Promowane podstrony

Treść strony

Najważniejsze osiągnięcia

Opracowanie metod ochrony ekologicznych upraw rolniczych, sadowniczych oraz zielarskich (np. melisa lekarska) z wykorzystaniem mikroorganizmów pożytecznych i wyciągów roślinnych.

Opracowanie zasad stosowania mikroorganizmów pożytecznych, biostymulatorów mikrobiologicz-nych i substancji naturalnych w produkcji ekologicznej.

Rozszerzenie zakresu stosowania substancji dozwolonych dla ochrony upraw ekologicznych 
Ocena wpływu taktyk uprawowych na entomofaunę pożyteczną i plonowanie roślin uprawnych.

Opracowanie podstaw ochrony roślin energetycznych.

Ocena czynników determinujących efektywne wykorzystanie mikroorganizmów pożytecznych (np. Trichoderma asperellum, Pythium oligandrum, grzyby drożdżoidalne) do wzbudzania naturalnej odporności roślin.

Opracowanie metod przywracania terenów zagrożonych emisjami przemysłowymi do produkcji rolniczej.

Opracowywanie baz danych na temat zanieczyszczenia gleb i roślin w rejonie oddziaływania prze-mysłu.

Opracowanie instrukcji wdrożeniowej dla rolników na temat działań rekultywacyjnych oraz ochro-ny roślin na terenach zagrożonych emisjami przemysłowymi.

Akredytacja metod analitycznych oznaczania zawartości MC w glebach i roślinach.

Opracowanie metod poboru próbek glebowych do badań zawartości MC.

Opracowanie metod oznaczania zawartości form anionowych oraz mikro-  i makroelementów  w glebach i roślinach.

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony