Promowane podstrony

Treść strony


PRACOWNIA PLANOWANIA I ORGANIZACJI BADAŃ

PRACOWNICY PRACOWNI 


Do zadań Pracowni Planowania i Organizacji Badań należy:

  1. Inspirowanie zakładów naukowo-badawczych Instytutu do podejmowania i rozwiązywania ważnych gospodarczo problemów z zakresu ochrony roślin oraz udziału w międzynarodowych programach badawczych i podejmowania współpracy międzynarodowej.
  2. Gromadzenie i aktualizacja danych oraz opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działalności naukowo-badawczej Instytutu.
  3. Gromadzenie i weryfikacja szczegółowych danych o naukowej i pozanaukowej działalności Instytutu oraz ich opracowanie w formie rocznego sprawozdania opisowego i statystycznego.
  4. Coroczne sporządzanie wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyznanie dotacji na działalność statutową Instytutu.
  5. Opracowywanie Ankiety Jednostki Naukowej.
  6. Gromadzenie i opracowywanie materiałów do rocznej i okresowej oceny parametrycznej pracowników naukowych Instytutu.
  7. Gromadzenie i opracowywanie dokumentacji związanej z realizacją Programu Wieloletniego (wniosek, umowa, sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne).
  8. Współpraca z Radą Naukową w zakresie jej działalności, a szczególnie w zakresie rozwoju kadry naukowo-badawczej.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony