Promowane podstrony

Treść strony

15 września 2009 


 Panel dyskusyjny na temat:

System Integrowanej Ochrony Roślin
System Integrowanej Produkcji Roślinnej

ocena stanu dotychczasowego
oraz propozycje zmian legislacyjnych.
 W Panelu zorganizowanym przez Instytut Ochrony Roślin – PIB w związku z zapowiedzią powszechnego wdrożenia w krajach UE Zasad Integrowanej Ochrony Roślin począwszy od 2014 roku uczestniczył Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Marian Zalewski oraz przedstawiciele administracji państwowej, instytutów naukowych, ośrodków akademickich, prasy rolniczej oraz samorządu rolników.
 
W słowie wprowadzającym Wiceminister stwierdził, iż technologia integrowanej produkcji owoców i warzyw ma wieloletnią tradycję w Polsce, a oficjalnie została zapoczątkowana w 1991 roku przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach.
 
W 2004 r. urzędowy nadzór nad zinstytucjonalizowanym i poszerzonym systemem IP przekazano Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W tym miejscu podziękował pracownikom instytutów naukowych, PIORiN oraz doradztwa rolniczego za zaangażowanie w organizacji i prowadzeniu szkoleń oraz opracowywaniu metodyk i wszelkich innych działaniach służących wdrażaniu systemu certyfikacji produktów pochodzenia roślinnego.
 
Zgodnie z projektem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiających wytyczne wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów Państwa Członkowskie UE, a więc i Polska, są zobowiązane do opracowania do dnia 1 stycznia 2014 r. krajowej strategii upowszechnienia i wdrożenia ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin wśród wszystkich użytkowników środków ochrony roślin.
 
W związku z powyższym podsekretarz stanu Marian Zalewski zaprosił uczestników spotkania do przedstawienia propozycji dotyczących:
  • przepisów prawnych, jakie powinny zostać ustanowione w zakresie powszechnego obowiązku przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin, mając na uwadze wytyczne wymienionego powyżej projektu dyrektywy oraz uwarunkowania produkcji roślinnej w Polsce,
  •   zasadności utrzymania dotychczasowej procedury urzędowego certyfikowania integrowanej produkcji płodów rolnych, warzyw i owoców realizowanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz możliwości jej modyfikacji lub wskazania ewentualnych rozwiązań alternatywnych.
Zebrane opinie stanowić będą cenną podstawę do dalszych prac legislacyjnych przy nowelizacji Ustawy o ochronie roślin oraz wypełnienia zaleceń zawartych w projekcie dyrektywy o zrównoważonym stosowaniu pestycydów, w tym we wdrożeniu zasad integrowanej ochrony roślin.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony