Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2008 informacja 11

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Sekw.8M/2008
Data publikacji ogłoszenia: 2008-10-27

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
1.       Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań
www.ior.poznan.pl
E-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15
NIP 777-00-02-702
Regon 000080217
 
2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup aparatu do automatycznego sekwencjonowania DNA, analizy porównawczej, analizy mutacji, detekcji fragmentów DNA techniką SNP, STR, AFLP fingerprinting - na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego.
 
3.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.P.
Firma wykonawcy
Adres firmy
Cena netto oferty
Cena brutto oferty
1.        
Comesa Polska Sp. z o.o.
Ul. Wolińska 4,
03-699 Warszawa
498 000, 00 zł
607 560, 00 zł
 
4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy Comesa Polska Sp. z o.o. (Ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) złożoną ofertą wg przyjętego przez zamawiającego kryterium oceny ofert w zakresie przedmiotowego zamówienia- cena 100%.
5.       Punktacja przyznana ofercie:
 

L.P.
Firma wykonawcy
Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA
1.        
Comesa Sp. z o.o.
 
(607 560, 00: 607 560, 00) x 100 = 100 pkt
 
6.       Łączna punktacja przyznana ofercie (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena-100%) wygląda następująco:

L.P.
Firma wykonawcy
Suma przyznanych punktów
 
1.        
Comesa Sp. z o.o.
 
[(3x 100) x 100%] =300 pkt
 
7.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
 
___________________________________________________________
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

drukuj (Rok 2008 informacja 11)

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony