Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 27
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Znak sprawy: IOR/ZP/RB/LAB./2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-10-10
1. Zamawiający:

Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
budowę budynku Laboratorium Badań Organizmów Szkodliwych ze szklarnią kwarantannową przy ul. Miczurina 20 w Poznaniu.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Oferta Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.Konsorcjum Firmy Remontowo –Budowlanej Piotr Szymański i AMU-MERA Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. (adres korespondencyjny: ul. Brzozowa 9, 61-429 Poznań)- cena netto oferty: 8 044 086, 66 zł, brutto: 9 813 785, 72 zł. Wybrano ofertę: Konsorcjum Firmy Remontowo –Budowlanej Piotr Szymański i AMU-MERA Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. (adres korespondencyjny: ul. Brzozowa 9, 61-429 Poznań). Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. konsorcjum okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego (cena-całkowity koszt realizacji zamówienia). Była to jedyna oferta spełniająca wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożona w przedmiotowym postępowaniu.

5. Punktacja przyznana złożonej ofercie: L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA 1Konsorcjum Firmy Remontowo –Budowlanej Piotr Szymański i AMU-MERA Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.[(9 813 785, 72 : 9 813 785, 72) x 100] =100 pkt6. Łączna punktacja przyznana złożonej ofercie (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena–100% wygląda następująco: L.P.Firma wykonawcySuma przyznanych punktów 1Konsorcjum Firmy Remontowo –Budowlanej Piotr Szymański i AMU-MERA Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o.(4x100) x 100%=400 pkt7. W przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy _____________________Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony