 7647
 • 7648
 • 7649
 • 7650
 • 7651
 • 7652
 • 7653
 • 7654
 • 7655
 • 7656
 • 7657
 • 7658
 • 7659
 • 7660

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony