Promowane podstrony

Treść strony

BAZY WŁASNE BIBLIOTEKI:

1. BAZA WIEDZY INSTYTUTU OCHRONY ROSLIN - PIB

2. PROJEKTY PRACOWNIKÓW IOR

3. BIBLIOGRAFIA PRACOWNIKÓW IOR

4. BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM Z OCHRONY ROŚLIN

BAZY LICENCJONOWANE:

1.CAB ABSTRACTS            http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

( PRENUMERATA BAZY ZAWIESZONA OD ROKU 2016 – dostępna jest tylko kolekcja 235 książek oraz baza archiwalna Cab Abstracts Archive 1910-1972)

Z bazy jednorazowo może korzystać tylko jeden użytkownik, dlatego po zakończeniu sesji należy pamiętać o wylogowaniu!

Bibliograficzna baza danych tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International. Obejmuje opisy bibliograficzne i streszczenia dokumentów źródłowych z ponad 130 krajów. Zakres tematyczny: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, inżynieria rolnicza, leśnictwo, rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi itp.
 

2. SCOPUS               http://www.scopus.com/home.url

Interdyscyplinarna baza bibliograficzno-abstraktowa, zawiera opisy bibliograficzne oraz abstrakty artykułów z czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, publikacji handlowych i serii książkowych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, medycznych oraz społecznych. Baza posiada funkcję analizy cytowań oraz funkcję wyliczania indeksu h (Hirscha).

 

3.Web of Knowledge          http://wbn.edu.pl/index-wos.html

Do bazy wchodzimy poprzez Wirtualna Bibliotekę Nauki klikając na słowa „serwerze Web of Knowledge

Instrukcje, opisy, uwagi i sposoby wyszukiwania znajdziemy klikając na słowa „ Web of Science/ICM

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Art & Humanities Citation Index i Conference Proceedings Citation Index oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports.Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS).

 

4.ELSEVIER/ScienceDirect

http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=elsevier

Baza ScienceDirect zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Od marca 2003 baza ScienceDirect zawiera także pełne teksty czasopism wydawnictw Academic Press oraz Harcourt Health Science, które obecnie stanowią już integralną cześć kolekcji Elsevier. Od roku 2010 obowiązuje ogólnokrajowa licencja akademicka obejmująca wszystkie czasopisma z listy Science Direct Freedom Collection, w tym około 1650 tytułów z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych. Zakres tematyczny - czasopisma z nauk przyrodniczych, medycznych, technicznych, chemii, fizyki, matematyki. Baza aktualizowana jest cotygodniowo.

5. Springer/Kluwer

http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer

Zbiór pełnotekstowych czasopism elektronicznych wydawnictwa Springer. Kolekcja obejmuje 1130 tytułów czasopism z nauk przyrodniczych, nauk o Ziemi, biznesu, ekonomii, chemii, fizyki, matematyki, statystyki, informatyki, prawa, astronomii, architektury, nauk społecznych, nauk humanistycznych i in.

 

6. Wiley-Blackwell           http://onlinelibrary.wiley.com/

Baza zawiera kolekcję czasopism wydawnictw John Wiley & Sons oraz Blackwell Publishing.
W ramach konsorcjum uzyskaliśmy dostęp do pełnych tekstów czasopism z ekonomii, chemii, informatyki, nauk o Ziemi i Środowisku, edukacji, inżynierii, prawa, nauk biologicznych i medycznych, matematyki, statystyki, fizyki, astronomii, psychologii i nauk społecznych i in.

7. Bazy dostępne na serwerze EBSCOhost    http://search.ebscohost.com

- Academic Search Complete

- Agricola

- Business Source Complete

- ERIC

- GreenFILE

- Health Source - Consumer Edition

- Health Source: Nursing/Academic Edition

- Library, Information Science & Technology Abstracts

- MasterFILE Premier

- MEDLINE

- Newspaper Source

- Regional Business News

- European Views of the Americas: 1493 to 1750

- Teacher Reference Center

 

BAZY OGÓLNODOSTEPNE (wybór):

 

1. AGRIS         http://www.fao.org/agris/

Baza abstraktowa tworzona od 1974 r. pod auspicjami FAO przez 240 krajów. Informacje o polskich publikacjach opracowywane są przez Centralną Bibliotekę Rolniczą oraz 12 ośrodków naukowych i akademickich. Zawartość tematyczna bazy związana jest z szeroko pojętymi zagadnieniami rolnictwa i przemysłu spożywczego, inżynierii rolniczej, leśnictwa i rybołówstwa, a także hydrologii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska.
Zakres czasowy od 1975 roku do roku bieżącego.

2. AGRO          http://agro.icm.edu.pl

Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu od 1992 roku. Baza AGRO rejestruje opisy bibliograficzne artykułów z 845 tytułów czasopism polskich przyrodniczych i rolniczych w języku polskim i angielskim lub innych językach ze streszczeniami w języku angielskim. Bibliograficzna baza danych Agro jest specjalistycznym informatorem i przewodnikiem po literaturze ze wszystkich dziedzin wiedzy związanych z rolnictwem, przemysłem spożywczym, drzewnym, leśnictwem, weterynarią, ogrodnictwem, melioracja, zootechniką, biologią, technologią drewna, technologią żywności, inżynierią i ochroną środowiska, zarządzaniem i jakością itp. Baza ogólnie dostępna nieodpłatnie na platformie ICM Uniwersytetu Warszawskiego

3. SIGŻ    http://gamma.cbr.edu.pl/F/?func=find-b-0&local_base=SIG01

SIGŻ jest monotematyczną bazą bibliograficzną, budowaną przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe i uczelnie rolnicze. Zakres tematyczny: rolnictwo, gospodarka żywnościowa, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł spożywczy. Zawiera opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 284 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych, wydanych w Polsce od 1981 r. Aktualnie baza zawiera ok. 185 tys. opisów, przyrost roczny wynosi ok. 9.5 tys. opisów. Baza ta tworzona jest przy współpracy biblioteki IOR-PIB.

4. SIBROL  http://gamma.cbr.edu.pl/F/?func=find-b-0&local_base=projekt

Baza danych SIBROL  jest tworzona przez placówki naukowe podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwu Środowiska, V Wydziałowi PAN oraz uczelnie rolnicze. Koordynatorem bazy jest Centralna Biblioteka Rolnicza. Ze względu na swoją zawartość może być uważana za kontynuację bazy danych PARC (Systemu Informacji o Wynikach Zakończonych Badań z Dziedziny Rolnictwa), obejmuje jednak znacznie szerszy zakres tematyczny i dysponuje nieporównywalnie bogatszym zasobem informacyjnym. Zakres tematyczny bazy obejmuje rolnictwo, inżynierię rolniczą, hydrologię, rybactwo, leśnictwo, zasoby naturalne, zanieczyszczenia i ochronę środowiska, przemysł spożywczy, żywienie człowieka. Baza zawiera informacje o rozpoczętych, kontynuowanych (sprawozdania roczne) i zakończonych pracach badawczych. Zasięg chronologiczny sięga od 1995r. Obecnie baza zawiera ok. 32 tys. rekordów, rocznie przybywa ok. 1.5 tys. opisów. W Internecie prezentowane są dane od 1999 roku. Baza aktualizowana jest raz w roku, po rocznym rozliczeniu kosztów badań przez placówki naukowe. Baza ta tworzona jest przy współpracy biblioteki IOR-PIB.

5.Bazy Biblioteki Narodowej          http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm

Ze strony Biblioteki Narodowej można wejść w liczne bazy i katalogi, takie jak:

 • Bibliografia Narodowa;
 • Książki polskie (1976 -);
 • Artykuły z czasopism polskich(1996-);
 • Artykuły z gazet i tygodników polskich (1996-);
 • Polonica zagraniczne (1993-);
 • Książki polskie podziemne (1976-1989);
 • Czasopisma polskie podziemne (1976-1990);
 • Bibliografie bibliologiczne;
 • Bibliografia dokumentów elektronicznych (2001-);
 • Katalogi centralne;
 • Zbiory specjalne;
 • Słownik języka haseł przedmiotowych;
 • Bazy adresowe.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony