Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 30
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

Znak sprawy: IOR/ZP/RB/KOTŁ/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-10-23 
1. Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
wykonanie kotłowni gazowej 144 kW dla celów instalacji nawiewowej budynku laboratoryjnego.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty:

 

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy wykonawcy

Cena brutto oferty

 1

FUR-BUD Partner Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane Artur Furmaniak

ul. Górki 5b,

63-210 Żerków

156 910, 63 zł

 2

MK Instal-Bud P.H.U. Mirosław Kania

ul. Rzemieślnicza 14,

64-520 Obrzycko

123 080, 08 zł

 3

Gazobudowa Poznań Sp. z o.o.

ul Smolna 13a,

61-008 Poznań

101 332, 94 zł

 4

Przedsiębiorstwo Remontowo - Inwestycyjne Ciepłownictwa PEC-REM Spółka z o.o.

ul. Świerzawska 18,

60-321 Poznań

112 983, 53 zł

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez: Gazobudowa Poznań Sp. z o.o. (ul. Smolna 13a, 60-321 Poznań). Uzasadnienie wyboru: oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą spośród ofert spełniających wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego (cena: 100%).
5. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1

FUR-BUD Partner Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane Artur Furmaniiak

(101 332, 94: 156 910, 63) x 100 = 64, 58 pkt

 2

MK Instal-Bud P.H.U. Mirosław Kania

(101 332, 94: 123 080, 08) x 100 = 82,33 pkt

 3

Gazobudowa Poznań Sp. z o.o.

(101 332, 94: 101 332, 94) x 100 = 100 pkt

 4

Przedsiębiorstwo Remontowo-Inwestycyjne Ciepłownictwa PEC-REM Spółka z o.o.

(101 332, 94: 112 983, 53) x 100 = 89,69 pkt

6.Łączna punktacja przyznana ofertom (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena-100%) wygląda następująco:

 

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1

FUR-BUD Partner Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane Artur Furmaniiak

[(3x64, 58) x 100%]= 193,74 pkt

 2

MK Instal-Bud P.H.U. Mirosław Kania

[(3x82,33) x 100%] = 246,99 pkt

 3

Gazobudowa Poznań Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 4

Przedsiębiorstwo Remontowo-Inwestycyjne Ciepłownictwa PEC-REM Spółka z o.o.

[(3x 89,69) x 100%] = 269,07 pkt

7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
8.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony