Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 28
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Chr.2/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-10-17 
1. Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
zakup pojedynczego egzemplarza fabrycznie nowego chromatografu cieczowego 
HPLC na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu
3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Waters sp. z o.o.(adres: 
ul. Lektykarska 25 m. 21, 01-687 Warszawa)-cena brutto oferty: 294 305, 48 zł. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.). Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wybrano ofertę następującej firmy: Waters sp. z o.o.(adres: ul. Lektykarska 25 m. 21, 01-687 Warszawa). Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą wg kryteriów oceny ofert przyjętych przez Zamawiającego-cena oraz ocena rozwiązań konstrukcyjnych i oprogramowania. Była to jedyna oferta spełniająca wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożona w przedmiotowym postępowaniu.
5. Punktacja przyznana jedynej złożonej ofercie:

NAZWA (FIRMA)

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

Liczba przyznanych punktów w kryteriumocena rozwiązań konstrukcyjnych i oprogramowania

Waters 
Sp. z o.o.

(294305,48:294305,48) x 100 = 100 pkt (wszyscy 3 członkowie komisji)

Po 100 pkt- dwóch członków komisji 90 pkt-jeden członek komisji

6.Łączna punktacja przyznana ofertom (uwzględniające wagi kryteriów oceny ofert: ocena rozwiązań konstrukcyjnych i oprogramowania –60% i cena-40%) wygląda następująco:

NAZWA(FIRMA)

Suma przyznanych punktów w trzech kryteriach

Waters Sp. z o.o.

[(200+90) x 60%] + [(100 x 3) x 40%] =174+120= 294 pkt

7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty żadnych wykonawców:
8. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
9. Środki ochrony prawnej:

Od niniejszych decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej".

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony