Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Logo

Strona główna serwisu

Nawigacja

Treść strony

Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy

uczestniczy w realizacji

 

Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG II

 

projekt nr 298782

 

„OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ METODY MONITOROWANIA STANU AGROCENOZY Z WYKORZYSTANIEM TELEDETEKCYJNEGO SYSTEMU

WIATRAKOWCA, W ASPEKCIE ROLNICTWA PRECYZYJNEGO”

(akronim projektu: GyroScan)

Okres realizacji projektu: 3 lata (od 01.08.2016 r.)

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie teledetekcyjnej, kompleksowej metody (DSS – Decision Support System) określania potrzeb zabiegów nawadniania, nawożenia oraz chemicznego zwalczania w kontekście wymagań i celów rolnictwa precyzyjnego. Równolegle metoda teledetekcyjna będzie zastosowana do:

 1. oceny stanu zdegradowania łąk (miarą degradacji będzie stopień bioróżnorodności roślinności występującej na badanej łące),
 2. oceny intensywności wymiany dwutlenku węgla i metanu pomiędzy powierzchnią czynną a atmosferą.

 

Cele niniejszego projektu są uzupełnieniem zadań realizowanych w ramach projektu Advances Sustainable Agriculture Production (ASAP), którego liderem jest Instytut Geodezji i Kartografii (partner w projekcie), finansowanego z funduszy Europejskiej Agencji Kosmicznej. Pola uprawne pszenicy i kukurydzy zlokalizowane będą na Lubelszczyźnie i w województwie Opolskim, natomiast łąki w środkowym odcinku rzeki Wieprz.

Ponieważ systemy pozyskiwania danych oparte będą o analizę
widma hiperspektralnego pokrywy roślinnej i gleby oraz analizę dwutlenku węgla i metanu w domenie spektroskopii optycznej CRDS z pokładu ultralekkiego statku powietrznego – wiatrakowca, to niezaprzeczalnymi atutami projektu są:

 1. znaczne ograniczenie kosztów pozyskiwania danych o stanie pola/łąki – eksploatacja wiatrakowca jest znacznie tańsza niż samolotów, a jednocześnie unika się ograniczeń i niedogodności związanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów),
 2. dane pozyskane z powietrza są znacznie bardziej reprezentatywne (ponieważ uzyskuje się obraz całej powierzchni, a nie wybranych punktów – jak w badaniach naziemnych); jednocześnie eliminowane są kosztowne i czasochłonne badania gleby i roślin,
 3. skalibrowany i zwalidowany system pozwoli na uzyskanie wszystkich zalet precyzyjnego rolnictwa (tj. dostosowanie dawek środków chemicznych do realnych potrzeb konkretnych lokalizacji na polu, a poprzez to zmniejszenie ilości stosowanej „chemii”. To z kolei skutkuje znaczną redukcją kosztów oraz wymierną korzyścią dla środowiska naturalnego),
 4. szybka i tania ocena stanu zdegradowania łąk pozwoli na podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących mi.in. melioracji i przeznaczenia tych ważnych gospodarczo i przyrodniczo obszarów,
 5. opracowanie teledetekcyjnej metody oceny wymiany dwutlenku węgla i metanu (badania podstawowe) pozwoli na szybsze, tańsze i łatwiejsze pozyskiwanie danych do bilansu gazów cieplarnianych.

 

Projekt będzie realizowany w trzech zasadniczych etapach stanowiących badania
rozwojowe:

 1. opracowanie teledetekcyjnego systemu monitoringu ekosystemów rolniczych z wykorzystaniem specjalnie wyprodukowanego do tego celu wiatrakowca,
 2. badania naziemne i lotnicze (w tym ocena warunków glebowych oraz kondycji upraw, ocena stanu fitosanitarnego upraw i ocena stanu degradacji łąk) stanowiące dane wejściowe do kalibracji i walidacji całego systemu,
 3. opracowania udoskonalonego systemu wsparcia decyzyjnego dla rolnictwa precyzyjnego.

 

Po fazie badań rozwojowych planowany jest etap badań przemysłowych związany z transferem wiedzy, konsultacjami rynkowymi i standaryzacją technologii. Równolegle do drugiego etapu badań rozwojowych planowane są także badania podstawowe związane określeniem wymiany gazowej (CO2 i CH4) w oparciu o pomiary prowadzone z pokładu nisko lecącego wiatrakowca.

Konsorcjum realizujące projekt składa się zarówno z placówek naukowych (posiadających liczący się dorobek w podejmowanym w projekcie zakresie badań), jak i partnerów przemysłowych. W jego skład wchodzą:

 1. Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (IA PAN)– lider projektu,
 2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (UP Lublin) – współwykonawca,
 3. Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie (IGiK) – współwykonawca,
 4. Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy (IOR PIB) – współwykonawca,
 5. Aviation Artur Trendak (AAT) – współwykonawca,
 6. GEOSYSTEMS Polska Sp. z o.o. (GeoSys) – współwykonawca,
 7. Lesaffre Polska (Lesaffre) – współwykonawca.

 

W ramach projektu wyodrębniono realizację 8 zadań tzw. Work package (WP), a

które są następujące:

 1. WP 1 – Opracowanie teledetekcyjnego systemu monitoring ekosystemów rolniczych z wykorzystaniem ultralekkiego statku powietrznego – wiatrakowca (wykonawcy: IA PAN, UP Lublin, IGiK, AAT i GeoSys).
 2. WP 2 – Ocena warunków glebowych oraz stanu upraw. Badania naziemne i lotnicze (wykonawcy: IA PAN, IGiK, AAT, GeoSys i Lesaffre).
 3. WP 3 – Badanie emisji dwutlenku węgla. Badania naziemne i lotnicze (wykonawcy: IA PAN i  IGiK).
 4. WP 4 – Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze (wykonawcy: IOR PIB, UP Lublin i IGiK).
 5. WP 5 – Ocena stanu degradacji łąk. Badania naziemne i lotnicze (wykonawcy: IA PAN, UP Lublin, IGiK i AAT).
 6. WP 6 – Modelowanie warunków wzrostu, rozwoju i plonowania roślin na podstawie danych agro-meteorologicznych i teledetekcyjnych (wykonawcy: IA PAN i IGiK).
 7. WP 7 – Opracowanie udoskonalonego systemu wsparcia decyzyjnego (DSS) dla rolnictwa precyzyjnego (wykonawcy: IA PAN, IGiK, AAT i GeoSys).
 8. WP 8 – Standaryzacja technologii, konsultacje rynkowe, transfer wiedzy (wykonawcy: IA PAN, UP Lublin, IGiK, AAT, GeoSys i Lesaffre).

 

Instytut Ochrony Roślin – PIB jest koordynatorem zadania nr 4 (WP 4) pt.: „Ocena stanu fitosanitarnego upraw. Badania naziemne i lotnicze”. W ramach tego zadania prowadzone będą doświadczenia polowe oraz laboratoryjne dotyczące monitoringu występowania, składu gatunkowego, nasilenia pojawu, szkodliwości i efektów niechemicznego i chemicznego ograniczania agrofagów pszenicy i kukurydzy w warunkach południowej Polski. Badania te będą podstawą do kalibracji i walidacji systemu hiperspektralnych widm zarejestrowanych przez urządzenia teledetekcyjne zamontowane na wiatrakowcu w kontekście oceny stanu fitosanitarnego upraw.

 

Kontakt:

Dr hab. Paweł K. Bereś, prof. nadzw. IOR-PIB – Koordynator Zadania WP 4
Instytut Ochrony Roślin – PIB
Terenowa Stacja Doświadczalna w Rzeszowie
ul. Langiewicza 28
35-101 Rzeszów
tel./fax: + 48 17 854 02 53
e-mail: BeresP@iorpib.poznan.pl
www.ior.rzeszow.pl

Dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. nadzw. IA PAN – Lider Projektu
Instytut Agrofizyki, Polskiej Akademii Nauk
ul. Doświadczalna 4
20-290 Lublin
tel. + 48 81 744 50 61 w. 124
e-mail: a.bieganowski@ipan.lublin.pl
www.ipan.lublin.pl

Strona internetowa projektu: http://gyroscan.ipan.lublin.pl/pl/

Wybrane strony

Stopka strony

Dane kontaktowe

Instytut Ochrony Roślin -
Państwowy Instytut Badawczy

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

telefon: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Godziny otwarcia

7:30 - 15:30


Wydawnictwa - składanie zamówień
e-mail:
upowszechnianie@iorpib.poznan.pl​

Licencja

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.