Promowane podstrony

Treść strony

 • Dr Marlena Płonka

 

DR INŻ.
MARLENA PŁONKA

Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin

 

Ekspert w dziedzinach:
badania oryginalności środków ochrony roślin, kontrola jakości środków ochrony roślin

 

kontakt: M.Plonka@ior.gliwice.pl

Zatrudniona w IOR – PIB od: stycznia 2007 r.

 

Zakres kompetencji zawodowych:

 • badanie jakości środków ochrony roślin: badanie zawartości substancji czynnych, zanieczyszczeń oraz koformulantów z zastosowaniem różnych technik chromatograficznych oraz badanie parametrów fizykochemicznych środków ochrony roślin;
 • badanie oryginalności środków ochrony roślin (ekspertyzy w podejrzeniach o fałszerstwa);
 • badanie koncentratów technicznych służących do wyrobu środków ochrony roślin;
 • opracowywanie i wdrażanie nowych metod analitycznych zgodnie z branżowymi wymaganiami niezbędnych do realizacji powyższych zadań;
 • badanie możliwości łącznego stosowania mieszanin w zakresie oceny zgodności fizykochemicznej mieszanin środków ochrony roślin z nawozami;
 • opracowywanie ocen, raportów i uwag dotyczących dokumentacji rejestracyjnej środków ochrony roślin.

 

Zakres działalności badawczej / naukowej:

 • kierownik zadania 5: „Zastosowanie różnych technik chromatograficznych oraz analizy chemometrycznej w badaniach jakości środków ochrony roślin” w ramach projektu FITOEXPORT pn. „Zwiększenie konkurencyjności polskich towarów roślinnych na rynkach międzynarodowych poprzez podniesienie ich jakości i bezpieczeństwa fitosanitarnego”;
 • kierownik tematu statutowego „Opracowanie i doskonalenie metod analizy substancji aktywnych i form użytkowych środków ochrony roślin oraz metod oceny skażeń i ryzyka dla środowiska ze strony pestycydów”;
 • w latach 2015–2017 kierownik tematu statutowego pt. „Oznaczanie zanieczyszczeń koncentratów technicznych środków ochrony roślin”;
 • w latach 2013–2017 beneficjent dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Instytucie Ochrony Roślin – PIB na rozwój młodych pracowników naukowych.

 

Przebieg kariery naukowej:

11.2018 r. (do chwili obecnej) – stanowisko: adiunkt, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice, Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin;

2018 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk rolniczych, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, rozprawa doktorska pt. „Oznaczanie zanieczyszczeń form użytkowych środków ochrony roślin techniką chromatografii gazowej połączonej ze spektrometrią mas”, promotor: dr hab. Mieczysław Sajewicz;

04.2010–11.2018 r. – stanowisko asystent, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice, Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin;

2012–2013 r. – studia podyplomowe, Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Zarządzania i Organizacji, kierunek: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, praca dyplomowa pt. „Koncepcja budowy systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w małym laboratorium branży chemicznej”, promotor: dr hab. Mariusz Ligarski;

01.2007–04.2010 r. – stanowisko inżynier, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice, Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin;

2001–2006 r. – uzyskanie tytułu magistra inżyniera chemii na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Wydział Chemii, kierunek: Technologia chemiczna, specjalność: Analityka w kontroli jakości i ochronie środowiska, praca magisterska pt. „Chromatografia cienkowarstwowa w analizie wybranych aminokwasów i ich metabolitów”, promotor: prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska.

 

Najważniejsze/najnowsze publikacje:

 1. Marczewska P., Miszczyk M., Płonka M., Kronenbach-Dylong D., Szeremeta D., Sajewicz M. 2019. Application of different chromatographic techniques and chemometric analysis in authenticity testing of plant protection products containing azoxystrobin as an active substance. Journal of Environmental Science and Health, Part B 54 (7): 590-597. DOI: 10.1080/03601234.2019.1610298
 2. Płonka M., Miszczyk M., Marczewska P., Sajewicz M. 2019. Determination of metaldehyde in different commercial pesticide formulations using green analytical procedure and gas chromatography flame ionization detection. Acta Chromatographica 31 (4): 286–290. DOI: https://doi.org/10.1556/1326.2018.00510
 3. Miszczyk M., Płonka M., Stobiecki T., Kronenbach-Dylong D., Waleczek K., Weber R. 2018. Official control of plant protection products in Poland: detection of illegal products. Environmental Science and Pollution Research 25 (32): 1-11.
 4. Płonka M., Walorczyk S., Miszczyk M., Kronenbach-Dylong D. 2016. Simultaneous gas chromatographic determination of chlorpyrifos and its impurity sulfotep in liquid pesticide formulations. Journal of Environmental Science and Health, Part B 51 (11): 736-741.
 5. Płonka M., Walorczyk S., Miszczyk M. 2016. Chromatographic methods for the determination of active substances and characterization of their impurities in pesticide formulations. Trends in Analytical Chemistry 85B: 67-80.

 

Najważniejsze dokonania zawodowe:

 • kierownik Laboratorium Badania Jakości Środków Ochrony Roślin;
 • kierownik zadania 1.8 „Wykonywanie analiz jakości substancji czynnych i środków ochrony roślin na rzecz kontroli obrotu środkami ochrony roślin” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego pt. „Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska”;
 • autor główny artykułu naukowego o najwyższym w Instytucie odnotowanym Impact Factor 7,478. Płonka M., Walorczyk S., Miszczyk M. Chromatographic methods for the determination of active substances and characterization of their impurities in pesticide formulations opublikowanego w Trends in Analytical Chemistry.

 

W wolnym czasie lubi: czytać książki popularnonaukowe, podróżować, pracować w ogrodzie.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony