Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 29
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I O ODRZUCENIU OFERTY

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.3/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-10-17
 
1. Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin, w tym: młynka laboratoryjnego (1 szt.), elektronicznej wagi analitycznej (1 szt.),pipet automatycznych (6 szt.), przenośnego miernika aktywności wody (1 szt.), wirówki z chłodzeniem (1 szt.), systemu głębokiego oczyszczania wody (1 szt.), łaźni wodnej (1 szt.), sterylizatora gorącym powietrzem (1 szt.), inkubatora z chłodzeniem (1 szt.), pH-metru (1 szt.),szafy termostatycznej z wilgotnością (1 szt.) - Numer sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.3/2007).
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty:

 

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

1

Hornik Sp. z o.o.

ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań

240 051, 00 zł

2

Prospecta Sp. z o.o. (ul

ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa

10 370,00 zł

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Wybrano ofertę następującej firmy: Hornik Sp. z o.o. (ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.) Była to jedyna oferta spełniająca wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożona w przedmiotowym postępowaniu.
5. Punktacja przyznana ofercie w jedynym kryterium oceny ofert (cena) wygląda następująco

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

1

Hornik Sp. z o.o.

(240 051, 00: 240 051, 00) x 100 = 100 pkt

6.Łączna punktacja przyznana ofercie (uwzględniająca wagę jedynego kryterium: ceny-100%) wygląda następująco:

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

1

Hornik Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Prospecta Sp. z o.o. (ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa). Uzasadnienie odrzucenia: firma Prospecta Sp. z o.o. złożyła w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ofertę wyłącznie na zakup łaźni wodnej. Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt III.2) i w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt IV.2) wyraźnie zastrzegł, że nie dopuszcza składania ofert częściowych i zamówienie należy zrealizować w całości-czyli oferta powinna obejmować zakup: młynka laboratoryjnego (1 szt.), elektronicznej wagi analitycznej (1 szt.),pipet automatycznych (6 szt.), przenośnego miernika aktywności wody (1 szt.), wirówki z chłodzeniem (1 szt.), systemu głębokiego oczyszczania wody (1 szt.), łaźni wodnej (1 szt.), sterylizatora gorącym powietrzem (1 szt.), inkubatora z chłodzeniem (1 szt.), pH-metru (1 szt.),szafy termostatycznej z wilgotnością (1 szt.). Podstawą prawną odrzucenia jest przepis art. 89 ust. 1 pkt 2)[Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia].
8.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
9. Środki ochrony prawnej:

Od niniejszych decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej".

 
_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony