Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 23

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: IOR/ZP/D/CHR./2007Data publikacji ogłoszenia: 2007-06-06

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 zakup fabrycznie nowych: chromatografów cieczowych HPLC (2 szt.) i chromatografu żelowego GPC (1 szt.).

3. Wybrano ofertę firmy:

  Waters sp. z o.o. (adres: ul. Lektykarska 25 m. 21, 01-687 Warszawa).

4. Uzasadnienie wyboru:

  ww. firma złożyła najkorzystniejszą ofertę według kryteriów oceny ofert przyjętych przez zamawiającego. Była to jedyna oferta spełniająca wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożona w przedmiotowym postępowaniu.

5. Ceny brutto wybranych ofert to:

1 029 636,08 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 08/100).

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony