Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 06
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak postępowania: IOR/ZP/D/ASA./2007Data publikacji ogłoszenia: 2007-03-16

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji - systemu dwóch spektrometrów absorpcji atomowej do pracy techniką płomieniową oraz kuwety grafitowej wraz z mikrofalowym systemem przygotowania próbek

3. Wybrano ofertę firmy: 

Candela Sp. z o.o. (ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa)

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

 ww. firma złożyła najkorzystniejszą ofertę według kryterium oceny ofert przyjętego przez zamawiającego (cena). Zaoferowano realizację przedmiotu zamówienia za najniższą cenę

5.

Cena brutto wybranej oferty to 361 221, 26 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 26/100).

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony