Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 08
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak postępowania: IOR/ZP/D/Art.pap.-biur.II/2007Data publikacji ogłoszenia: 2007-03-16

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

na dostawę i transport do siedziby zamawiającego artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu 
w roku 2007.

3. Wybrano ofertę firmy:  

Ledax Sp z o.o. Oddział Poznań (ul. Marcelińska 18; 60-801 Poznań)

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

oferta firmy Ledax Sp z o.o. Oddział Poznań okazała się najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych w postępowaniu. Zgodnie z przepisami ustawy-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z Nr 164 z 2006 r., poz. 1163) w trybie zapytania o cenę zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

5.

Cena:
Cena brutto wybranej oferty to 106 756, 44 zł [słownie złotych: sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 44/100].

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony