Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 14

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Fotometr/2007Data publikacji ogłoszenia: 2007-04-04

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – fotometru płomieniowego (1 szt.). i spektrofotometru (1 szt.).

3. Wybrano oferty (w obu dopuszczonych przez Zamawiającego częściach zamówienia) firmy:

Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk (ul. Kasprowicza 9/2, 43-300 Bielsko Biała).

 

4. Uzasadnienie wyboru:

oferta firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk złożona w zakresie części nr 1 zamówienia (fotometr płomieniowy) oraz oferta firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk złożona w zakresie części nr 2 zamówienia (spektrofotometr)- okazały się jedynymi złożonymi i najkorzystniejszymi cenowo ofertami. Jedynym kryterium wyboru ofert przyjętym przez zamawiającego dla obu części zamówienia była cena. Ww. firma zaoferowała realizację przedmiotów zamówienia za najniższe ceny.

5. Ceny brutto wybranych ofert to:

Część nr 1 zamówienia: zakup wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – fotometru płomieniowego (1 szt.) -24 278, 00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).Część nr 2 zamówienia: zakup wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji –spektrofotometru (1 szt.) – 27 925, 80 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 80/100)._____________________Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony