Promowane podstrony

Treść strony

Zakres prowadzonych badań

Opracowywanie metod zwalczania szkodników i chorób w rolnictwie ekologicznym.

Poszukiwanie środków i metod alternatywnych, naturalnych i skutecznych w ochronie upraw ekologicznych.

Wykorzystanie biostymulatorów i mikroorganizmów pożytecznych w uprawach ekologicznych i integrowanych.

Prowadzenie  badań nad  wykorzystaniem i adaptacją systemów wspomagania decyzji w systemie rolnictwa ekologicznego z uwzględnieniem  czynników nawożenia.

Badanie wpływu zanieczyszczeń przemysłowych na rozwój i występowanie agrofagów, stan fito-sanitarny upraw oraz opracowywanie skutecznych programów ochrony roślin oraz metod agro-technicznych w specyficznych warunkach uprawy.

Badania nad wpływem zabiegów agrotechnicznych, upraw sąsiadujących,  refugii ekologicznych, itp. na występowanie agrofagów i owadów pożytecznych.

Badania nad zdolnością mikroorganizmów pożytecznych oraz substancji naturalnych do elicytowania (wzbudzania naturalnej odporności) roślin.

Poszukiwanie naturalnie występujących mikroorganizmów (grzyby drożdżoidalne) charakteryzujących się potencjałem elicytowania roślin bądź  konkurowania z patogenami.

Badania nad bioróżnorodnością i jej współzależnościami i jej wpływem na homeostazę środowiska rolniczego, szczególnie w systemach ekologicznej produkcji.

Realizacja zadań dotyczących agroekologii, które ułatwia racjonalny dobór metod nawożenia i ochrony roślin, wskazuje na organizmy pożyteczne dla agroekosystemów i stwarza podstawy produkcji w sposób naturalny, która jest realizowana głównie poprzez system ekologicznej produkcji rolniczej.

Badania nad metodami diagnozowania chorób nieorganicznych roślin oraz badania wpływu proekologicznych działań przemysłu i metod agrotechnicznych w ograniczaniu tych chorób.

Ocena stanu zdrowotnego roślin energetycznych w różnych warunkach agroklimatycznych.

Badania nad identyfikacją źródeł zagrożeń środowiska oraz wdrażania metod przywracania terenów objętych oddziaływaniem przemysłu do rolniczego wykorzystania.

Badania właściwości fizyko-chemicznych oraz struktury gleb i ich wpływu na właściwości sorpcyjne kompleksu glebowego, jako istotnego elementu kształtowania środowiska.

Monitoring zanieczyszczeń produktów roślinnych przeznaczonych na eksport oraz importowanych.

Udział w ogólnokrajowym monitoringu zanieczyszczeń gleb i produktów roślinnych metalami ciężkimi, w tym monitoring zanieczyszczeń gleb i produktów roślinnych z obszarów objętych oddziaływaniem przemysłu.

Określenie możliwości kompleksowania mikro i makroelementów przez herbicydy takie jak glifosat oraz pochodne fenoksykwasów na możliwość pobierania przez rośliny składników pokarmo-wych oraz opracowanie stosowania innych form użytkowych herbicydów oprócz stosowanych obecnie dostępnych komercyjnych środków ochrony roślin.

Badania zawartości metali ciężkich (MC) i form anionowych w glebach i roślinach i ich wdrażanie do praktyki laboratoryjnej, jako narzędzi analitycznych będących podstawą do określenia przyczyn występowania chorób pochodzenia nieorganicznego roślin uprawnych.

Opracowywanie metod poboru próbek glebowych do badań zawartości MC.

Opracowywanie metod oznaczania zawartości form anionowych oraz mikro-  i makroelementów  w glebach i roślinach.

Realizacja projektów badawczych - krajowych i europejskich.

 

Dodatkowe menu

Stopka kontaktowe

Dane kontaktowe

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 6301

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony