Promowane podstrony

Treść strony

 


STUDIA PODYPLOMOWE 
W ZAKRESIE INTEGROWANEJ PRODUKCJI 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY ROŚLIN I ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO

Rok akademicki 2018/19

TRWA NABÓR


TERMINARZ ZAJĘĆ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR – PIB) informuje o rozpoczęciu naboru na kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie integrowanej produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. Studia prowadzone są przez Zakład Transferu Wiedzy i Upowszechniania.

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 371).
Art. 2. ust. 3. Instytut, poza zadaniami, o których mowa w ust. 1 i 2, może prowadzić:
1) studia podyplomowe i doktoranckie, związane z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, jeżeli posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych oraz odpowiednie zaplecze i warunki materialno-techniczne;
2) inne formy kształcenia, w tym szkolenia i kursy dokształcające.

 

UCZESTNICY STUDIÓW

Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo, leśnictwo, technika rolnicza i leśna, lub studia wyższe, dla których program kształcenia lub zakres kształcenia obejmował treści związane z hodowlą roślin, uprawą roślin, ochroną roślin, hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, lub z budową, obsługą lub oceną techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej, lub studia podyplomowe w tym zakresie.

Słuchaczami Studiów Podyplomowych mogą być także osoby, które ukończyły studia wyższe na innych kierunkach, a które chciałyby zdobyć 
i pogłębić wiedzę na temat rolnictwa i integrowanej produkcji roślin.

 

ŚWIADECTWA I UPRAWNIENIA

Absolwenci Studiów Podyplomowych uzyskują Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych oraz jako załącznik zaświadczenie, że program Studiów obejmował program szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz. 554) i o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia.

Absolwenci Studiów Podyplomowych nabywają uprawnienia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin, które są ważne przez okres 5 lat od dnia uzyskania kwalifikacji. Po upływie tego okresu zachowanie uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w odpowiednim zakresie.

Ukończenie Studiów Podyplomowych jest jednym z wymogów niezbędnych do nabycia uprawnień do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin. Osoby takie muszą mieć ukończone studia wyższe na odpowiednim kierunku lub studia podyplomowe w danym zakresie (§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, Dz.U. z 2013 r., poz. 554).

 

PROGRAM/CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Studia Podyplomowo IOR – PIB obejmują szerokie spektrum tematów związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej, sadowniczej i warzywniczej, zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin. Uwzględniają rekomendacje dobrej praktyki rolniczej, w tym dobrej praktyki ochrony roślin oraz EurepGAP.

Instytut Ochrony Roślin – PIB wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym współcześnie polskim rolnikom, producentom warzyw i owoców, wprowadził do programu Studiów Podyplomowych zestaw wykładów na temat ekologicznych podstaw integrowanej produkcji, agrotechniki, doboru odmian i zasad racjonalnego nawożenia oraz aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu integrowanej produkcji (IP).

Program zawiera również poszerzone informacje z zakresu ochrony roślin w systemie integrowanej technologii produkcji roślin oraz 
w gospodarstwach ekologicznych.

Ponadto program Studiów Podyplomowych IOR – PIB obejmuje program szkolenia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin, zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r., poz. 554).

Opiekę merytoryczną nad Studiami Podyplomowymi sprawuje Rada Programowa, w skład której wchodzą pracownicy naukowi IOR – PIB. zajmujący się różnymi dyscyplinami naukowymi, między innymi problematyką ochrony roślin.

Na program Studiów Podyplomowych składa się ponad 210 godzin wykładów i zajęć terenowych realizowanych w trybie niestacjonarnym, w cyklu dwusemestralnym (10 dwudniowych, zjazdów odbywających się raz w miesiącu w piątek i sobotę). Zajęcia będą się odbywały głównie na terenie IOR – PIB, przy ul. Władysława Węgorka 20, w Poznaniu, w grupie nie większej niż 30 osób.

 

Szczegółowy rozkład zajęć i zjazdów podany będzie na pierwszym spotkaniu. O wszelkich zmianach uczestnicy będą informowani na bieżąco.

Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia praktyczne będą między innymi pracownicy naukowi i specjaliści Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz innych jednostek naukowo-badawczych.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

Podstawą zaliczenia Studiów Podyplomowych jest obecność na co najmniej 60% prowadzonych wykładów i zajęć, przygotowanie pracy dyplomowej oraz zdanie egzaminu końcowego połączonego z obroną pracy dyplomowej.

 

KOSZT UCZESTNICTWA

Całkowity koszt uczestnictwa w Studiach Podyplomowych IOR–PIB wynosi 3000 zł + 0% VAT, w tym jest zawarte bezzwrotne wpisowe w wysokości 300 PLN, które należy wpłacić zgłaszając kandydata. Istnieje możliwość rozłożenia kosztów uczestnictwa w studiach na 2 raty.

Opłatę za Studia Podyplomowe należy wpłacać na konto IOR – PIB w Poznaniu:

BGŻ BNP Paribas S.A. O/Poznań Nr 63 2030 0045 1110 0000 0042 1600

z dopiskiem Studia Podyplomowe IOR – PIB 2018/19 i podaniem nazwiska kandydata.

Uczestnicy studiów we własnym zakresie pokrywają koszty: dojazdów, wyżywienia i noclegów.

Zgłoszenia według załączonego wzoru, z własnoręcznym podpisem oraz zgodą instytucji delegującej (w przypadku osób kierowanych przez zakład pracy), należy przesyłać do Sekretariatu Studiów Podyplomowych – Zakładu Transferu Wiedzy i Innowacji IOR – PIB w Poznaniu, na podany poniżej adres:

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD TRANSFERU WIEDZY I UPOWSZECHNIANIA
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 POZNAŃ
Z dopiskiem Studia Podyplomowe 2018/19

Rozpoczęcie studiów uwarunkowane jest liczbą zgłoszonych kandydatów. Zajęcia rozpoczną się, gdy grupa będzie liczyła minimum 25 osób. 
W przypadku większej liczby chętnych (powyżej 30 osób), o przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Powiadomienia o wynikach rekrutacji przesyłane będą kandydatom po zakończeniu naboru.


WYMAGANE DOKUMENTY

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (PDF do pobrania).
2. Kwestionariusz osobowy kandydata na studia podyplomowe (PDF do pobrania).
3. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu.
4. Potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 300,00 PLN.
5. Deklaracja zakładu pracy na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów studiów (w przypadku osoby delegowanej przez zakład pracy).

Szczegółowych informacji na temat studiów udziela:

INSTYTUT OCHRONY ROŚLIN – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ZAKŁAD TRANSFERU WIEDZY I UPOWSZECHNIANIA
ul. Władysława Węgorka 20
60-318 POZNAŃ

Sekretarz Studiów Podyplomowych

mgr Anna Pukacka
tel.: 61 864-90-27
fax: 61 867-49-51
e-mail: A.Pukacka@iorpib.poznan.pl


DOKUMENTY DO POBRANIA

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony