Promowane podstrony

Treść strony

 


STUDIA PODYPLOMOWE 
W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY ROŚLIN I ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Rok akademicki 2017

NABÓR ZAKOŃCZONO


 

TERMINARZ ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) informuje o rozpoczęciu naboru na kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie integrowanej produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. Studia prowadzone są przez Zakład Transferu Wiedzy i Innowacji.


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.).
Art. 2. ust. 3. Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może prowadzić:
1) studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, jeżeli posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz odpowiednie zaplecze i warunki materialno-techniczne;
2) inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające.


UCZESTNICY STUDIÓW

Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, technika rolnicza i leśna, lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, lub studia podyplomowe w tym zakresie.

Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą być także osoby, które ukończyły studia wyższe na innych kierunkach, a które chciałyby zdobyć i pogłębić wiedzę na temat rolnictwa i integrowanej produkcji roślin.


ŚWIADECTWA I UPRAWNIENIA

Absolwenci Studiów Podyplomowych uzyskują Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych oraz jako załącznik zaświadczenie, że program Studiów obejmował program szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz. 554) i o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia.

Absolwenci Studiów Podyplomowych nabywają uprawnienia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, które są ważne przez okres 5 lat od dnia uzyskania kwalifikacji. Po upływie tego okresu zachowanie uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim zakresie.

Ukończenie Studiów Podyplomowych jest jednym z wymogów niezbędnych do nabycia uprawnień do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin. Osoby takie muszą mieć ukończone studia wyższe na odpowiednim kierunku lub studia podyplomowe w danym zakresie (§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, Dz.U. z 2013 r., poz. 554).


PROGRAM/CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia Podyplomowo IOR – PIB obejmują szerokie spektrum tematów związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej, sadowniczej i warzywniczej, zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin. Uwzględniają rekomendacje dobrej praktyki rolniczej, w tym dobrej praktyki ochrony roślin oraz EurepGAP.

Instytut Ochrony Roślin – PIB wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym współcześnie polskim rolnikom, producentom warzyw i owoców, wprowadził do programu Studiów Podyplomowych zestaw wykładów na temat ekologicznych podstaw integrowanej produkcji, agrotechniki, doboru odmian i zasad racjonalnego nawożenia oraz aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu integrowanej produkcji (IP).

Program zawiera również poszerzone informacje z zakresu ochrony roślin w systemie integrowanej technologii produkcji roślin oraz w gospodarstwach ekologicznych.

Ponadto program Studiów Podyplomowych IOR – PIB obejmuje program szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz. 554).

Opiekę merytoryczną nad Studiami Podyplomowymi sprawuje Rada Programowa, w skład której wchodzą pracownicy naukowi IOR – PIB. zajmujący się różnymi dyscyplinami naukowymi, między innymi problematyką ochrony roślin.

Na program Studiów Podyplomowych składa się ponad 210 godzin wykładów i zajęć terenowych realizowanych w trybie niestacjonarnym, w cyklu dwusemestralnym (10 dwudniowych, zjazdów odbywających się raz w miesiącu w piątek i sobotę). Zajęcia będą się odbywały głównie na terenie IOR – PIB, przy ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu, w grupie nie większej niż 30 osób.

Szczegółowy rozkład zajęć i zjazdów podany będzie na pierwszym spotkaniu. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani na bieżąco.

Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia praktyczne będą między innymi pracownicy naukowi i specjaliści Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz innych jednostek naukowo-badawczych.


WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą zaliczenia Studiów Podyplomowych jest obecność na co najmniej 60% prowadzonych wykładów i zajęć, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego połączonego z obroną pracy dyplomowej.


KOSZT UCZESTNICTWA

Całkowity koszt uczestnictwa w Studiach Podyplomowych IOR–PIB wynosi 3000 zł + 0% VAT, w tym jest zawarte bezzwrotne wpisowe w wysokości 300 PLN, które należy wpłacić zgłaszając kandydata. Istnieje możliwość rozłożenia kosztów uczestnictwa w studiach na 2 raty.

Opłatę za Studia Podyplomowe należy wpłacać na konto IOR – PIB w Poznaniu:

BGŻ BNP Paribas S.A. O/Poznań Nr 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600

z dopiskiem Studia Podyplomowe IOR – PIB 2016 i podaniem nazwiska kandydata.

Uczestnicy studiów we własnym zakresie pokrywają koszty: dojazdów, wyżywienia i noclegów. Zgłoszenia według załączonego wzoru, z własnoręcznym podpisem oraz zgodą instytucji delegującej (w przypadku osób kierowanych przez zakład pracy), należy przesyłać do Sekretariatu Studiów Podyplomowych – Zakładu Transferu Wiedzy i Innowacji IOR – PIB w Poznaniu, na podany poniżej adres:

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 POZNAŃ

Z dopiskiem Studia Podyplomowe 2016

Rozpoczęcie studiów uwarunkowane jest liczbą zgłoszonych kandydatów. Zajęcia rozpoczną się, gdy grupa będzie liczyła minimum 25 osób. W przypadku większej liczby chętnych (powyżej 30 osób), o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Powiadomienia o wynikach rekrutacji przesyłane będą kandydatom po zakończeniu naboru.


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (DOC do pobrania) (PDF do pobrania).
2. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe (DOC do pobrania) (PDF do pobrania).
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu.
4. Potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 300,00 PLN.
5. Deklaracja zakładu pracy na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów studiów (w przypadku osoby delegowanej przez zakład pracy).

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD TRANSFERU WIEDZY I INNOWACJI
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 POZNAŃ

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Paweł Olejarski
tel.: 61 864-91-34
fax: 61 867-49-51
e-mail: P.Olejarski@iorpib.poznan.pl

Sekretarz Studiów Podyplomowych

mgr Anna Pukacka
tel.: 61 864-90-27
fax: 61 867-49-51
e-mail: A.Pukacka@iorpib.poznan.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA

drukuj całą stronę

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony