Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Dr hab. Janusz Rosada prof. IOR PIB

tel.: +48 61 864 90 53
e-mail: j.rosada@iorpib.poznan.pl

    Studia ukończył na Wydziale Ogrodniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra inżyniera ogrodnictwa ze specjalnością ochrony roślin. W 1970 roku rozpoczął pracę w Laboratorium Izotopowym Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Specjalizował się w wykorzystaniu izotopów promieniotwórczych i promieniowania jonizującego w badaniu biologii i ekologii owadów oraz w radiacyjnym zwalczaniu szkodników magazynowych.
    W 1974 roku prof. dr hab. Władysław Węgorek, ówczesny dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu, wydelegował go na trzyletnie studia doktoranckie do Zakładu Radiobiologii Akademii Medycznej w Poznaniu, w celu umożliwienia pogłębienia wiedzy w zakresie radiobiologii. W 1977 roku obronił na Wydziale Lekarskim tezy rozprawy doktorskiej uzyskując tytuł doktora nauk przyrodniczych.
    W 1981 roku odbył szkolenie oraz intensywny trening naukowy zorganizowany przez FAO/IAEA na Uniwersytecie Floryda w USA, zakończony uzyskaniem dyplomu w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej w rolnictwie.
    Po powrocie do kraju, przez wiele lat zajmował się badaniami nad możliwością wykorzystania energii atomowej w ochronie roślin poprzez sterowanie rozrodem i liczebnością populacji szkodliwych owadów. Uczestniczył aktywnie w międzynarodowych programach badawczych i sympozjach naukowych organizowanych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej w Wiedniu (IAEA – International Atomic Energy Agency) oraz przez Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG). W ramach działalności naukowej w RWPG był koordynatorem międzynarodowego programu badawczego pt : „Fizyczne i genetyczne metody zwalczania szkodników roślin”. Dzięki posiadanym uprawnieniom radiobiologicznym uczestniczył także w przygotowaniu projektu budowy pierwszej w Polsce stacji do napromieniania żywności i sprzętu medycznego.
    Był aktywnym członkiem kilku towarzystw naukowych: Europejskiego Towarzystwa Wykorzystania Metod Nuklearnych w Rolnictwie (ESNA – European Society of Nuclear Methods in Agriculture), Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych im. M. Skłodowskiej-Curie (PTBR) oraz stałym uczestnikiem posiedzeń Rolniczej Komisji Izotopowej przy Ministrze Rolnictwa. Pełnił także funkcję wiceprzewodniczącego Wielkopolskiego Oddziału PTBR.
Po rozwiązaniu Pracowni Izotopowej i utworzeniu w jej miejsce Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Rolniczego zmienił specjalizację i rozpoczął pracę w zakresie oceny skutków oddziaływania przemysłu na środowisko rolnicze. 
    W latach 1994–2001 pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Rolniczego, a w latach 2001–2010 kierował Zespołem Wpływu Emisji Przemysłowych na Środowisko Rolnicze. Był głównym koordynatorem i wykonawcą piętnastu dużych programów badawczych realizowanymi na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział Huta Miedzi GŁOGÓW pod kątem oceny aktualnego stanu środowiska rolniczego w rejonie oddziaływania emisji Huty. Głównym celem prowadzonych prac badawczych było opracowanie skutecznej metody rekultywacji zdegradowanych chemicznie gleb oraz wytycznych dla właściwego programu ochrony roślin na tym terenie, w celu zapewnienia bezpiecznej produkcji roślinnej.
Jest autorem i współautorem licznych prac naukowych (krajowych i zagranicznych) w zakresie entomologii stosowanej, radiobiologii i ochrony środowiska. Prace te oprócz wartości poznawczych zawierają duży ładunek aplikacyjny. Jest także autorem instrukcji wdrożeniowych dla rolników. Posiada certyfikaty oraz świadectwa ukończenia warsztatów szkoleniowych w zakresie rekultywacji i rewitalizacji terenów zdegradowanych.
    W ramach działalności dydaktycznej był wieloletnim wykładowcą i organizatorem wykładów fakultatywnych na III roku Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (kierunek: Ochrona Środowiska). Prowadził także zajęcia dydaktyczne dla rolników oraz uczniów techników rolniczych dotyczące wdrażania nowych technologii w zakresie ekologii i ochrony środowiska, jak również zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy Studiów podyplomowych w IOR – PIB.
    W 2008 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych, a w 2010 roku został zatrudniony w Instytucie na stanowisku profesora nadzwyczajnego.
    Za całokształt pracy zawodowej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał mu w 2008 roku odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa”, a w 2010 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył go „Srebrnym krzyżem zasługi”. 

 

Wybrane strony

  • Zakład Badania Ś.O.R.
  • Zalecenia online
  • Atlas szkodników
  • Polsoja
  • Wydawnictwa
  • Biblioteka Bazy Archiwum
  • Kalkulator opłacalności
  • PSA
  • Atlas chorób roślin rolniczych
  • Atlas chwastów

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
S.Konarski@iorpib.poznan.pl

Licencja

CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.