Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Navigation

Page content

English/Angielskie

Matyjaszczyk E. 2015 Products containing microorganisms as a tool in integrated pest management and the rules of their market placement in the European Union. Pest Management Science DOI 10.1002/ps.03986 (online)

MATYJASZCZYK E. 2015. Prevention methods for pest control and their use in Poland. Pest Management Science 71(4): 485–491. DOI: 10.1002/ps.3795.

MATYJASZCZYK E. 2014. Market placement of microorganisms in Poland. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 59(4): 40-42

MATYJASZCZYK E. 2013. Plant protection in Poland on the eve of obligatory Integrated Pest Management implementation. Pest Management Science 69(9): 991-995. DOI 10.1002/PS.3578.

MATYJASZCZYK E. 2011. Active substances used in plant protection in Poland after the European Union accession. Journal of Plant  Protection Research 51(3): 217 – 223

MATYJASZCZYK E. 2011. Selected aspects of plant protection in Poland, five years on from EU accession. Outlook on Agriculture 40(2)  pp: 119-123

MATYJASZCZYK E. 2010. Products for vegetable crop protection qualified for use in organic farming in Poland. In: Rembiałkowska E. (ed.), The impact of organic production methods on the vegetable product quality. Published by SGGW, Warszawa, Poland, pp. 53-68.

MATYJASZCZYK E. 2009 Placing biopesticides on the Polish market. Pesticides (1-2): 63-71

MATYJASZCZYK E. 2009. Current status of fungicide registration in Poland. Phytopathologia Polonica 52: 41–50

MATYJASZCZYK E. 2008. Placing plant protection products on the Polish market with regard to the registration of individual formulations. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio E vol. LXIII (2): 60-66

MATYJASZCZYK E. 2008. Legal changes in European Union to increase the safety of the plant protection products use. Pesticides (3-4): 147-155

MATYJASZCZYK E. 2008. Changes on the market of plant protection products in Poland three years after accession to the European Union. Outlooks on Pest Management 2: 11-13

MATYJASZCZYK E. 2007. From synthesis of the active substance to the registration of plant protection product. Pesticides (3-4): 67-75

MATYJASZCZYK E. 2007. Changes on the market of plant protection products in Poland resulting from implementation of European Union regulations to Polish law. Pesticides (1-2):  5-13

MATYJASZCZYK E. 2006. The most important issues regarding qualification of plant protection products for use in ecological farming. Pesticides (1-2): 5-14

 

 

Polish/Polskie

SZULC M., MATYJASZCZYK E., SOBCZAK J. 2014. Dostępność środków ochrony roślin dla amatorskich upraw sadowniczych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2 (76): 98-107

SOBCZAK J., MATYJASZCZYK E., SZULC M. 2014: Środki ochrony roślin dla uprawy psiankowatych przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3 (77): 93-105

MATYJASZCZYK E. 2014. Rynek środków ochrony roślin w Polsce w roku 2012 w ujęciu ilościowym i wartościowym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI (3): 177-182

MATYJASZCZYK E., SOBCZAK J. 2014. Analiza dostępnych środków do ochrony roślin wykorzystywanych na cele energetyczne. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4 (78): 88-97

SOBCZAK J. 2014. Możliwości rotacji fungicydów z punktu widzenia zapobiegania odporności grzyba Venturia inaequalis. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4 (78): 78-87

MATYJASZCZYK E., DOBRZAŃSKI A. 2013. Ochrona przed chwastami roślin ozdobnych uprawianych z cebul i bulw w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 53(2): 282 – 290

MATYJASZCZYK E. 2013. Dostępność środków ochrony roślin dla upraw małoobszarowych i jej konsekwencje w świetle struktury rolnej w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XV(2): 215 – 220

MATYJASZCZYK E. 2013. Aktualne zagrożenia związane ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin w polskim rolnictwie. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58(4): 71-74

MATYJASZCZYK E. 2013. Wybrane problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście zmian przepisów dotyczących ochrony roślin w ostatnim dziesięcioleciu. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Tom 100 (3): 82-89

SOBCZAK J. 2012. Zmiany w dostępności substancji aktywnych w fungicydach na zapobieganie uodparniania się ważniejszych patogenów ziemniaka. Biuletyn IHAR Nr 266/2012: 251-260

SOBCZAK J. 2013. Możliwości rotacji środków ochrony roślin w strategii zapobiegania uodparniania się agrofagów ziemniaka. Biuletyn IHAR Nr 269/2013: 87-100

SZULC M. 2013. Teoretyczne i praktyczne aspekty ekologicznej ochrony roślin ozdobnych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58(4): 179-182

MATYJASZCZYK E. 2012. Dostępność środków ochrony roślin zawierających substancje pochodzenia naturalnego i biologicznych metod ochrony roślin w Polsce w przededniu wprowadzenia obowiązku stosowania integrowanej ochrony roślin. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 57(4): 38-43

MATYJASZCZYK E. 2012. Aktualne możliwości ochrony wybranych upraw małoobszarowych w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 52 (1): 167-173

MATYJASZCZYK E. 2012. Dostępność środków ochrony roślin w Polsce, a integrowana ochrona roślin i bezpieczeństwo żywności SGGW. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 99(4): 145-150

MATYJASZCZYK E. 2011. Aktualny stan rejestracji środków ochrony roślin w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XIII (4): 118-123

MATYJASZCZYK E. 2011. Rejestracja środków ochrony roślin w Polsce – historia, stan obecny, przyszłość. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51 (1): 77-87

MATYJASZCZYK E. 2011. Obowiązek wprowadzenia integrowanej ochrony roślin i związane z nim szanse dla rolnictwa ekologicznego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 56 (4): 37-40

MATYJASZCZYK E. 2011. Analiza zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin pod kątem bezpieczeństwa żywności, ludzi i środowiska. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Poznań 130 ss.

MATYJASZCZYK E. 2011. Stosowanie obniżonych dawek środków ochrony roślin. Aktualny stan prawny. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 103-108

MATYJASZCZYK E. 2010. Przewidywane konsekwencje nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony roślin dla rolnictwa ekologicznego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55(4): 24-27

MATYJASZCZYK E. 2010. Przewidywane konsekwencje nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony roślin dla polskiego rolnictwa. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50(1): 39-46

MATYJASZCZYK E., SOBCZAK J. 2010. Zmiany w substancjach aktywnych stosowanych w ochronie ziemniaków w Polsce i implikacje dla środowiska. Zeszyty Problemowe  Postępów Nauk Rolniczych. Zeszyt 557: 131-143

MATYJASZCZYK E. 2010. Konsekwencje zmian w dostępności środków ochrony roślin w Polsce dla agrobiznesu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XII (1): 128-133

MATYJASZCZYK E., SOBCZAK J. 2010. Dostępność substancji aktywnych dla zapewnienia ochrony uprawom ekologicznym i konwencjonalnym w Polsce w świetle aktualnych przepisów. Postępy Nauk Rolniczych 4: 31-39

MATYJASZCZYK E. 2010. Rejestracja środków do ochrony ziemniaka – sytuacja obecna i zmiany w ostatnich latach. Biuletyn IHAR. Nr 257/258: 245-251

MATYJASZCZYK E. 2010. Aktualne możliwości ochrony roślin w produkcji ekologicznej. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań 103 ss.           

MATYJASZCZYK E., TRATWAL A., WALCZAK F. 2010. Wybrane zagadnienia ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym i integrowanej ochrony roślin. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań 103 ss.

MATYJASZCZYK E. 2010. Utworzenie i prowadzenie rejestru środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Ograniczanie strat w plonach roślin uprawnych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności. (red. Sosnowska D.) Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań: 101-112

MATYJASZCZYK E. 2009 Konsekwencje zmian na liście środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce dla wybranych roślin uprawnych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(2): 492-499

MATYJASZCZYK E. 2009 Koszty rejestracji środków ochrony roślin w Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(2): 500-507

MATYJASZCZYK E. 2009 Zmiany w możliwościach ochrony ziemniaka. Ziemniak Polski 4: 29-33

MATYJASZCZYK E. 2009. Problematyka ochrony środowiska naturalnego w aktach prawnych dotyczących rejestracji środków ochrony roślin obowiązujących w Polsce w latach 2001-2009. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. Tom 8(23): 124-130

MATYJASZCZYK E. 2008. Rejestracja środków ochrony roślin w Polsce – uwarunkowania i stan aktualny. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(1): 34-40

MATYJASZCZYK E. 2008. Niektóre problemy ochrony upraw ekologicznych w Polsce – Selected problems of ecological crops protection in Poland. Problemy Ekologii 3: 139-141

MATYJASZCZYK E., SOBCZAK J. 2008. Środki ochrony roślin warzywnych i zielarskich zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Zeszyt 527: 201-211

MATYJASZCZYK E., RADZIEMSKA K., SOBCZAK J. 2008. Ochrona roślin energetycznych. Pamiętnik Puławski. Zeszyt 148: 49-54

MATYJASZCZYK E. 2008. Perspektywy zmian na rynku środków ochrony roślin w Polsce w świetle nowelizacji wymagań unijnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. Tom 4 (19): 300-308

MATYJASZCZYK E. 2008. Kwalifikowanie środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych (red. Matyjaszczyk E.). Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań: 38-47

MATYJASZCZYK E., SOBCZAK J. 2008. Możliwości ochrony roślin warzywnych i owoców w gospodarstwach ekologicznych. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych (red. Matyjaszczyk E.). Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań: 156-166

MATYJASZCZYK E. 2008. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań. 393 ss.

MATYJASZCZYK E. 2007 Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na wybrane aspekty polskiego rynku środków ochrony roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47(1): 72-78

MATYJASZCZYK E. 2007 Wybrane wymagania w stosunku do środków ochrony roślin wpływające na bezpieczeństwo żywności. Prog. Protection/Post. Ochr. Roślin 47(1): 79-83

MATYJASZCZYK E. 2007. Wpływ przyjęcia wybranych unijnych wymagań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i środowiska na rynek środków ochrony roślin w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. Tom 2(17). Zeszyt 2: 406-414

MATYJASZCZYK E. 2007. Stan aktualny dopuszczania środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym w Polsce. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań. 337 ss.

ADAMCZEWSKI K., GNUSOWSKI B., MATYJASZCZYK E. 2006. Małoobszarowe uprawy rolnicze a chemiczna ochrona roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46 (1): 55-62

MATYJASZCZYK E. 2005. Porównanie GLP i ISO 17025. Problemy Jakości 6: 21-24

MATYJASZCZYK E. 2005. Wybrane problemy laboratoriów badawczych wdrażających system ISO 17025. Problemy Jakości 2: 36-38

MATYJASZCZYK E. 2004. Przygotowanie polskich jednostek badających skuteczność środków ochrony roślin do wdrożenia systemu GEP w świetle upoważnień nadawanych przez Instytut Ochrony Roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (1): 225-230

MATYJASZCZYK E. 2004. System jakości w ocenie pracowników jednostek w których wprowadzano go na mocy wymagań prawa na przykładzie systemu upoważnień do prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin. Problemy Jakości 9: 43-44

MATYJASZCZYK E. 2003. System upoważnień do prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin w Polsce, stan obecny i perspektywy w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43(1): 264-267

MATYJASZCZYK E. 2003. GEP – system zapewniania jakości wymagany przez dyrektywy UE. Problemy Jakości 1: 15-17

Page footer

Contact

60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

tel.: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Opening hours

7:30 - 15:30

Licence

CC by 3.0

Font size

Version with high contrast

Version with high contrast
Back to the default version of the page whenever you select the link 'Graphical pages' at the top of the site.