Promoted subpages

Page content

English/Angielskie

Matyjaszczyk E. 2015 Products containing microorganisms as a tool in integrated pest management and the rules of their market placement in the European Union. Pest Management Science DOI 10.1002/ps.03986 (online)

MATYJASZCZYK E. 2015. Prevention methods for pest control and their use in Poland. Pest Management Science 71(4): 485–491. DOI: 10.1002/ps.3795.

MATYJASZCZYK E. 2014. Market placement of microorganisms in Poland. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 59(4): 40-42

MATYJASZCZYK E. 2013. Plant protection in Poland on the eve of obligatory Integrated Pest Management implementation. Pest Management Science 69(9): 991-995. DOI 10.1002/PS.3578.

MATYJASZCZYK E. 2011. Active substances used in plant protection in Poland after the European Union accession. Journal of Plant  Protection Research 51(3): 217 – 223

MATYJASZCZYK E. 2011. Selected aspects of plant protection in Poland, five years on from EU accession. Outlook on Agriculture 40(2)  pp: 119-123

MATYJASZCZYK E. 2010. Products for vegetable crop protection qualified for use in organic farming in Poland. In: Rembiałkowska E. (ed.), The impact of organic production methods on the vegetable product quality. Published by SGGW, Warszawa, Poland, pp. 53-68.

MATYJASZCZYK E. 2009 Placing biopesticides on the Polish market. Pesticides (1-2): 63-71

MATYJASZCZYK E. 2009. Current status of fungicide registration in Poland. Phytopathologia Polonica 52: 41–50

MATYJASZCZYK E. 2008. Placing plant protection products on the Polish market with regard to the registration of individual formulations. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia. Sectio E vol. LXIII (2): 60-66

MATYJASZCZYK E. 2008. Legal changes in European Union to increase the safety of the plant protection products use. Pesticides (3-4): 147-155

MATYJASZCZYK E. 2008. Changes on the market of plant protection products in Poland three years after accession to the European Union. Outlooks on Pest Management 2: 11-13

MATYJASZCZYK E. 2007. From synthesis of the active substance to the registration of plant protection product. Pesticides (3-4): 67-75

MATYJASZCZYK E. 2007. Changes on the market of plant protection products in Poland resulting from implementation of European Union regulations to Polish law. Pesticides (1-2):  5-13

MATYJASZCZYK E. 2006. The most important issues regarding qualification of plant protection products for use in ecological farming. Pesticides (1-2): 5-14

 

 

Polish/Polskie

SZULC M., MATYJASZCZYK E., SOBCZAK J. 2014. Dostępność środków ochrony roślin dla amatorskich upraw sadowniczych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 2 (76): 98-107

SOBCZAK J., MATYJASZCZYK E., SZULC M. 2014: Środki ochrony roślin dla uprawy psiankowatych przez użytkowników nieprofesjonalnych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 3 (77): 93-105

MATYJASZCZYK E. 2014. Rynek środków ochrony roślin w Polsce w roku 2012 w ujęciu ilościowym i wartościowym. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XVI (3): 177-182

MATYJASZCZYK E., SOBCZAK J. 2014. Analiza dostępnych środków do ochrony roślin wykorzystywanych na cele energetyczne. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4 (78): 88-97

SOBCZAK J. 2014. Możliwości rotacji fungicydów z punktu widzenia zapobiegania odporności grzyba Venturia inaequalis. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4 (78): 78-87

MATYJASZCZYK E., DOBRZAŃSKI A. 2013. Ochrona przed chwastami roślin ozdobnych uprawianych z cebul i bulw w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 53(2): 282 – 290

MATYJASZCZYK E. 2013. Dostępność środków ochrony roślin dla upraw małoobszarowych i jej konsekwencje w świetle struktury rolnej w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XV(2): 215 – 220

MATYJASZCZYK E. 2013. Aktualne zagrożenia związane ze stosowaniem chemicznych środków ochrony roślin w polskim rolnictwie. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58(4): 71-74

MATYJASZCZYK E. 2013. Wybrane problemy rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście zmian przepisów dotyczących ochrony roślin w ostatnim dziesięcioleciu. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Tom 100 (3): 82-89

SOBCZAK J. 2012. Zmiany w dostępności substancji aktywnych w fungicydach na zapobieganie uodparniania się ważniejszych patogenów ziemniaka. Biuletyn IHAR Nr 266/2012: 251-260

SOBCZAK J. 2013. Możliwości rotacji środków ochrony roślin w strategii zapobiegania uodparniania się agrofagów ziemniaka. Biuletyn IHAR Nr 269/2013: 87-100

SZULC M. 2013. Teoretyczne i praktyczne aspekty ekologicznej ochrony roślin ozdobnych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 58(4): 179-182

MATYJASZCZYK E. 2012. Dostępność środków ochrony roślin zawierających substancje pochodzenia naturalnego i biologicznych metod ochrony roślin w Polsce w przededniu wprowadzenia obowiązku stosowania integrowanej ochrony roślin. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 57(4): 38-43

MATYJASZCZYK E. 2012. Aktualne możliwości ochrony wybranych upraw małoobszarowych w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 52 (1): 167-173

MATYJASZCZYK E. 2012. Dostępność środków ochrony roślin w Polsce, a integrowana ochrona roślin i bezpieczeństwo żywności SGGW. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 99(4): 145-150

MATYJASZCZYK E. 2011. Aktualny stan rejestracji środków ochrony roślin w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XIII (4): 118-123

MATYJASZCZYK E. 2011. Rejestracja środków ochrony roślin w Polsce – historia, stan obecny, przyszłość. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 51 (1): 77-87

MATYJASZCZYK E. 2011. Obowiązek wprowadzenia integrowanej ochrony roślin i związane z nim szanse dla rolnictwa ekologicznego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 56 (4): 37-40

MATYJASZCZYK E. 2011. Analiza zmian ustawodawstwa z zakresu ochrony roślin pod kątem bezpieczeństwa żywności, ludzi i środowiska. Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin – PIB, Poznań 130 ss.

MATYJASZCZYK E. 2011. Stosowanie obniżonych dawek środków ochrony roślin. Aktualny stan prawny. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 4: 103-108

MATYJASZCZYK E. 2010. Przewidywane konsekwencje nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony roślin dla rolnictwa ekologicznego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55(4): 24-27

MATYJASZCZYK E. 2010. Przewidywane konsekwencje nowych unijnych przepisów dotyczących ochrony roślin dla polskiego rolnictwa. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 50(1): 39-46

MATYJASZCZYK E., SOBCZAK J. 2010. Zmiany w substancjach aktywnych stosowanych w ochronie ziemniaków w Polsce i implikacje dla środowiska. Zeszyty Problemowe  Postępów Nauk Rolniczych. Zeszyt 557: 131-143

MATYJASZCZYK E. 2010. Konsekwencje zmian w dostępności środków ochrony roślin w Polsce dla agrobiznesu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Tom XII (1): 128-133

MATYJASZCZYK E., SOBCZAK J. 2010. Dostępność substancji aktywnych dla zapewnienia ochrony uprawom ekologicznym i konwencjonalnym w Polsce w świetle aktualnych przepisów. Postępy Nauk Rolniczych 4: 31-39

MATYJASZCZYK E. 2010. Rejestracja środków do ochrony ziemniaka – sytuacja obecna i zmiany w ostatnich latach. Biuletyn IHAR. Nr 257/258: 245-251

MATYJASZCZYK E. 2010. Aktualne możliwości ochrony roślin w produkcji ekologicznej. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań 103 ss.           

MATYJASZCZYK E., TRATWAL A., WALCZAK F. 2010. Wybrane zagadnienia ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym i integrowanej ochrony roślin. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań 103 ss.

MATYJASZCZYK E. 2010. Utworzenie i prowadzenie rejestru środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Ograniczanie strat w plonach roślin uprawnych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności. (red. Sosnowska D.) Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań: 101-112

MATYJASZCZYK E. 2009 Konsekwencje zmian na liście środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania w Polsce dla wybranych roślin uprawnych. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(2): 492-499

MATYJASZCZYK E. 2009 Koszty rejestracji środków ochrony roślin w Polsce. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 49(2): 500-507

MATYJASZCZYK E. 2009 Zmiany w możliwościach ochrony ziemniaka. Ziemniak Polski 4: 29-33

MATYJASZCZYK E. 2009. Problematyka ochrony środowiska naturalnego w aktach prawnych dotyczących rejestracji środków ochrony roślin obowiązujących w Polsce w latach 2001-2009. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. Tom 8(23): 124-130

MATYJASZCZYK E. 2008. Rejestracja środków ochrony roślin w Polsce – uwarunkowania i stan aktualny. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 48(1): 34-40

MATYJASZCZYK E. 2008. Niektóre problemy ochrony upraw ekologicznych w Polsce – Selected problems of ecological crops protection in Poland. Problemy Ekologii 3: 139-141

MATYJASZCZYK E., SOBCZAK J. 2008. Środki ochrony roślin warzywnych i zielarskich zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Zeszyt 527: 201-211

MATYJASZCZYK E., RADZIEMSKA K., SOBCZAK J. 2008. Ochrona roślin energetycznych. Pamiętnik Puławski. Zeszyt 148: 49-54

MATYJASZCZYK E. 2008. Perspektywy zmian na rynku środków ochrony roślin w Polsce w świetle nowelizacji wymagań unijnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. Tom 4 (19): 300-308

MATYJASZCZYK E. 2008. Kwalifikowanie środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym w Polsce. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych (red. Matyjaszczyk E.). Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań: 38-47

MATYJASZCZYK E., SOBCZAK J. 2008. Możliwości ochrony roślin warzywnych i owoców w gospodarstwach ekologicznych. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych (red. Matyjaszczyk E.). Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań: 156-166

MATYJASZCZYK E. 2008. Poszukiwanie nowych rozwiązań w ochronie upraw ekologicznych. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań. 393 ss.

MATYJASZCZYK E. 2007 Wpływ przystąpienia do Unii Europejskiej na wybrane aspekty polskiego rynku środków ochrony roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47(1): 72-78

MATYJASZCZYK E. 2007 Wybrane wymagania w stosunku do środków ochrony roślin wpływające na bezpieczeństwo żywności. Prog. Protection/Post. Ochr. Roślin 47(1): 79-83

MATYJASZCZYK E. 2007. Wpływ przyjęcia wybranych unijnych wymagań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i środowiska na rynek środków ochrony roślin w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego. Tom 2(17). Zeszyt 2: 406-414

MATYJASZCZYK E. 2007. Stan aktualny dopuszczania środków ochrony roślin do stosowania w rolnictwie konwencjonalnym i ekologicznym w Polsce. Instytut Ochrony Roślin – PIB, Poznań. 337 ss.

ADAMCZEWSKI K., GNUSOWSKI B., MATYJASZCZYK E. 2006. Małoobszarowe uprawy rolnicze a chemiczna ochrona roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46 (1): 55-62

MATYJASZCZYK E. 2005. Porównanie GLP i ISO 17025. Problemy Jakości 6: 21-24

MATYJASZCZYK E. 2005. Wybrane problemy laboratoriów badawczych wdrażających system ISO 17025. Problemy Jakości 2: 36-38

MATYJASZCZYK E. 2004. Przygotowanie polskich jednostek badających skuteczność środków ochrony roślin do wdrożenia systemu GEP w świetle upoważnień nadawanych przez Instytut Ochrony Roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (1): 225-230

MATYJASZCZYK E. 2004. System jakości w ocenie pracowników jednostek w których wprowadzano go na mocy wymagań prawa na przykładzie systemu upoważnień do prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin. Problemy Jakości 9: 43-44

MATYJASZCZYK E. 2003. System upoważnień do prowadzenia badań skuteczności środków ochrony roślin w Polsce, stan obecny i perspektywy w świetle przystąpienia do Unii Europejskiej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43(1): 264-267

MATYJASZCZYK E. 2003. GEP – system zapewniania jakości wymagany przez dyrektywy UE. Problemy Jakości 1: 15-17

Additional menu

Contact details

Contact details

Poland, 60-318 POZNAŃ, ul. Władysława Węgorka 20

phone no: +48 61 864 9000, fax: +48 61 867 63 01

e-mail: sekretariat@iorpib.poznan.pl

Stopka strony