Promowane podstrony

Treść strony

Informacje o wynikach postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych
Rok 2008 informacja 13
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup fabrycznie nowych samochodów osobowych (5 egz.) na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego
Rok 2008 informacja 12
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup autoklawu laboratoryjnego (1 egz.) na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego
Rok 2008 informacja 11
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup aparatu do automatycznego sekwencjonowania DNA, analizy porównawczej, analizy mutacji, detekcji fragmentów DNA techniką SNP, STR, AFLP fingerprinting - na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego.

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ultr.2/2008

Data publikacji ogłoszenia: 2008-09-30
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
1.       Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań
www.ior.poznan.pl
E-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15
NIP 777-00-02-702
Regon 000080217
 
2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
zakup jednego egzemplarza ultrawirówki z zestawem rotorów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego.
 
3.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.P.
Firma wykonawcy
Adres firmy
Cena netto oferty
Cena brutto oferty
1.        
Comesa Polska Sp. z o.o.
Ul. Wolińska 4,
03-699 Warszawa
697 000, 00 zł
850 340, 00 zł
 
4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Instytut Ochrony Roślin-Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy Comesa Polska Sp. z o.o. (Ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa), która okazała się najkorzystniejszą złożoną ofertą w bilansie 2 kryteriów oceny ofert przyjętych przez zamawiającego w zakresie przedmiotowego zamówienia.
5.       Punktacja przyznana ofertom:
 

L.P.
Firma wykonawcy
Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA
Liczba przyznanych punktów w kryterium OCENA TECHNICZNA
1.        
Comesa Sp. z o.o.
 
(850 340, 00: 850 340, 00) x 100 = 100
[(100):(100) x 100] = 100
 
6.       Łączna punktacja przyznana ofercie (uwzględniająca wagi kryteriów oceny ofert: cena-50%, ocena techniczna-50%) wygląda następująco:

L.P.
Firma wykonawcy
Suma przyznanych punktów
 
1.        
Comesa Sp. z o.o.
 
[(3x 100) x 50%] + [(3x 100) x 50%] = 150+150=300 pkt
 
7.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
___________________________________________________________
INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 

drukuj ()

Rok 2008 informacja 9
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup zestawu do ilościowego określania poziomu ekspresji genów - Real Time PCR na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego.
Rok 2008 informacja 8
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup jednego egzemplarza wirówki szybkoobrotowej do ultrawirowania na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin-Państwowego Instytutu Badawczego.
Rok 2008 informacja 7
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (206 000 euro) na zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w tym: spektrofotometr VIS (2 szt.), wirówka laboratoryjna (5 szt.), rozdrabniacz prób wraz z wyposażeniem( 5 szt.), piec muflowy (3 szt.), waga analityczna (4 szt.), wytrząsarka laboratoryjna do rozdzielaczy (4 szt.).

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Chr.8M/2008Data publikacji ogłoszenia: 2008-05-13

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY  

1.       Zamawiający:

Instytut Ochrony Roślin

Ul. Węgorka 20 (dawniej: Miczurina 20)

60-318 Poznań

www.ior.poznan.pl.

tel. (061) 864-90-00

faks (061) 867-63-01

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl

Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

 

2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup dwóch egzemplarzy chromatografów żelowo-permeacyjnych (GPC) z wyposażeniem

 

3.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena netto oferty

Cena brutto oferty

Termin wykonania zamówienia

1.   

Waters Sp. z o.o.

Ul. Lektykarska 25/21;

01-687 Warszawa

330 757, 00 zł

403 523, 54 zł

30 dni

 

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy Waters Sp. z o.o. (Ul. Lektykarska 25/21; 01-687 Warszawa), która okazała się najkorzystniejszą złożoną ofertą w bilansie 3 kryteriów oceny ofert przyjętych przez zamawiającego w zakresie przedmiotowego zamówienia.

5.       Punktacja przyznana ofertom:

 

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

Liczba przyznanych punktów w kryterium TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Liczba przyznanych punktów w kryterium OCENA ROZWIAZAŃ KONSTRUKCYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

1.  

Waters Sp. z o.o.

 

(403 523, 54: 403 523, 54) x 100 = 100

(30:30) x 100 = 100

(290:290) x 100] = 100

 

6.       Łączna punktacja przyznana ofercie (uwzględniająca wagi kryteriów oceny ofert: cena-30%, termin wykonania zamówienia-10%, ocena rozwiązań konstrukcyjnych i oprogrmowania-60%) wygląda następująco:

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 

1.

Waters Sp. z o.o.

 

[(3x 100) x 30%] + [(3x 100) x 10%] + [(3x 100)x 60%]= 90+30+180=300 pkt

 

7.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

__________________________

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

drukuj ()

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Art.pap.-biur./2008      

Data publikacji ogłoszenia: 2008-03-19

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

1.       Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin
Ul. Węgorka 20 (dawniej: Miczurina 20)
60-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
e-mail:
j.domagala@ior.poznan.plGodziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa i transport do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2008.

3.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

1. 

Ledax Sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 51;
01-267 Warszawa

104547,78 zł

2. 

Lyreco Polska S.A.

Ul. Sokołowska 33, Sokołów;
05-806 Komorów

180308,52 zł

3. 

Daxer Dawid Kruś

OS. B.Chrobrego 47/66;
60-681 Poznań

112096, 60 zł

4. 

Biuro Plus Lewandowski s.j.

ul. Sprzeczna 27;
62-002 Suchy Las

91121,34 zł

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j.  w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy Ledax Sp. z o.o.  (adres: Ul. Jana Kazimierza 51; 01-267 Warszawa), która okazała się najkorzystniejszą ofertą wg jedynego kryterium oceny ofert-cena 100% -złożoną w postępowaniu- spośród ważnych, nie podlegających odrzuceniu ofert.

_________________________________

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

drukuj ()

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Mat.ekspl./2008           

Data publikacji ogłoszenia: 2008-03-03

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

1.       Zamawiający:

Instytut Ochrony Roślin

Ul. Węgorka 20 (dawniej: Miczurina 20)

60-318 Poznań

www.ior.poznan.pl.

tel. (061) 864-90-00

faks (061) 867-63-01

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl

Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa i transport do siedziby zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserografów, komputerów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2008

3.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

1.

Ledax Sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 51;

01-267 Warszawa

182 938, 57 zł

2.

MS Studio Miłosz Skrzypniak

Ul. Godebskiego 16;

63-400 Ostrów Wlkp.

189 623, 69 zł

3.

Daxer Dawid Kruś

OS. B.Chrobrego 47/66;

60-681 Poznań

177 309, 01 zł

4.

Sietom Sp. z o.o.

Ul. Rakietowa 22;

80-172 Gdańsk

181 531, 18 zł

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j.  w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy Daxer Dawid Kruś (adres do korespondencji: ul. Niegolewskich 10, 60-234 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą ofertą wg jedynego przyjętego kryterium oceny ofert-cena 100% złożoną w postępowaniu- spośród ważnych nie podlegających odrzuceniu ofert.

________________________________

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

drukuj ()

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Mikr.8M/2008

Data publikacji ogłoszenia: 2008-02-27

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

1.       Zamawiający:

Instytut Ochrony Roślin

Ul. Węgorka 20 (dawniej: Miczurina 20)

60-318 Poznań

www.ior.poznan.pl.

tel. (061) 864-90-00

faks (061) 867-63-01

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl

Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup stereoskopowego mikroskopu naukowo-badawczego z kamerą cyfrową i oprogramowaniem.

3.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena netto oferty

Cena brutto oferty

1.

Carl Zeiss Sp. z o.o.

Ul. Naramowicka 76; 61-622 Poznań

76 138, 40 zł

84 898, 35 zł

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j.  w Dz. U. z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241, poz. 1763) Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy Carl Zeiss Sp. z o.o. (Ul. Naramowicka 76; 61-622 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą ofertą wg jedynego przyjętego kryterium oceny ofert-cena 100% złożoną w postępowaniu.

5.       Punktacja przyznana ofercie:

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

1.

Carl Zeiss Sp. z o.o.

(84 898,35 : 84 898,35) x 100 = 100

6.       Łączna punktacja przyznana ofercie (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena-100%) wygląda następująco:

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

1.

Carl Zeiss Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%] =  300 pkt

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

_________________________________

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

drukuj ()

Znak sprawy: IOR/ZP/D/8Samochód/2008

Data publikacji ogłoszenia: 2008-02-22

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

1.       Zamawiający:

Instytut Ochrony Roślin

Ul. Węgorka 20 (dawniej: Miczurina 20)

60-318 Poznań

www.ior.poznan.pl.

tel. (061) 864-90-00

faks (061) 867-63-01

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl

Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego fabrycznie nowego samochodu osobowego: klasy średniej, typu hatchback, pięciodrzwiowego, pięciomiejscowego.

3.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

1.

Pieluszyńska Sp. z o.o.

Ul. Kościelna 58,

60-539 Poznań

89 900,00 zł

2.

Auto-Serwis Antoninek       Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 367,

61-057 Poznań

85 989, 99 zł

3.

Hit-Car Sp. z o.o.

Ul. Górczewska 228,

01-460 Warszawa

80 890, 00 zł

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j.  w Dz. U. z dnia 27 grudnia 2007 r. Nr 241, poz. 1763) Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy Hit-Car Sp. z o.o. (Ul. Górczewska 228; 01-460 Warszawa), która okazała się najkorzystniejszą ofertą wg jedynego przyjętego kryterium oceny ofert-cena 100% złożoną w postępowaniu.

5.       Punktacja przyznana ofertom:

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

1.

Pieluszyńska Sp. z o.o.

(80 890, 00: 89 900,00) x 100 = 89,98 pkt

2.

Auto-Serwis Antoninek       Sp. z o.o.

(80 890, 00: 85 989, 99) x 100 = 94,07 pkt

3.

Hit-Car Sp. z o.o.

(80 890, 00: 80 890, 00) x 100 = 100 pkt

6.       Łączna punktacja przyznana ofercie (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena-100%) wygląda następująco:

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

1.

Pieluszyńska Sp. z o.o.

[(3x 89,98) x 100%] = 269,94 pkt

2.

Auto-Serwis Antoninek       Sp. z o.o.

[(3x 94,07) x 100%] =  282,21 pkt

3.

Hit-Car Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%] =  300 pkt

7.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

_________________________________

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

drukuj ()

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.7/2007

Data publikacji ogłoszenia: 2008-01-09

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

1.       Zamawiający:

Instytut Ochrony Roślin

Ul. Węgorka 20 (dawniej: Miczurina 20)

60-318 Poznań

www.ior.poznan.pl.

tel. (061) 864-90-00

faks (061) 867-63-01

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl

Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji fabrycznie nowego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin,  w tym: cieplarki mikrobiologiczne (3 szt.), termocykler gradientowy (1szt.), sterylizator temperaturowy (3 szt.), wytrząsarka hodowlana inkubowana (3 szt.), zamrażarka (2 szt.), komora laminarna do PCR (3 szt.)

3.       W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena netto oferty

Cena brutto oferty

1.

Polygen Sp. Z o.o.

Ul. Gołnowska 6; 54-315 Wrocław

390 300, 00 zł

476 166,00 zł

4.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy Polygen Sp. Z o.o. (Ul. Gołnowska 6; 54-315 Wrocław), która okazała się jedyną złożoną w postępowaniu i najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego (cena-100%).

5.       Punktacja przyznana ofercie:

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

1.

Polygen Sp. z o.o.

(476 166,00 : 476 166,00) x 100 = 100

6.       Łączna punktacja przyznana ofercie (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena-100%) wygląda następująco:

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

1.

Polygen Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%] =  300 pkt

7.       Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

_________________________________

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN

drukuj ()

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony