Promowane podstrony

Treść strony

HISTORIA

 

Biblioteka Instytutu Ochrony Roślin - PIB powstała w roku 1950 z księgozbiorów Działów Entomologii, Fitopatologii i Ochrony Roślin należącego poprzednio do Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach.

       Stan Biblioteki wynosił w tym czasie 979 tomów dzieł zwartych i 2442 czasopism.

Od chwili powstania oddziałów instytutu we Wrocławiu, Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp. i Regułach – Oddziały te  zaczęły organizować własne podręczne księgozbiory.

Po likwidacji oddziałów księgozbiory ich zostały przeniesione do Poznania.

        W roku 1963 kierownikiem biblioteki była pani mgr Anna Polakowska, która pracowała z panią hrabiną Aliną Łubieńską. W tym roku księgozbiór liczył już 12 000 tomów dzieł zwartych, 5000 tomów czasopism, biblioteka prenumerowała wówczas 64 tytuły zagraniczne i 24 tytuły polskie.

          Przy bibliotece powstał również w roku 1951 pod kierunkiem pani mgr Izabeli Teresińskiej Ośrodek Dokumentacji Naukowo–Technicznej. Wykonywano tam analizy bibliograficzne z prac publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych dotyczących ochrony roślin. Wykonywano około 1500 analiz rocznie. W latach  1968 do 2010 kierownikiem  biblioteki była  mgr Olga Brzezińska-Gabler.

Obecnie biblioteka zajmuje się poza gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów, tworzeniem naukowych baz  bibliograficznych i katalogów, szkoleniami studentów w zdobywaniu informacji naukowej, tworzeniem i prowadzeniem Izby Pamięci pracowników instytutu oraz  prowadzeniem archiwum zakładowego.

 

STAN ZBIORÓW

 

Na koniec roku 2016 księgozbiór biblioteki naukowej IOR-PIB liczył 27 322 vol. książek i 21 772 jednostek czasopism.

Ilość prenumerowanych czasopism w roku 2016 wynosiła 48 tytułów, w tym 35 polskich i 13 zagranicznych czasopism.

W ramach wymiany lub darów do biblioteki wpłynęło 57 tytułów czasopism polskich i zagranicznych.

 

TWORZENIE WŁASNYCH BAZ I KATALOGÓW

 

Biblioteka w roku 2013 wzięła udział w projekcie „Bezpieczne Struktury Informatyczne  z dostępem do naukowych zasobów IOR-PIB z zakresu rolnictwa i ochrony środowiska naturalnego” w ramach programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Efektem tego jest nowopowstała Baza Wiedzy IOR-PIB , która umożliwia jednoczesne przeszukiwanie baz i katalogów tworzonych przez bibliotekę IOR.

Składają się na nią następujące moduły:

 

1. BAZA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW IOR

Baza bibliograficzno - biometryczna, została zmodernizowana i wzbogacona o pełne teksty artykułów do których IOR ma prawa autorskie oraz nowe parametry takie jak  typ formalny pracy wraz z punktacją IF i MNiSW oraz  możliwość dodawania słów kluczowych, dzięki czemu możliwe jest dokonywanie analiz statystycznych prac każdego pracownika i szczegółowych wyszukiwań tematycznych.

2. BAZA PROJEKTÓW PRACOWNIKÓW IOR

Baza nowa, zawierająca ewidencję i szczegółowe opisy projektów badawczych pracowników,  zawiera również słowa kluczowe i odnośniki do stron publikacji będących wynikiem pracy nad projektem.

3. KATALOG KSIĄŻEK I CZASOPISM BIBLIOTEKI IOR

Bazy  zostały zmodernizowane poprzez dodanie nowych parametrów takich jak: słowa kluczowe, możliwość dodawania pełnych tekstów oraz linków do stron z pełnymi tekstami.

 

WSPÓŁPRACA PRZY TWORZENIU BAZ Z INSTYTUCJAMI

Baza  SIBROL (System Informacji o Badaniach Rolniczych) 

                                                &

Baza SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej )

Centralnej Biblioteki Rolniczej są tworzone przy współpracy naszej biblioteki.

Do bazy SIBROL nasza biblioteka dodaje co roku nowe rekordy z opisami bibliograficznymi i faktograficznymi ze streszczeniami z badań naukowych prowadzonych w IOR-PIB oraz rekordy do bazy SIGŻ z opisami bibliograficznymi, streszczeniami oraz słowami kluczowymi z czasopism wydawnictwa instytutu: Progress in Plant Protection i Journal of Plant Protection Research.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony