Promowane podstrony

Treść strony

Informacje o wynikach postępowań w sprawie udzielania zamówień publicznych

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.6/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-11-
22

1. Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin
ul. Władysława Węgorka 20 (dawniej Miczurina 20)  60-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin, w tym: spektrofotometr jednowiązkowy UV-VIS (1 szt.) i czytnik mikropłytek (1 szt.) - numer sprawy:  IOR/ZP/D/Ap.lab.6/2007).

3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

1.       

Comesa Polska Sp. z o.o.

ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa

402 600,00 zł

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin informuje, że
w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę firmy Comesa Polska Sp. z o.o. (Ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa), która okazała się jedyną złożoną w postępowaniu i najkorzystniejszą wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego (cena).

5. Punktacja przyznana ofercie:

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

1.       

Comesa Polska Sp. z o.o.

(402 600,00: 402 600,00) x 100 = 100

6.Łączna punktacja przyznana ofercie (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena-100%) wygląda następująco:

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów 

1.       

Comesa Polska Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%] =  300 pkt

7.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy
_____________________
Instytut Ochrony Roślin
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.5/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-11-07
1. Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin, w tym: wirówki szybkoobrotowej dla mikrobiologii (1 szt.) oraz wirówki szybkoobrotowej na duże objętości (1 szt.) - Numer sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.5/2007).
3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 
Część nr 1 zamówienia - wirówka szybkoobrotowa dla mikrobiologii
 

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1

Comesa Polska Sp. z o.o.

Ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa

401 868,00 zł

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1

Comesa Polska Sp. z o.o.

Ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa

450 985, 20 zł

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin informuje,
 że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia:
 W zakresie części nr 1 zamówienia- Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji fabrycznie nowej wirówki szybkoobrotowej dla mikrobiologii (1 szt.) ofertę firmy Comesa Polska Sp. z o.o. (Ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa), która okazała się jedyną złożoną w tej części zamówienia i najkorzystniejszą wg kryteriów oceny ofert przyjętych przez Zamawiającego (cena i ocena techniczna).

W zakresie części nr 2 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji fabrycznie nowej wirówki szybkoobrotowej na duże objętości (1 szt.) – również ofertę firmy Comesa Polska Sp. z o.o. (Ul. Wolińska 4; 03-699 Warszawa), która okazała się jedyną złożoną w tej części zamówienia i najkorzystniejszą wg kryteriów oceny ofert przyjętych przez Zamawiającego (cena i ocena techniczna).

5. Punktacja przyznana ofertom:
 Część nr 1 zamówienia - wirówka szybkoobrotowa dla mikrobiologii

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

Liczba przyznanych punktów w kryterium OCENA TECHNICZNA

1

Comesa Polska Sp. z o.o.

(401 868,00: 401 868,00) x 100 = 100

(110:110) x 100 = 100

Część nr 2 zamówienia - wirówka szybkoobrotowa na duże objętości

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

Liczba przyznanych punktów w kryterium OCENA TECHNICZNA

1

Comesa Polska Sp. z o.o.

(450 985, 20: 450 985, 20) x 100 = 100

(150:150) x 100 = 100

6.Łączna punktacja przyznana ofertom (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena-100%) wygląda następująco:
Część nr 1 zamówienia - wirówka szybkoobrotowa dla mikrobiologii

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1

Comesa Polska Sp. z o.o.

[(3x 100) x 50%] + [(3x 100) x 50%] = 300 pkt

 Część nr 2 zamówienia - wirówka szybkoobrotowa na duże objętości

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1

Comesa Polska Sp. z o.o.

[(3x 100) x 50%] + [(3x 100) x 50%] = 300 pkt

 
7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty ani nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
_____________________
Instytut Ochrony Roślin
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I O ODRZUCENIU OFERTY

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.4/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-10-30
1. Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin, w tym: 
biofotometru (1 szt.), wirówki laboratoryjnej(1 szt.), zaprawiarek laboratoryjnych (2 szt.). 
- Numer sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.4/2007).
3. W prowadzonym postępowaniu następujące oferty:

 

Cześć nr 1 zamówienia: Zakup biofotometru (1 szt.).

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy wykonawcy

Cena brutto oferty

 1

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.

Ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań

15 315, 88 zł

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy wykonawcy

Cena brutto oferty

 1

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.

Ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań

18 456, 43 zł

 2

Polygen Sp. z o.o.

Ul. Gołnowska 6, 54-315 Wrocław

19 764, 00 zł

Cześć nr 3 zamówienia: Zakup zaprawiarek laboratoryjnych (2 szt.)

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy wykonawcy

Cena brutto oferty

 1

Roltech E. Majka Sp. j.

Ul. Kostrzyńska 12, 61-042 Poznań

37 471, 03 zł

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin informuje, 
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia:
 • W zakresie części nr 1 zamówienia (zakup biofotometru) ofertę firmy Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o. (Ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań)
 • W zakresie części nr 2 zamówienia (zakup wirówki laboratoryjnej) ofertę firmy Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o. 
  (Ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań)
 • W zakresie części nr 3 zamówienia (zakup zaprawiarek laboratoryjnych) ofertę firmy Roltech E. Majka Sp. j. (Ul. Kostrzyńska 12, 61-042 Poznań).
5. Punktacja przyznana ofercie w jedynym kryterium oceny ofert (cena) wygląda następująco
Uzasadnienie wyboru: oferty ww. firm okazały się najkorzystniejszymi (najtańszymi) złożonymi w poszczególnych częściach zamówienia w przedmiotowym postępowaniu ofertami wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena, które spełniły wszystkie wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.Punktacja przyznana ofertom:
Część nr 1 zamówienia (zakup biofotometru)

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów 
w kryterium CENA

 1

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.

(15 315, 88: 15 315, 88) x 100 = 100 pkt

Cześć nr 2 zamówienia: (zakup wirówki laboratoryjnej)

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów 
w kryterium CENA

 1

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.

(18 456, 43: 18 456, 43) x 100 = 100 pkt

Część nr 3 zamówienia (zakup zaprawiarek laboratoryjnych)

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów 
w kryterium CENA

 1

Roltech E. Majka Sp. j.

(37 471, 03: 37 471, 03) x 100 = 100 pkt

7.Łączna punktacja przyznana ofertom (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena-100%) wygląda następująco:

 

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

Część nr 2 zamówienia (zakup wirówki laboratoryjnej)

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

Część nr 3 zamówienia (zakup zaprawiarek laboratoryjnych)

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1

Roltech E. Majka Sp. j.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

Część nr 1 zamówienia (zakup biofotometru)

8.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Polygen Sp. z o.o. (Ul. Gołnowska 6, 54-315 Wrocław). Uzasadnienie odrzucenia: firma Polygen Sp. z o.o. złożyła w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ofertę na zakup wirówki laboratoryjnej (część nr 2 zamówienia). Ww. firma zaoferowała urządzenie o maksymalnej prędkości: 12000/min. Tymczasem Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 1b –w pkt 2 wymagał prędkości programowana minimum od 500 do 14 000 obrotów/min. Złożona oferta nie spełnia więc wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Podstawą prawną odrzucenia jest przepis art. 89 ust. 1 pkt 2)[Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia].

 9.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 

Znak sprawy: IOR/ZP/RB/KOTŁ/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-10-23 
1. Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
wykonanie kotłowni gazowej 144 kW dla celów instalacji nawiewowej budynku laboratoryjnego.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty:

 

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy wykonawcy

Cena brutto oferty

 1

FUR-BUD Partner Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane Artur Furmaniak

ul. Górki 5b,

63-210 Żerków

156 910, 63 zł

 2

MK Instal-Bud P.H.U. Mirosław Kania

ul. Rzemieślnicza 14,

64-520 Obrzycko

123 080, 08 zł

 3

Gazobudowa Poznań Sp. z o.o.

ul Smolna 13a,

61-008 Poznań

101 332, 94 zł

 4

Przedsiębiorstwo Remontowo - Inwestycyjne Ciepłownictwa PEC-REM Spółka z o.o.

ul. Świerzawska 18,

60-321 Poznań

112 983, 53 zł

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę złożoną przez: Gazobudowa Poznań Sp. z o.o. (ul. Smolna 13a, 60-321 Poznań). Uzasadnienie wyboru: oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą spośród ofert spełniających wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia -wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego (cena: 100%).
5. Punktacja przyznana złożonym ofertom:

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1

FUR-BUD Partner Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane Artur Furmaniiak

(101 332, 94: 156 910, 63) x 100 = 64, 58 pkt

 2

MK Instal-Bud P.H.U. Mirosław Kania

(101 332, 94: 123 080, 08) x 100 = 82,33 pkt

 3

Gazobudowa Poznań Sp. z o.o.

(101 332, 94: 101 332, 94) x 100 = 100 pkt

 4

Przedsiębiorstwo Remontowo-Inwestycyjne Ciepłownictwa PEC-REM Spółka z o.o.

(101 332, 94: 112 983, 53) x 100 = 89,69 pkt

6.Łączna punktacja przyznana ofertom (uwzględniająca wagę kryterium oceny ofert: cena-100%) wygląda następująco:

 

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1

FUR-BUD Partner Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane Artur Furmaniiak

[(3x64, 58) x 100%]= 193,74 pkt

 2

MK Instal-Bud P.H.U. Mirosław Kania

[(3x82,33) x 100%] = 246,99 pkt

 3

Gazobudowa Poznań Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 4

Przedsiębiorstwo Remontowo-Inwestycyjne Ciepłownictwa PEC-REM Spółka z o.o.

[(3x 89,69) x 100%] = 269,07 pkt

7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
8.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
_____________________
Instytut Ochrony Roślin
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY I O ODRZUCENIU OFERTY

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.3/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-10-17
 
1. Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin, w tym: młynka laboratoryjnego (1 szt.), elektronicznej wagi analitycznej (1 szt.),pipet automatycznych (6 szt.), przenośnego miernika aktywności wody (1 szt.), wirówki z chłodzeniem (1 szt.), systemu głębokiego oczyszczania wody (1 szt.), łaźni wodnej (1 szt.), sterylizatora gorącym powietrzem (1 szt.), inkubatora z chłodzeniem (1 szt.), pH-metru (1 szt.),szafy termostatycznej z wilgotnością (1 szt.) - Numer sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.3/2007).
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty:

 

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

1

Hornik Sp. z o.o.

ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań

240 051, 00 zł

2

Prospecta Sp. z o.o. (ul

ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa

10 370,00 zł

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
Wybrano ofertę następującej firmy: Hornik Sp. z o.o. (ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) ofertą wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.) Była to jedyna oferta spełniająca wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożona w przedmiotowym postępowaniu.
5. Punktacja przyznana ofercie w jedynym kryterium oceny ofert (cena) wygląda następująco

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

1

Hornik Sp. z o.o.

(240 051, 00: 240 051, 00) x 100 = 100 pkt

6.Łączna punktacja przyznana ofercie (uwzględniająca wagę jedynego kryterium: ceny-100%) wygląda następująco:

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

1

Hornik Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta firmy Prospecta Sp. z o.o. (ul. Barburki 8, 04-511 Warszawa). Uzasadnienie odrzucenia: firma Prospecta Sp. z o.o. złożyła w przedmiotowym postępowaniu przetargowym ofertę wyłącznie na zakup łaźni wodnej. Zamawiający w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt III.2) i w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt IV.2) wyraźnie zastrzegł, że nie dopuszcza składania ofert częściowych i zamówienie należy zrealizować w całości-czyli oferta powinna obejmować zakup: młynka laboratoryjnego (1 szt.), elektronicznej wagi analitycznej (1 szt.),pipet automatycznych (6 szt.), przenośnego miernika aktywności wody (1 szt.), wirówki z chłodzeniem (1 szt.), systemu głębokiego oczyszczania wody (1 szt.), łaźni wodnej (1 szt.), sterylizatora gorącym powietrzem (1 szt.), inkubatora z chłodzeniem (1 szt.), pH-metru (1 szt.),szafy termostatycznej z wilgotnością (1 szt.). Podstawą prawną odrzucenia jest przepis art. 89 ust. 1 pkt 2)[Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia].
8.  Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
9. Środki ochrony prawnej:

Od niniejszych decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej".

 
_____________________
Instytut Ochrony Roślin
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Chr.2/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-10-17 
1. Zamawiający:
Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
zakup pojedynczego egzemplarza fabrycznie nowego chromatografu cieczowego 
HPLC na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu
3. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Waters sp. z o.o.(adres: 
ul. Lektykarska 25 m. 21, 01-687 Warszawa)-cena brutto oferty: 294 305, 48 zł. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.). Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Wybrano ofertę następującej firmy: Waters sp. z o.o.(adres: ul. Lektykarska 25 m. 21, 01-687 Warszawa). Uzasadnienie wyboru: Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą wg kryteriów oceny ofert przyjętych przez Zamawiającego-cena oraz ocena rozwiązań konstrukcyjnych i oprogramowania. Była to jedyna oferta spełniająca wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożona w przedmiotowym postępowaniu.
5. Punktacja przyznana jedynej złożonej ofercie:

NAZWA (FIRMA)

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

Liczba przyznanych punktów w kryteriumocena rozwiązań konstrukcyjnych i oprogramowania

Waters 
Sp. z o.o.

(294305,48:294305,48) x 100 = 100 pkt (wszyscy 3 członkowie komisji)

Po 100 pkt- dwóch członków komisji 90 pkt-jeden członek komisji

6.Łączna punktacja przyznana ofertom (uwzględniające wagi kryteriów oceny ofert: ocena rozwiązań konstrukcyjnych i oprogramowania –60% i cena-40%) wygląda następująco:

NAZWA(FIRMA)

Suma przyznanych punktów w trzech kryteriach

Waters Sp. z o.o.

[(200+90) x 60%] + [(100 x 3) x 40%] =174+120= 294 pkt

7. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Instytut Ochrony Roślin informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty żadnych wykonawców:
8. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
9. Środki ochrony prawnej:

Od niniejszych decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej". Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych "Środki ochrony prawnej".

_____________________
Instytut Ochrony Roślin
Rok 2007 informacja 27
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu ograniczonym o wartości poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych dla robót budowlanych (5.278.000 euro) - na budowę budynku Laboratorium Organizmów Szkodliwych ze szklarnią kwarantannową przy ul. Miczurina 20 w Poznaniu.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.2/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-10-03
1. Zamawiający:

Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin, w tym: witryny chłodniczej (1 szt.), systemu mikrofotografii cyfrowej wraz z oprogramowaniem współpracującego z mikroskopami Olympus BX 40 oraz SZ 40, zewnętrznego oświetlacza światła zimnego wraz z wyposażeniem (1 szt.), pipet automatycznych (6 szt.), łaźni wodnej (1 szt.), analitycznej wagi laboratoryjnej (1 szt.), mikroskopu stereoskopowego (1 szt.), zestawu porozymetrycznego (1 szt.) (Numer sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.2/2007)

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 • W zakresie części nr 1 zamówienia

W zakresie części nr 5 zamówienia - Zakup łaźni wodnej (1 szt.)-oferta firmy Merck Sp. z o.o.( Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena. Wybrano oferty następujących firm:- Zakup witryny chłodniczej -oferta firmy FROST Tomasz Jankowski (ul. Wolska 46, 01-187 Warszawa). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena. - Zakup zewnętrznego oświetlacza światła zimnego wraz z wyposażeniem - oferta firmy Carl Zeiss sp. z o.o.( Ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.W zakresie części nr 6 zamówienia - Zakup analitycznej wagi laboratoryjnej (1 szt.) -oferta firmy: Zakład Mechaniki Precyzyjnej Radwag Witold Lewandowski (Ul. Mechaniczna 13, 70-708 Szczecin). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.W zakresie części nr 7 zamówienia - Zakup mikroskopu stereoskopowego (1 szt.)-oferta firmy mikroLab Tadeusz Gagała (Ul. Puławska 25 U5, 20-051 Lublin). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena. - Zakup zestawu porozymetrycznego (1 szt.)-oferta firmy Laboservice Piotr Walczak (Ul. Głuchowska 5, 60-101 Poznań). Oferta ww. firmy okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:Część nr 1 zamówienia -Witryna chłodnicza (1 szt.).L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1FROST Tomasz Jankowskiul. Wolska 46, 01-187 Warszawa4 270, 00 złCzęść nr 2 zamówienia- system mikrofotografii cyfrowej wraz z oprogramowaniem współpracujący z mikroskopami Olympus BX 40 oraz SZ 40L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1Olympus Polska Sp. z o.o.Ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa7 123, 26 złCzęść nr 3 zamówienia -zewnętrzny oświetlacz światła zimnego wraz z wyposażeniem (1 szt.).L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1Carl Zeiss sp. z o.o.Ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań3 275,70 zł2Olympus Polska Sp. z o.o.Ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa4 519, 73 złCzęść nr 4 zamówienia -Pipety automatyczne (6 szt.)L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto ofertyBrak ofert.Część nr 5 zamówienia -Łaźnia wodna (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1Merck Sp. z o.o.Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa3 492, 63 złCzęść nr 6 zamówienia -Analityczna waga laboratoryjna (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1mikroLab Tadeusz GagałaUl. Puławska 25 U5, 20-051 Lublin5 185, 00 zł2Labart sp. j.Ul. św. Antoniego 24, 61-359 Poznań3 208, 60 zł3Merazet Spółka AkcyjnaUl. Krauthofera 36, 60-952 Poznań5 110, 58 zł4Zakład Mechaniki Precyzyjnej Radwag Witold LewandowskiUl. Mechaniczna 13, 70-708 Szczecin3 111, 00 złCzęść nr 7 zamówienia -Mikroskop stereoskopowy (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1mikroLab Tadeusz GagałaUl. Puławska 25 U5, 20-051 Lublin8 296, 00 zł2Carl Zeiss sp. z o.o.Ul. Naramowicka 76, 61-622 Poznań16 749, 38 zł3Centrum MikroskopiiUl. Arkuszowa 58 01-934 Warszawa5 978, 00 złCzęść nr 8 zamówienia -Zestaw porozymetryczny (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyAdres firmyCena brutto oferty1LaboserviceUl. Głuchowska 5, 60-101 Poznań231 007, 00 złPunktacja przyznana ww. ofertom w jedynym kryterium oceny ofert(cena) wygląda następująco:Część nr 1 zamówienia -Witryna chłodnicza (1 szt.).L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1FROST Tomasz Jankowski(4 270, 00: 4 270, 00) x 100 = 100 pktCzęść nr 2 zamówienia -System mikrofotografii cyfrowej wraz z oprogramowaniem współpracujący z mikroskopami Olympus BX 40 oraz SZ 40L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1Oferta odrzucona, postępowanie unieważnione. Część nr 3 zamówienia -Zewnętrzny oświetlacz światła zimnego wraz z wyposażeniem (1 szt.).L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1Carl Zeiss sp. z o.o.(3 275,70: 3 275,70)x 100= 100 pkt2Olympus Polska Sp. z o.o.(3 275,70: 4 519, 73)x 100 =72,48 pktCzęść nr 4 zamówienia -Pipety automatyczne (6 szt.)L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1Brak ofert, postępowanie unieważnione. Część nr 5 zamówienia- Łaźnia wodna (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1Merck Sp. z o.o.(3 492, 63 : 3 492, 63) x 100 = 100Część nr 6 zamówienia- Analityczna waga laboratoryjna (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1mikroLab Tadeusz Gagała(3 111, 00 :5 185, 00)x 100= 60 pkt2Labart sp. j.(3 111, 00 :3 208, 60) x100= 96,96 pkt3Merazet Spółka Akcyjna(3 111, 00 :5 110, 58) x100= 60,87 pkt4Zakład Mechaniki Precyzyjnej Radwag Witold Lewandowski(3 111, 00 : 3 111, 00)x100= 100 pktCzęść nr 7 zamówienia- Mikroskop stereoskopowy (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1mikroLab Tadeusz Gagała(8 296, 00 : 8 296, 00) x 100 = 100 pkt2Carl Zeiss sp. z o.o.(8 296, 00 :16 749, 38) x100 = 49,53 pkt3Centrum MikroskopiiOferta odrzuconaCzęść nr 8 zamówienia -Zestaw porozymetryczny (1 szt.)L.P.Firma wykonawcyLiczba przyznanych punktów w kryterium CENA1Laboservice Piotr Walczak(231 007, 00: 231 007, 00)x 100 = 100 pktŁączna punktacja przyznana ofertom (uwzględniające wagę jedynego kryterium: ceny-100%) wygląda następująco:Część nr 1 zamówienia -Witryna chłodnicza (1 szt.).L.P.Firma wykonawcySuma przyznanych punktów1FROST Tomasz Jankowski[(3x 100) x 100%]= 300 pktCzęść nr 3 zamówienia -Zewnętrzny oświetlacz światła zimnego wraz z wyposażeniem (1 szt.).L.P.Firma wykonawcySuma przyznanych punktów1Carl Zeiss sp. z o.o.[(3x 100) x 100%]= 300 pkt2Olympus Polska Sp. z o.o.[(3x 72,48) x 100%]= 217,44 pktCzęść nr 5 zamówienia -Łaźnia wodna (1 szt.)L.P.Firma wykonawcySuma przyznanych punktów1Merck Sp. z o.o.[(3x 100) x 100%]= 300 pktCzęść nr 6 zamówienia- Analityczna waga laboratoryjna (1 szt.)L.P.Firma wykonawcySuma przyznanych punktów1mikroLab Tadeusz Gagała[(3x60)x100%] = 180 pkt2Labart sp. j.[(3x96,96 )x100%] = 290,88 pkt3Merazet Spółka Akcyjna[(3x60,87)x100%] = 182,61 pkt4Zakład Mechaniki Precyzyjnej Radwag Witold Lewandowski[(3x 100) x 100%] = 300 pktCzęść nr 7 zamówienia - Mikroskop stereoskopowy (1 szt.)L.P.Firma wykonawcySuma przyznanych punktów1mikroLab Tadeusz Gagała[(3x 100) x 100%]= 300 pkt2Carl Zeiss sp. z o.o.[(3x49,53)x100%]= 148,59 pkt3Centrum MikroskopiiOferta odrzuconaCzęść nr 8 zamówienia -Zestaw porozymetryczny (1 szt.)L.P.Firma wykonawcySuma przyznanych punktów1Laboservice Piotr Walczak[(3x 100) x 100%]= 300 pkt_____________________Instytut Ochrony Roślin
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.1/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-08-10
1. Zamawiający:

Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup aparatury laboratoryjnej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin , w tym: analitycznej wagi precyzyjnej (1 szt.), elektronicznych wag precyzyjnych (3 szt.), komory do pracy sterylnej (1 szt.), cieplarki (1 szt.), termocyklerów (4 szt.), termocyklera gradientowego (1 szt.), suszarek laboratoryjnych (2 szt.), sterylizatorów (2 szt.), pieca muflowego (1 szt.), komory laboratoryjnej z laminarnym przepływem powietrza (1 szt.).(Numer sprawy: IOR/ZP/D/Ap.lab.1/2007)

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszych ofert w przedmiotowym postępowaniu

3. Wybrano oferty następujących firm:
 • W zakresie części nr 1 zamówienia- Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji:
 • W zakresie części nr 2 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji:
 • W zakresie części nr 3 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji:
 • W zakresie części nr 4 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji:
 • W zakresie części nr 5 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji:
 • W zakresie części nr 6 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji
 • W zakresie części nr 7 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Toruniu, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji:
 • W zakresie części nr 8 zamówienia - Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji
 • W zakresie części nr 9 zamówienia- Zakup wraz z transportem do siedziby Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Toruniu, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji
 • W zakresie części nr 10 zamówienia- Zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji komory laboratoryjnej z laminarnym przepływem powietrza (1 szt.) -ofertę firmy Cheminst (Ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.
analitycznej wagi precyzyjnej (1 szt.), elektronicznych wag precyzyjnych (3 szt.)- ofertę firmy Merazet Spółka Akcyjna (ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.komory do pracy sterylnej (1 szt.) - ofertę firmy Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j. (ul. Topolowa 5, 62-002 Jelonek), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.cieplarki mikrobiologicznej (1 szt.) - ofertę firmy Merazet Spółka Akcyjna (ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cenatermocyklerów (4 szt.) - ofertę firmy Polygen Sp. z o.o. (Ul. Gołnowska 6, 54-315 Wrocław), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cenatermocyklera gradientowego (1 szt.)-ofertę firmy Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o. (ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.: suszarki laboratoryjnej (1 szt.)- ofertę firmy Labart Sp. J. (ul. Św. Antoniego 24, 61-359 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.suszarki laboratoryjnej (1 szt.)-ofertę firmy Donserv Wojciech Kaca (Ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.sterylizatorów (2 szt.)- ofertę firmy Labart Sp. J. (ul. Św. Antoniego 24, 61-359 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.pieca muflowego (1 szt.)-ofertę firmy Hornik Sp. z o.o. (Ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego-cena.
4. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Część nr 1 zamówienia

Wagi

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Sartopol Bogumił Nierychlewski

Ul. Warszawska 61,61-028 Poznań

28 548, 00 zł

 2.

Merazet Spółka Akcyjna

Ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań

11 526, 56 zł

 3.

Zakład Mechaniki Precyzyjnej “RADWAG”

Ul. Mechaniczna 13, 70-708 Szczecin

12 850, 26

 4.

Witko Sp. z o.o.

Ul. Piłusudskiego 143, 92-332 Łódź

13 281, 60 zł

Część nr 2 zamówienia

Komora do pracy sterylnej

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

Ul. Topolowa 5, 62-002 Jelonek

23 021, 40 zł

 2.

Alab Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

27 568, 34 zł

 3.

Witko Sp. z o.o.

Ul. Piłusudskiego 143, 92-332 Łódź

31 506, 50 zł

Część nr 3 zamówienia

Cieplarka mikrobiologiczna

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

Ul. Topolowa 5, 62-002 Jelonek

5 172, 80 zł

 2.

Hornik Sp. z o.o.

Ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań

5 017, 75 zł

 3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 133/135,

60-543 Poznań

5 710, 21 zł

 4.

Labart Sp. J.

Ul. Św. Antoniego 24, 61-359 Poznań

4 209, 00 zł

 5.

Merazet Spółka Akcyjna

Ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań

4 021, 12 zł

 6.

Alab Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

4 474, 96 zł

 7.

Witko Sp. z o.o.

Ul. Piłusudskiego 143,92-332 Łódź

4 323, 68 zł

Część nr 4 zamówienia

Termocyklery

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Polygen Sp. z o.o.

Ul. Gołnowska 6, 54-315 Wrocław

70 589, 20 zł

Część nr 5 zamówienia

Termocykler gradientowy

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.

Ul. Myśliborska 89, 60-432 Poznań

37 088, 00 zł

Część nr 6 zamówienia

Suszarka laboratoryjna

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Hornik Sp. z o.o.

Ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań

5 638, 54 zł

 2.

Donserv Wojciech Kaca

Ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa

6 002, 40 zł

 3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

4 862, 02 zł

 4.

Labart Sp. J.

Ul. Św. Antoniego 24, 61-359 Poznań

4 148, 00 zł

 5.

Merazet Spółka Akcyjna

Ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań

5 544, 90 zł

 6.

Alab Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

4 909, 28 zł

 7.

Spectro-Lab Jan Borkowski

Al. 3 Maja 2/170, 00-391 Warszawa

6 158, 56 zł

 8.

Sanlab S.C. J.Kaczorek, M. Bińczak

Ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa

6 978, 40 zł

 9.

Witko Sp. z o.o.

Ul. Piłusudskiego 143, 92-332 Łódź

5 242, 34 zł

Część nr 7 zamówienia

Suszarka laboratoryjna

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Hornik Sp. z o.o.

Ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań

20 802, 29 zł

 2.

Donserv Wojciech Kaca

Ul. Globusowa 38, 02-436 Warszawa

19 032, 00 zł

 3.

Labart Sp. J.

Ul. Św. Antoniego 24, 61-359 Poznań

17 934, 00 zł

 4.

Spectro-Lab Jan Borkowski

Al. 3 Maja 2/170, 00-391 Warszawa

19 922, 60 zł

Część nr 8 zamówienia

Sterylizatory

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań

9 069, 50 zł

 2.

Labart Sp. J.

Ul. Św. Antoniego 24, 61-359 Poznań

8 723, 00 zł

 3.

Merazet Spółka Akcyjna

Ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań

8 816, 94 zł

Część nr 9 zamówienia

Piec muflowy

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Hornik Sp. z o.o.

Ul. Świętego Michała 43, 61-119 Poznań

10 747, 05 zł

 2.

Merazet Spółka Akcyjna

Ul. Krauthofera 36, 60-952 Poznań

12 339, 08 zł

Część nr 10 zamówienia Komora z laminarnym przepływem powietrza

L.P.

Firma wykonawcy

Adres firmy

Cena brutto oferty

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

Ul. Topolowa 5, 62-002 Jelonek

37 173, 40 zł

 2.

Alab Sp. z o.o.

Ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa

29 443, 48 zł

 3.

Cheminst

Ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław

31 354, 00 zł

5. Punktacja przyznana ww. ofertom w jedynym kryterium oceny ofert (cena) wygląda następująco:

Część nr 1 zamówienia

Wagi

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Sartopol Bogumił Nierychlewski

(11 526, 56 :28 548, 00) x 100 = 40,38 pkt

 2.

Merazet Spółka Akcyjna

(11 526, 56 : 11 526, 56) x 100 = 100 pkt

 3.

Zakład Mechaniki Precyzyjnej “RADWAG”

(11 526, 56: 12 850, 26) x 100 = 89,70 pkt

 4.

Witko Sp. z o.o.

Oferta odrzucona

Część nr 2 zamówienia

Komora do pracy sterylnej

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

(23 021, 40 : 23 021, 40) x 100 = 100 pkt

 2.

Alab Sp. z o.o.

(23 021, 40 :27 568, 34) x 100 = 83,51 pkt

 3.

Witko Sp. z o.o.

(23 021, 40 :31 506, 50) x 100 = 73,07 pkt

Część nr 3 zamówienia

Cieplarka mikrobiologiczna

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

(4 021, 12 :5 172, 80) x 100 = 77,74 pkt

 2.

Hornik Sp. z o.o.

(4 021, 12 :5 017, 75)x 100 = 80,14 pkt

 3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

(4 021, 12 :5 710, 21)x 100 = 70,42 pkt

 4.

Labart Sp. J.

(4 021, 12 :4 209, 00)x 100 = 95,54 pkt

 5.

Merazet Spółka Akcyjna

(4 021, 12 :4 021, 12) x 100 =100 pkt

 6.

Alab Sp. z o.o.

(4 021, 12 :4 474, 96)x 100 = 89,86 pkt

 7.

Witko Sp. z o.o.

(4 021, 12 :4 323, 68) x 100 = 93 pkt

Część nr 4 zamówienia

Termocyklery

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Polygen Sp. z o.o.

(70 589, 20 : 70 589, 20) x 100 = 100 pkt

Część nr 5 zamówienia

Termocykler gradientowy

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.

(37 088, 00 : 37 088, 00) x 100 = 100 pkt

Część nr 6 zamówienia

Suszarka laboratoryjna

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Hornik Sp. z o.o.

(4 148, 00 :5 638, 54) x 100 = 73,57 pkt

 2.

Donserv Wojciech Kaca

(4 148, 00 :6 002, 40) x 100 = 69,11 pkt

 3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

(4 148, 00 :4 862, 02) x 100 = 85,31 pkt

 4.

Labart Sp. J.

(4 148, 00 :4 148, 00) x100 = 100 pkt

 5.

Merazet Spółka Akcyjna

(4 148, 00 :5 544, 90) x 100 = 74,81 pkt

 6.

Alab Sp. z o.o.

(4 148, 00 :4 909, 28) x100 = 84,49 pkt

 7.

Spectro-Lab Jan Borkowski

(4 148, 00 :6 158, 56) x 100 =67,35 pkt

 8.

Sanlab S.C. J.Kaczorek, M. Bińczak

(4 148, 00 :6 978, 40) x 100 = 59,44 pkt

 9.

Witko Sp. z o.o.

(4 148, 00 :5 242, 34) x 100 = 79,13 pkt

Część nr 7 zamówienia

Suszarka laboratoryjna

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Hornik Sp. z o.o.

(19 032, 00: 20 802, 29) x 100 = 91,49 pkt

 2.

Donserv Wojciech Kaca

(19 032, 00:19 032, 00) x 100 = 100 pkt

 3.

Labart Sp. J.

Oferta odrzucona

 4.

Spectro-Lab Jan Borkowski

(19 032, 00:19 922, 60) x 100 = 95,53 pkt

Część nr 8 zamówienia Sterylizatory

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

(8 723, 00: 9 069, 50) x 100 = 96,18 pkt

 2.

Labart Sp. J.

(8 723, 00: 8 723, 00) x 100 = 100 pkt

 3.

Merazet Spółka Akcyjna

(8 723, 00: 8 816, 94) x 100 = 98,93 pkt

Część nr 9 zamówienia

Piec muflowy

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Hornik Sp. z o.o.

(10 747, 05 :10 747, 05) x 100 = 100 pkt

 2.

Merazet Spółka Akcyjna

(10 747, 05 :12 339, 08) x 100 = 87,10 pkt

Część nr 10 zamówienia Komora z laminarnym przepływem powietrza

L.P.

Firma wykonawcy

Liczba przyznanych punktów w kryterium CENA

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

(31 354, 00: 37 173, 40) x 100 = 84,35 pkt

 2.

Alab Sp. z o.o.

Oferta odrzucona

 3.

Cheminst

(31 354, 00 : 31 354, 00) x 100 = 100 pkt

6. Łączna punktacja przyznana ofertom (uwzględniające wagę jedynego kryterium: ceny-100%) wygląda następująco:

Część nr 1 zamówienia

Wagi

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Sartopol Bogumił Nierychlewski

[(3x40,38) x 100%]= 121,14 pkt

 2.

Merazet Spółka Akcyjna

[(3x 100 ) x 100%]= 300 pkt

 3.

Zakład Mechaniki Precyzyjnej “RADWAG”

[(3x 89,70 ) x 100%]= 269,10 pkt

 4.

Witko Sp. z o.o.

Oferta odrzucona

Część nr 2 zamówienia

Komora do pracy sterylnej

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 2.

Alab Sp. z o.o.

[(3x 83,51) x 100%]= 250,53 pkt

 3.

Witko Sp. z o.o.

[(3x 73,07) x 100%]= 219,21pkt

Część nr 3 zamówienia

Cieplarka mikrobiologiczna

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

[(3x 77,74) x 100%]= 233,22 pkt

 2.

Hornik Sp. z o.o.

[(3x 80,14) x 100%]= 240,42 pkt

 3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

[(3x 70,42) x 100%]= 211,26 pkt

 4.

Labart Sp. J.

[(3x 95,54) x 100%]= 286,62 pkt

 5.

Merazet Spółka Akcyjna

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 6.

Alab Sp. z o.o.

[(3x 89,86) x 100%]= 269,58 pkt

 7.

Witko Sp. z o.o.

[(3x 93) x 100%]= 279 pkt

Część nr 4 zamówienia

Termocyklery

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Polygen Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

Część nr 5 zamówienia

Termocykler gradientowy

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

Część nr 6 zamówienia

Suszarka laboratoryjna

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Hornik Sp. z o.o.

[(3x 73,57) x 100%]= 220,71pkt

 2.

Donserv Wojciech Kaca

[(3x 69,11) x 100%]= 207,33 pkt

 3.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

[(3x 85,31) x 100%]= 255,93 pkt

 4.

Labart Sp. J.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 5.

Merazet Spółka Akcyjna

[(3x 74,81) x 100%]= 224,43 pkt

 6.

Alab Sp. z o.o.

[(3x 84,49) x 100%]= 253,47 pkt

 7.

Spectro-Lab Jan Borkowski

[(3x 67,35) x 100%]= 202,05 pkt

 8.

Sanlab S.C. J.Kaczorek, M. Bińczak

[(3x 59,44) x 100%]= 178,32 pkt

 9.

Witko Sp. z o.o.

[(3x 79,13) x 100%]= 237,39 pkt

Część nr 7 zamówienia Suszarka laboratoryjna

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Hornik Sp. z o.o.

[(3x 91,49) x 100%]= 274,47 pkt

 2.

Donserv Wojciech Kaca

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 3.

Labart Sp. J.

Oferta odrzucona

 4.

Spectro-Lab Jan Borkowski

[(3x 95,53) x 100%]= 286,59 pkt

Część nr 8 zamówienia

Sterylizatory

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego “Centrowet-Cezal” Spółka z o.o.

[(3x 96,18) x 100%]= 288,54 pkt

 2.

Labart Sp. J.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 3.

Merazet Spółka Akcyjna

[(3x 98,93) x 100%]= 296,79 pkt

Część nr 9 zamówienia

Piec muflowy

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Hornik Sp. z o.o.

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 2.

Merazet Spółka Akcyjna

[(3x 87,10) x 100%]= 261,30 pkt

Część nr 10 zamówienia

Komora z laminarnym przepływem powietrza

L.P.

Firma wykonawcy

Suma przyznanych punktów

 1.

Labo Baza Zawielak i Wspólnicy sp.j.

[(3x 84,35) x 100%]= 253,05 pkt

 2.

Alab Sp. z o.o.

Oferta odrzucona

 3.

Cheminst

[(3x 100) x 100%]= 300 pkt

 

_____________________
Instytut Ochrony Roślin
 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała:
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Określenie przedmiotu zamówienia


zakup wraz z transportem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem
– liczników ziaren (5 szt.).

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:
Wybrana oferta okazała się najkorzystniejsza (najtańsza) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego (cena).

4. Nazwa i adres wykonawcy nr 1 (szafa termostatyczna):  Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o.
ul. Startowa 2, 85-744 Bydgoszcz
Województwo: kujawsko-pomorskie
Telefon: 052-365-05-21
Faks: 052-365-05-19

5. Data podpisania umowy: 11.06. 2007 r.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: IOR/ZP/D/CHR./2007Data publikacji ogłoszenia: 2007-06-06

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 zakup fabrycznie nowych: chromatografów cieczowych HPLC (2 szt.) i chromatografu żelowego GPC (1 szt.).

3. Wybrano ofertę firmy:

  Waters sp. z o.o. (adres: ul. Lektykarska 25 m. 21, 01-687 Warszawa).

4. Uzasadnienie wyboru:

  ww. firma złożyła najkorzystniejszą ofertę według kryteriów oceny ofert przyjętych przez zamawiającego. Była to jedyna oferta spełniająca wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia złożona w przedmiotowym postępowaniu.

5. Ceny brutto wybranych ofert to:

1 029 636,08 zł (słownie: jeden milion dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych 08/100).

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Liczniki/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-06-01

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup wraz z transportem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem – liczników ziaren (5 szt.).

3. Wybrano ofertę firmy:

Zakład Badawczy Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. (ul. Startowa 2, 85-74 Bydgoszcz), która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego (cena).

4. Ceny brutto wybranych ofert to:

45 750, 00 zł

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

Rok 2007 informacja 21
Ogłoszenie o zawarciu umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki o wartości poniżej 60 tys. euro na zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji – aparatu do suszenia prób w punkcie krytycznym (1 szt.).
 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Oznaczenie sprawy

IOR/ZP/D/Ap.do susz.III/2007
NUMER OZU/2007/05/17-1584577
Data publikacji: 17. 05. 2007 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Określenie przedmiotu zamówienia

zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji – aparatu do suszenia prób w punkcie krytycznym (1 szt.).

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

Oferta wybranej firmy spełniła wszystkie wymagania zamawiającego. Postępowanie prowadzono w trybie: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

4. Nazwa i adres wykonawcy: 

 • ELO SERWIS Grażyna Barbara Dudzińska 
  ul. Sengera “Cichego” 16/2; 
  02-790 Warszawa).
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 022-649-11-85
  Faks: 022-649-11-8

5. Data podpisania umowy: 17.05. 2007 r.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Ap.do susz.III/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-05-16

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 Instytut Ochrony Roślin
ul. Miczurina 2060-318 Poznań
www.ior.poznan.pl.
tel. (061) 864-90-00
faks (061) 867-63-01
e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji – aparatu do suszenia prób w punkcie krytycznym (1 szt.).

3. Wybrano ofertę firmy: 

 ELO SERWIS Grażyna Barbara Dudzińska (adres: ul. Sengera “Cichego” 16/2; 02-790 Warszawa).

4. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 

 • Oferta ww. firmy spełniła wszystkie wymagania zamawiającego. Postępowanie prowadzono w trybie: z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

5. Cena wybranej oferty to:

netto: 28 000, 00 zł 
(słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100)

podatek VAT: 6 160, 00 zł  
(słownie złotych: sześć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100)

brutto: 34 160, 00 zł 
(słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 001/00)

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Oznaczenie sprawy IOR/ZP/D/Komory/2007
NUMER OZU/2007/04/26-1441387
Data publikacji: 26. 04. 2007 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:
j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Część nr 1 zamówienia:

Część nr 2 zamówienia:

Dostawa wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji: komory klimatycznej do hodowli roztoczy (1 szt.). Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień- Kod CPV: 33.00.00.00 -urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne. Dostawa wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem do wskazanego pomieszczenia, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem pracowników zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji: szafy termostatycznej do hodowli owadów(1 szt.). Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień- Kod CPV: 33.00.00.00 -urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne.

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 

 • W zakresie części nr 1 zamówienia- t.j. dostawy wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – szafy termostatycznej (1 szt.)- wybrano ofertę firmy Polska Grupa Laboratoryjna Sp. z o.o., która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego.

 • W zakresie części nr 2 zamówienia- t.j. dostawy wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – komory klimatycznej (1 szt.) –wybrano ofertę firmy Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak, która okazała się najkorzystniejszą (najtańszą) wg kryterium oceny ofert przyjętego przez Zamawiającego.

4. Nazwa i adres wykonawcy nr 1 (szafa termostatyczna):

Polska Grupa Laboratoryjna sp. z o.o.
Ul. Połczyńska 21A
01-377 Warszawa
Województwo: mazowieckie
Telefon: 022-665-29-40
Faks: 022-665-98-16

5. Nazwa i adres wykonawcy nr 2 (komora klimatyczna):

Sanlab s.c. J. Kaczorek, M. Bińczak
Ul. Okopowa 47
01-059 Warszawa
województwo: mazowieckie
Telefon: 022-636-139
Faks: 022-636-12-46

6. Data podpisania obu umów: 23.04. 2007 r.  

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Oznaczenie sprawy IOR/ZP/D/En.elektr./2007
Data publikacji: 18. 04. 2007 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakup energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej dla Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu-ul. Miczurina 20.

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 

z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze dostaw może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę (podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 1a ustawy -Prawo zamówień publicznych).

4. Nazwa i adres wykonawcy:

 Enea S.A. -Zakład Obsługi Klienta- Rejon Obsługi Klienta
Ulica: Polna 60
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-803
Województwo: wielkopolskie

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Oznaczenie sprawy IOR/ZP/D/Fotometr/2007
NUMER OZU/2007/04/12-1776008
Data publikacji: 12. 04. 2007 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01
2. Określenie przedmiotu zamówienia:

 zakup wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – fotometru płomieniowego ze spektrofotometrem (1 szt.). Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień- Kod CPV: 33.00.00.00 -urządzenia medyczne i laboratoryjne, urządzenia optyczne i precyzyjne, zegary i zegarki, farmaceutyki oraz podobne artykuły medyczne

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

 Wybrany wykonawca w obu dopuszczonych przez Zamawiającego częściach zamówienia złożył ważne, najkorzystniejsze cenowo i jedyne złożone w przedmiotowym postępowaniu oferty. Kryterium oceny ofert przyjętym przez Zamawiającego była cena (100%).

4. Nazwa i adres wykonawcy:

Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk
Ulica: Kasprowicza 9/2
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod pocztowy: 43-300
Województwo: śląskie
Telefon: 033- 828-55-00
Faks: 033-828-55-22

5. Data podpisania umowy: 12.04. 2007 r.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

Rok 2007 informacja 15
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 tys. euro na zakup wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji–fotometru płomieniowego (1 szt.) i spektrofotometru (1 szt.)

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: IOR/ZP/D/Fotometr/2007Data publikacji ogłoszenia: 2007-04-04

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

zakup wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – fotometru płomieniowego (1 szt.). i spektrofotometru (1 szt.).

3. Wybrano oferty (w obu dopuszczonych przez Zamawiającego częściach zamówienia) firmy:

Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk (ul. Kasprowicza 9/2, 43-300 Bielsko Biała).

 

4. Uzasadnienie wyboru:

oferta firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk złożona w zakresie części nr 1 zamówienia (fotometr płomieniowy) oraz oferta firmy Alchem Grupa Sp. z o.o. Oddział Śląsk złożona w zakresie części nr 2 zamówienia (spektrofotometr)- okazały się jedynymi złożonymi i najkorzystniejszymi cenowo ofertami. Jedynym kryterium wyboru ofert przyjętym przez zamawiającego dla obu części zamówienia była cena. Ww. firma zaoferowała realizację przedmiotów zamówienia za najniższe ceny.

5. Ceny brutto wybranych ofert to:

Część nr 1 zamówienia: zakup wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – fotometru płomieniowego (1 szt.) -24 278, 00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 00/100).Część nr 2 zamówienia: zakup wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji –spektrofotometru (1 szt.) – 27 925, 80 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 80/100)._____________________Instytut Ochrony Roślin
 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Oznaczenie sprawy IOR/ZP/D/WG-CIĄGNIK/2007NUMER OZU/2007/04/02-2319866
Data publikacji: 02. 04. 2007 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin-do Winnej Góry k. Środy Wlkp. i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji –fabrycznie nowego: ciągnika rolniczego (1 szt.)

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

oferta firmy: Agco Spółka z o.o. okazała się najkorzystniejszą cenowo ofertą spośród nieodrzuconych ofert. Jedynym kryterium wyboru ofert przyjętym przez zamawiającego była cena. Ww. firma zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.

4.   NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1:

Agco Sp. z o.o.
Ulica: Poznańska 5
Miejscowość: Paczkowo
Kod pocztowy: 62-021
Województwo: wielkopolskie
Telefon: 061-8158643
Fax: 061-8158647

5.   Data podpisania umowy:

  30.03. 2007 r.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Oznaczenie sprawy IOR/ZP/D/WG-pł.-agr.-siew./2007
NUMER OZU/2007/03/30-2245516
Data publikacji: 30. 03. 2007 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.) i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – pługu zawieszanego obracalnego (1 szt.), agregatu uprawowego (1 szt.), siewnika zbożowego ( 1 szt.)

 

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych w następujących zakresach:

Część nr 1:  dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.)i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – pługu zawieszanego obracalnego (1 szt.), Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień- Kod CPV: 29.31.10.00-2 Pługi lub brony talerzowe

Część nr 2:  dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.) i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji –agregatu uprawowego (1 szt.),

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień- Kod CPV:29.31.20.00-9 Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki

Część nr 3:  dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.)i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – siewnika zbożowego ( 1 szt.)

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień- Kod CPV: 29.31.30.00-6 Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy:

 Firma Osadkowski S.A. złożyła najkorzystniejsze cenowo, ważne oferty we wszystkich 3 częściach zamówienia dopuszczonych przez Zamawiającego. 
Jedynym kryterium wyboru ofert przyjętym przez zamawiającego była cena. 
Ww. firma zaoferowała realizację przedmiotów zamówienia za najniższe ceny.
 

4.   NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1:

Osadkowski S.A.
Ulica: Kolejowa 6
Miejscowość: BierutówKod pocztowy: 56-420Województwo: dolnośląskie
Telefon: 071- 314-64-54

5.   Data podpisania umowy:   
      29.03. 2007 r.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Oznaczenie sprawy IOR/ZP/D/Art.pap.-biur.II/2007NUMER OZU/2007/03/28-2390814
Data publikacji: 28. 03. 2007 r.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Instytut Ochrony Roślin
Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:
j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

 2. Określenie przedmiotu zamówienia:

 

Dostawa i transport do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2007.

 3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy: 

oferta firmy: Ledax Sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych w postępowaniu. Zgodnie z przepisami ustawy-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z Nr 164 z 2006 r., poz. 1163) w trybie zapytania o cenę zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

 4.   NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1:

Ledax Sp. z o.o.
Ulica: Jana Kazimierza 51
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 01-267
Województwo: mazowieckie
Telefon: 022-837-71-36
Fax: 022-837-71-29
Oddział Poznań - ul. Marcelińska 18; 60-801 Poznań.

5.   Data podpisania umowy:  


27.03. 2007 r.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Znak postępowania:IOR/ZP/D/Art. chem. gosp.II/2007
NUMER OZU/2007/03/27-2033071
Data publikacji ogłoszenia: 2007-03-27

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Ulica: Miczurina 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-318
Województwo: wielkopolskie
Osoba upoważniona do kontaktów: Janusz Domagała
Telefon: 061-864-91-35
e-mail:

j.domagala@ior.poznan.plFax: 061-867-63-01

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa i transport do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin 
w Poznaniu w roku 2007.

3. Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów):

oferta firmy: Hurtownia Chemii Gospodarczej Adi Sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych w postępowaniu. Zgodnie z przepisami ustawy-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. 
z Nr 164 z 2006 r., poz. 1163) w trybie zapytania o cenę zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

4.   NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1:

Hurtownia Chemii Gospodarczej Adi Sp. z o.o.
Adres pocztowy:Ulica: Komornicka 20
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-101
Województwo: wielkopolskie
Telefon: 061-8305-006
Fax: 061-8305-006

5.   Data podpisania umowy: 26.03. 2007 r.  

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak postępowania: IOR/ZP/D/Art. chem. gosp.II/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-03-16

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę i transport do siedziby zamawiającego artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2007.

3. Wybrano ofertę firmy: 

 Hurtownia Chemii Gospodarczej Adi Sp. z o.o. (Ul. Komornicka 20, 60-101 Poznań)

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

oferta firmy Hurtownia Chemii Gospodarczej Adi Sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych w postępowaniu. Zgodnie z przepisami ustawy-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z Nr 164 z 2006 r., poz. 1163

) w trybie zapytania o cenę zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

5.  

Cena:
Cena wybranej oferty (z VAT) wyniosła: 44 705, 28 zł [słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące siedemset pięć złotych 28/100].

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak postępowania: IOR/ZP/D/Art.pap.-biur.II/2007Data publikacji ogłoszenia: 2007-03-16

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

na dostawę i transport do siedziby zamawiającego artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu 
w roku 2007.

3. Wybrano ofertę firmy:  

Ledax Sp z o.o. Oddział Poznań (ul. Marcelińska 18; 60-801 Poznań)

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

oferta firmy Ledax Sp z o.o. Oddział Poznań okazała się najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych w postępowaniu. Zgodnie z przepisami ustawy-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z Nr 164 z 2006 r., poz. 1163) w trybie zapytania o cenę zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

5.

Cena:
Cena brutto wybranej oferty to 106 756, 44 zł [słownie złotych: sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 44/100].

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak postępowania: IOR/ZP/D/WG-CIĄGNIK/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-03-16

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin-w Winnej Góry k. Środy Wlkp. i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji –fabrycznie nowego: ciągnika rolniczego (1 szt.).

3. Wybrano ofertę firmy:  

Agco Spółka z o.o. (ul. Poznańska 5, 62-021 Paczkowo)

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

ww. firma złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę spośród ofert nieodrzuconych. Jedynym kryterium wyboru ofert przyjętym przez zamawiającego była cena. Ww. firma zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za najniższą cenę
5. Cena:
181 500, 00 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych 00/100)
 • 221 430, 00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści złotych 00/100)
_____________________Instytut Ochrony Roślin
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak postępowania: IOR/ZP/D/ASA./2007Data publikacji ogłoszenia: 2007-03-16

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę wraz z transportem do siedziby zamawiającego, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji - systemu dwóch spektrometrów absorpcji atomowej do pracy techniką płomieniową oraz kuwety grafitowej wraz z mikrofalowym systemem przygotowania próbek

3. Wybrano ofertę firmy: 

Candela Sp. z o.o. (ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa)

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

 ww. firma złożyła najkorzystniejszą ofertę według kryterium oceny ofert przyjętego przez zamawiającego (cena). Zaoferowano realizację przedmiotu zamówienia za najniższą cenę

5.

Cena brutto wybranej oferty to 361 221, 26 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych 26/100).

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak postępowania: IOR/ZP/D/WG-pł.-agr.-siew./2007
Data publikacji ogłoszenia:
2007-03-16

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę wraz z transportem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – pługu zawieszanego obracalnego (1 szt.), agregatu uprawowego (1 szt.), siewnika zbożowego ( 1 szt.)

3. W 3 dopuszczonych przez Zamawiającego częściach zamówienia wybrano oferty złożone przez firmę:   Osadkowski S.A. (ul. Kolejowa 6 , 56-420 Bierutów).

 4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

ww. firma złożyła najkorzystniejsze cenowo oferty we wszystkich 3 częściach zamówienia dopuszczonych przez Zamawiającego. Jedynym kryterium wyboru ofert przyjętym przez zamawiającego była cena. Ww. firma zaoferowała realizację przedmiotów zamówienia za najniższe ceny.

 5. Ceny wybranych ofert:

Część nr 1: dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.)i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – pługu zawieszanego obracalnego (1 szt.) – 49 250 zł netto, 60085 zł brutto

Część nr 2: dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.) i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji –agregatu uprawowego (1 szt.) – 12500 zł netto, 15250 zł brutto.

Część nr 3: dostawa wraz z transportem do Polowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin w Winnej Górze (k. Środy Wlkp.) i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – siewnika zbożowego ( 1 szt.) – 10800 zł netto, 13176 zł brutto.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Znak postępowania: IOR/ZP/D/Mat.ekspl.II/2007Data publikacji ogłoszenia: 13 marca 2007 r.

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

 na dostawę i transport do siedziby zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów, kserografów, komputerów na potrzeby Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu w roku 2007.

3. Data podpisania umowy: 12.03. 2007 r.

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

 oferta firmy Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka jawna okazała się najkorzystniejsza cenowo spośród ofert złożonych w postępowaniu. Zgodnie z przepisami ustawy-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z Nr 164 z 2006 r., poz. 1163) w trybie zapytania o cenę zamawiający udziela zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

5. Nazwa i adres Wykonawcy:

Praxis Łódź Pilecka i Petlak Spółka jawna (Ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź).

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

 

Ogłoszenie o zawarciu umowy

Znak postępowania: IOR/ZP/D/Ekstraktor/2007Data publikacji ogłoszenia: 13 marca 2007 r.

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – szybkiego ekstraktora próbek-ekstraktora mikrofalowego (1 szt.) do ekstrakcji rozpuszczalnikowej sterowanego komputerowo wraz z wyposażeniem.

3. Data podpisania umowy: 12.03. 2007 r.

4. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: 

Oferta firmy Candela Sp. z o.o. okazała się najkorzystniejsza wg kryterium oceny ofert przyjętego przez zamawiającego-cena. Zaoferowano realizację przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.

5. Nazwa i adres Wykonawcy:

Candela Sp. z o.o.
siedziba- ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa

_____________________
Instytut Ochrony Roślin
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania o wartości poniżej 60 000 Euro

Znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.do susz.II/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-03-07

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f) e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji – aparatu do suszenia prób w punkcie krytycznym (1 szt.).

3. Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy-prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie: w postępowaniu przetargowym nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

_____________________
Instytut Ochrony Roślin
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Znak postępowania: IOR/ZP/D/Ekstraktor/2007
Data publikacji ogłoszenia: 2007-03-02

1. Zamawiający:

a) nazwa zamawiającego: INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN
b) REGON: 000080217
c) kod, miejscowość, województwo: 60-318, Poznań, woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Miczurina 20
e) tel. (0-prefiks-61) 864 90 00, faks (0-prefiks-61) 867- 63- 01
f)

e-mail: j.domagala@ior.poznan.pl
g) Godziny urzędowania: 7-15 w dni robocze

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem, próbnym uruchomieniem i przeszkoleniem w zakresie obsługi i konserwacji –szybkiego ekstraktora próbek -ekstraktora mikrofalowego (1 szt.) do ekstrakcji rozpuszczalnikowej sterowanego komputerowo wraz z wyposażeniem

3. Wybrano oferę firmy:

Candela Sp. z o.o. (ul. Czarnieckiego 72, 01-541 Warszawa)

4. Uzasadnienie wyboru: 

 ww. firma złożyła najkorzystniejszą cenowo ofertę. Jedynym kryterium wyboru ofert przyjętym przez zamawiającego była cena. Ww. firma zaoferowała realizację przedmiotu zamówienia za najniższą cenę.

5. CenaCena brutto wybranej oferty to 175 000,00 zł 
(słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

_____________________
Instytut Ochrony Roślin

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony