Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 32
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.5/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-11-07
1. Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin, w tym: wirówki szybkoobrotowej dla mikrobiologii (1 szt.) oraz wirówki szybkoobrotowej na duże objętości (1 szt.) - Numer sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.5/2007).
3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 
Część nr 1 zamówienia - wirówka szybkoobrotowa dla mikrobiologii
 

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1

Comesa Polska Sp. z o.o.

Ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa

401 868,00 zł

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1

Comesa Polska Sp. z o.o.

Ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa

450 985, 20 zł

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin informuje,
 że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia:
 W zakresie części nr 1 zamówienia- Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji fabrycznie nowej wirówki szybkoobrotowej dla mikrobiologii (1 szt.) ofertę firmy Comesa Polska Sp. z o.o. (Ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa), która okazała się jedyną złożoną w tej części zamówienia i najkorzystniejszą wg kryteriów oceny ofert przyjętych przez Zamawiającego (cena i ocena techniczna).

W zakresie części nr 2 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji fabrycznie nowej wirówki szybkoobrotowej na duże objętości (1 szt.) – również ofertę firmy Comesa Polska Sp. z o.o. (Ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa), która okazała się jedyną złożoną w tej części zamówienia i najkorzystniejszą wg kryteriów oceny ofert przyjętych przez Zamawiającego (cena i ocena techniczna).

5. Punktacja przyznana ofertom:
 Część nr 1 zamówienia - wirówka szybkoobrotowa dla mikrobiologii

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

Liczba przyznanych punktów w kryterium OCENA TECHNICZNA

1

Comesa Polska Sp. z o.o.

(401 868,00: 401 868,00) x 100 = 100

(110:110) x 100 = 100

Część nr 2 zamówienia - wirówka szybkoobrotowa na duże objętości

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

Liczba przyznanych punktów w kryterium OCENA TECHNICZNA

1

Comesa Polska Sp. z o.o.

(450 985, 20: 450 985, 20) x 100 = 100

(150:150) x 100 = 100

6.Łączna punktacja przyznana ofertom (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena-100%) wygląda następująco:
Część nr 1 zamówienia - wirówka szybkoobrotowa dla mikrobiologii

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1

Comesa Polska Sp. z o.o.

[(3x 100) x 50%] + [(3x 100) x 50%] = 300 pkt

 Część nr 2 zamówienia - wirówka szybkoobrotowa na duże objętości

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1

Comesa Polska Sp. z o.o.

[(3x 100) x 50%] + [(3x 100) x 50%] = 300 pkt

 
7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony