Promowane podstrony

Treść strony

Rok 2007 informacja 33

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.6/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-11-
22

1. Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin
ul. Władysława Węgorka 20 (dawniej Miczurina 20)  60-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin, w tym: spektrofotometr jednowiązkowy UV-VIS (1 szt.) i czytnik mikropłytek (1 szt.) - numer sprawy:  IOR/ZP/D/Ap.lab.6/2007).

3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

1.       

Comesa Polska Sp. z o.o.

ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa

402 600,00 zł

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin informuje, że
w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy Comesa Polska Sp. z o.o. (Ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa), która okazała się jedyną złożoną w postępowaniu i najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego (cena).

5. Punktacja przyznana ofercie:

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

1.       

Comesa Polska Sp. z o.o.

(402 600,00: 402 600,00) x 100 = 100

6.Łączna punktacja przyznana ofercie (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena-100%) wygląda następująco:

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów 

1.       

Comesa Polska Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%] =  300 pkt

7.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy
_____________________
Instytut Ochrony Roślin

« wstecz

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony